โปรแกรมจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี สังกัดกรมสุขภาพจิต