โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างสุขด้วยสติ (Mindfulness in Organization : MIO และการสร้างสมดุลงานและชีวิต (Work life Balance)

  1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร
  3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างสุขด้วยสติ (Mindfulness in Organization : MIO และการสร้างสมดุลงานและชีวิต (Work life Balance)
html code