ขั้นตอนที่ 1
         1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
         2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 2
         1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
         2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) 
         3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
ขั้นตอนที่ 3
         1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" 
         2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
         3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
         4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" 
ขั้นตอนที่ 4
         1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
         2. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายในที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
ขั้นตอนที่ 5
         1. กิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงาน
            1.1 การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงานประมาณ พ.ศ. 2566 
            1.2 ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
         2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
            2.1 รายงานการประชุมติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
         3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน