ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 6/2564(นางสาวพวงผกา อินทรสุวรรณ)2021-01-26 15:32:28
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 5/2564(นางบุศรากร ดวงคำแปง)2021-01-26 15:32:06
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 4/2564(นางสุธีอร ธนินธนากรกุล)2021-01-26 15:31:46
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2564(นางสาวพัชรินทร์ แดงสีอ่อน)2021-01-26 15:08:47
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 3/2564(นายสุรชัย พิชยศ)2021-01-26 15:08:30
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2564(นางสาวกัญญารัตน์ เหล็กมูล)2021-01-26 15:08:10
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2564(นายณัฏฐ์บดินทร์ ประสมศรี)2021-01-26 15:07:47
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 42/2563(นางวาสนา ศรีเสมอ)2021-01-12 10:01:23
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 41/2563(นายสันติ พรมนิมิตร)2021-01-12 10:01:08
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 40/2563(นายทสพล อะกะเรือน)2021-01-12 10:00:53
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 85/2563(นางสาวนิษฐุ์ชุดา มีขนะ)2021-01-12 10:00:34
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 84/2563(นายอธิบ ตันอารีย์)2021-01-12 10:00:16
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 83/2563(นางขนิษฐา คำภาพงษ์)2021-01-12 09:59:58
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 82/2563(นางสาวเจษฎาภรณ์ จำนค์งยา)2021-01-12 09:59:40
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 39/2563 (นางจิตรา จำเนียร)2020-12-14 21:07:41
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 38/2563 (นางสาวสุนิสา กลางนุรักษ์)2020-12-14 21:07:21
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 79/2563 (นางสาวนิภาพร พูลแสวงทรัพย์)2020-12-14 21:06:31
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 78/2563 (นางสาวชุติมา นาควิสุทธิ์)2020-12-14 21:06:08
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 37/2563(นายจักรพงค์ มัชฌิมาภิโร)2020-12-08 07:51:13
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 36/2563(นางสาวพิมพ์รภัช อนันต์ศรี)2020-12-08 07:50:49
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 77/2563(นางสาววรัชนันท์ กิจเรนู)2020-12-08 07:50:27
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 35/2563(นางสาวรวิวรรณ์ สานนท์)2020-12-02 22:00:33
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 34/2563(นายสุรพจน์ วงศ์ธง)2020-12-02 22:00:13
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 76/2563 (นางภัทรวธิดา นาห่อม)2020-12-02 21:59:52
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 75/2563 (นางสาวภัทรสุดา สิงห์เห)2020-12-02 21:59:31
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 74/2563 (นางสาวสุภาวดี ดีการกระทำ)2020-12-02 21:58:55
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 33/2563(นางวราภรณ์ ไชยเพียร)2020-11-13 15:12:53
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 32/2563(นางสาวสุพัณณดา สรเสนา)2020-11-13 15:12:31
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 73/2563(นางสาวณัฏฐพัชร์ เพ็ชร์ศรี)2020-11-13 15:12:04
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 72/2563(นางสาวพัชราภา สุนทรศิริทรัพย์)2020-11-13 15:11:51
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 71/2563 (นางสาวศุภลักษณ์ เม่นเผือก)2020-10-27 21:37:19
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 70/2563 (นางสาวธนภรณ์ มะส่าห์)2020-10-27 21:37:00
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 31/2563(นางพรรษมนต์ ศิริวิภาอนันต์)2020-10-27 21:36:33
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 57/2563 (ว่าที่ร้อยโทวิษณุ ครึ่งธิ)2020-10-26 15:29:17
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 69/2563 (นางสาวดลกมล มัทยัตร์)2020-10-15 21:44:23
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 68/2563 (นางโสภาวรรณ สายบุญผ่อง)2020-10-15 21:44:02
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 67/2563 (นางสาวเกษรินทร์ พวงมาลัย)2020-10-15 21:43:41
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 66/2563(นางสาวปาลิกา หรุ่นเลิศ)2020-10-08 15:02:42
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 65/2563(นางสาวปัทมา ลาภขุนทด)2020-10-08 15:02:20
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 30/2563(นางสาวเบญจวรรณ ภูชัน)2020-09-30 11:09:56
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 29/2563(นางอารีรัตน์ บุญมาเลิศ)2020-09-30 11:09:32
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 64/2563(นางสาวเกศรินทร์ ใจใส)2020-09-30 11:09:11
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 63/2563(นางสาวเนตรนภา ศรีนาราง)2020-09-30 11:08:52
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 62/2563(นายณัฏฐศรัณยุ์ กิติศรี)2020-09-30 11:08:29
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 61/2563(นางสาวพัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์)2020-09-23 14:39:02
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 28/2563(นางสาวศศิมา ศรีสอาดกุล)2020-09-23 14:38:40
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 60/2563(นายดรัณ พงศธรสกุล)2020-09-14 09:08:09
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 59/2563(นางปุณณดา เส็งไทสง)2020-09-14 09:07:53
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 58/2563(นางสาวมณีนุช อินทร์หม่อม)2020-09-14 09:07:32
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 27/2563(นางสาวอุษา สนโรจน์)2020-09-14 09:07:05
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 56/2563 (นางเจษฏา สมวนาพานิช)2020-09-07 16:09:51
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 25/2563(นางรัติยา พัฒกุล)2020-08-27 15:26:06
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 26/2563(นายมานะศักดิ์ เหลื่อมทองหลาง)2020-08-27 15:25:47
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 55/2563(นางศศิลดา ริสา)2020-08-27 15:25:17
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 24/2563(นางสาวสายฝน สุวรรณวัฒน์)2020-08-25 08:47:04
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 54/2563(นางกาญจน์ณภัทร ไทยธวัชรวงษ์)2020-08-25 08:46:30
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 53/2563 (นางสาวพัชราภรณ์ ฉิมพาลี)2020-08-17 09:53:05
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 35/2563 (นายอกนิษฐ์ วงศ์คีรี)2020-08-14 15:02:23
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 34/2563 (นางสาวรชยา ปัญญารัตน์)2020-08-14 15:01:57
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 42/2563 (นายนพพร ลาดบัวขาว)2020-08-10 21:23:52
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 43/2563 (นางศิริมล วรทัต)2020-08-10 21:23:33
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 44/2563 (นางสาวอรวรรณ แทนฟู)2020-08-10 21:23:16
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 45/2563 (นางสาวภรณ์ณภัส สุพรรณ)2020-08-10 21:22:54
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 47/2563 (นางนารินทร์ ประชุมรักษ์)2020-08-10 21:22:33
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 48/2563 (นางสาวพิชญาณิพรรณ ชูหนู)2020-08-10 21:22:11
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 49/2563 (นางสาวพัชรี หมื่นชัย)2020-08-10 21:21:49
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 50/2563 (นางสาวภานิชา วงศ์เขียว)2020-08-10 21:21:14
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 51/2563 (นางสาวกมลชนก จินดารักษ์)2020-08-10 21:20:48
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 22/2563(นางสาวเพ็ญพักตร์ สละชีพ)2020-08-10 21:20:24
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 23/2563(นายดนัย ประดับศรี)2020-08-10 21:19:59
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 52/2563 (นางสาวเกษศิรินทร์ นิลนนท์)2020-08-10 20:47:27
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 46/2563 (นายเจษฎา สมวนาพานิช)2020-08-10 20:46:58
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 40/2563(นายสิริชัย เมี้ยนมิตร)2020-07-29 16:03:02
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 39/2563(นางสาวรุจณิชา พรหมเทพ)2020-07-29 16:02:41
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 38/2563(นางสาวทิพย์สุดา ชินนาค)2020-07-29 16:02:21
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 41/2563(นายวุฒินันท์ สังจันทร์)2020-07-29 15:56:56
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 37/2563(นางสาวกนกลักษณ์ งามทรง)2020-07-21 08:35:47
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 21/2563(นางสาววารุณี สุวรรณมาโจ)2020-07-21 08:35:18
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 20/2563(นางสาวณฐา ชินนาค)2020-07-21 08:35:00
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 19/2563(นางสาวอณิมา จันทรแสน)2020-07-21 08:34:40
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 18/2563(นางชญานิน นันทวัน ณ อยุธยา)2020-07-21 08:34:15
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผลงานขอปรับระดับสูงขึ้น (นางสาวมะลิวัลย์ ดาพันธ์)2020-07-21 08:33:57
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 30/2563(นางสาวปาจารีย์ จินตนาศิริกุล)2020-07-21 08:33:21
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 25/2563 (นางสาววิไลลักษณ์ ชินโน)2020-07-15 13:21:19
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 36/2563 (นายอนุชา พุทธิมา)2020-07-15 13:20:49
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 33/2563(นางสาวพงศ์ลดา ชื่นชูจิตร์)2020-07-09 11:52:17
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 32/2563(นางสาวอัจฉริยา นคะจัด)2020-07-09 11:51:58
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 31/2563(นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์)2020-07-09 11:51:36
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 17/2563(นางกุลิสรา ไตรสิริโชค)2020-07-09 11:51:18
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 16/2563(นางสาวสุทัตตา กัฬหะสุต)2020-07-09 11:49:48
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 29/2563 (นางสาวมะลิวัลย์ ดาพันธ์)2020-07-09 11:24:26
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 28/2563 (นางนิตยา ทองวงศ์)2020-07-09 11:23:51
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 27/2563 (นางสาวอรุณกมล ทราบรัมย์)2020-07-09 11:23:22
ขอปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 26/2563 (นางสาวสุชาวลี พันธ์พงษ์)2020-07-09 11:22:52
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 15/2563 (นางสาวขัตติยา ยืนยง)2020-07-09 11:22:09
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อขอรับเงินตำแหน่ง ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 12 มิถุนายน 25632020-06-17 16:29:36
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อขอรับเงินตำแหน่ง ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 12 มิถุนายน 25632020-06-17 16:29:13
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 12 มิถุนายน 25632020-06-17 16:28:52
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 12 มิถุนายน 25632020-06-17 16:28:29
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 12 มิถุนายน 25632020-06-17 16:28:08
ครั้งที่ 12/2563 (นางสาวเอื้องฟ้า สอนสิงห์, นางสุนละมัย ทาคำใจ, นางสาวสุมาไลย์ ปะวโน, นางสาวรัตติกร รัตนมงคล)2020-06-11 20:03:51
ครั้งที่ 21/2563 (นายพิชญ์ยุทธ์ สุนทรถิรพงศ์)2020-06-11 19:52:53
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 20/2563 (นางวิลาวัลย์ กล่ำเพ็ชร์, นายมงคลชัย โยธะมาตย์, นางสาวเบญจพร ศีลอุดมทรัพย์, นางสาวชนนิกานต์ แสวงวิชยพงศ์))2020-05-21 11:00:17
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2020-05-13 11:45:35
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 11/2563 (นางพวงเพชร พันธ์สวัสดิ์)2020-05-12 15:35:53
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 19/2563 (นางสาวสายฝน นิลดำ, นางธนัตตา สุขสกุลวัฒน์)2020-05-12 15:30:28
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 18/2563 (นายธีรนาถ บุญญาธิการ)2020-04-30 14:18:10
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 16/2563 (นางสาวจิรพรรณ สาบุญมา)2020-04-30 14:14:27
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 17/2563 (นางสาวอริษา ทองไทย, นางณิฎา จันทรปัญนนท์)2020-04-28 17:57:19
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2020-04-22 14:17:31
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 15/2563 (นายสุรศักดิ์ คงทรัพย์)2020-04-16 15:36:25
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 14/2563 (นางสาวธนียา วงศ์จงรุ่งเรือง)2020-04-16 15:35:07
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 13/2563 (นางสาวอัญชลี เอี่ยมศรี)2020-04-16 14:35:24
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 10/2563 (นางปัทมาภรณ์ เกตุแก้ว)2020-04-07 16:46:22
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 12/2563 (นางสาวอารียา รุ่งจำรัสรัศมี)2020-04-07 15:24:21
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 11/2563 (นางสาววนิดา สุทธศรี, นางสาวนวลพรรณ วิชิตกิ่ง, นางสาวชนันท์ธิพัฒน์ แสนเมือง)2020-04-03 15:38:16
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 10/2563 (นายธวัชชัย พละศักดิ์)2020-04-03 15:37:00
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ (นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง)2020-03-31 15:29:11
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 9/2563 (นางเลิศนภา พลเพชร))2020-03-21 14:04:28
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 8/2563 (นางสาวนฤมล อุนิลคำ)2020-03-21 13:45:56
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 9/2563 (นางสาวสุุภาพร นันทะผา)2020-03-21 13:43:44
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 8/2563 (นางสาวผกาวรรณ ทามณี) 2020-03-21 13:22:10
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2563 (นางสาวสาวิตรี ศตคุณากร)2020-03-21 13:20:43
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 7/2563 (นางโศศิษฐา ไชยศิวามงคล)2020-03-17 11:35:28
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 6/2563 (นายนรุตน์ แพงพรมมา)2020-03-12 19:02:13
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 6/2563 (นายธนพล แสนสุข)2020-03-12 19:00:43
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)2020-03-11 14:44:19
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ตำแหน่ง2020-03-11 14:39:27
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ตำแหน่ง2020-03-11 14:29:05
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2020-03-11 14:05:57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2020-03-10 13:51:50
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2020-03-03 14:48:42
ประกาศผลงานทางวิชาการที่เสนอเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ (นายอัครเดช กลิ่นพิบูลย์)2020-03-03 09:54:37
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2563 (นางปริณดา)2020-02-24 19:35:40
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 5/2563 (นายอนุชา พุทธิมา,นางสาวจันทิมา,นางสาวจุไรรัตน์,นางสาววรรณธิดา)2020-02-24 19:35:03
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 4/2563 (นางสาวภัทรลภา)2020-02-24 19:34:26
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 4/2563 (นายก้องเกียรติ)2020-02-24 19:33:37
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 3/2563 (นางสุภาภรณ์ ทองเบ็ญจมาศ,นางวราภรณ์ เลิศบัวบาน,นางสาวกชพร รัตนสมพร)2020-02-24 19:32:35
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 3/2563 (รจนา,พลับพลึง,เอกพล,เสาวนีย์)2020-01-29 17:51:15
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2563 (ชนัฐดา)2020-01-23 15:35:03
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2563 (จารุพร)2020-01-23 15:31:01
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2563 (สิรี,นฤมล)2020-01-02 10:10:35
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 (ณัฐชยาภรณ์)2020-01-02 10:08:55
ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อผลงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นฯ (นางสาวธัญญพัทร์ ลักษณยนต์)2019-12-11 10:09:12
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 33/2562 (กรองกาญจน์ แก้วชัง)2019-12-11 09:59:35
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 32/2562 (วัฒนพงษ์,วจนะ,รัษฏาภรณ์,วนิชา)2019-11-29 13:37:55
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 31/2562 (นางสาวสิรมาส,นางสาวมุกรินทร์)2019-11-18 23:17:31
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 30/2562 (ศุภักษร,กาญจนารมณ์,เพ็ญพิชชา)2019-11-06 16:08:28
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 21/2562 (ธนิดา,ธัญญพัทร์,บุบผาทิพย์,ธิติมา)2019-10-30 11:39:42
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 29/2562 (พนา)2019-10-30 11:30:50
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 20/2562 (อณิมา)2019-10-28 10:41:13
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2019-10-18 16:18:53
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 28/2562 (ทัศนีย์)2019-10-08 09:04:10
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 27/2562 (จริยา+นันทา+หทัยทิพย์+ปัทมาวรรณ)2019-10-08 09:01:55
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 26/2562 (ภิษณี)2019-10-08 08:58:46
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 19/2562 (ศิริลดา)2019-10-08 08:55:40
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 18/2562 (ชฎีนาฏ)2019-10-08 08:52:55
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 25/2562 (กิติกร)2019-10-03 11:49:21
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 24/2562 (คัคนางค์)2019-10-03 11:45:08
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 23/2562 (ณัฎฐภัค+อภิสิทธิ์+ณพพงษ์+ศิรินภา+สุพาภรณ์+อัครเดช)2019-10-03 11:41:13
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 17/2562 (นางสาวสมฤทัย บุญช่วย)2019-10-02 14:28:47
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 22/2562 (สมพงษ์)2019-10-02 12:10:35
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 21/2562 (เบญญภา+จารุนันท์)2019-10-02 12:07:04
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 20/2562 (มงคลชัย+พิสุทธินี+สุวรรณา+พัสพร+สุจิตรา)2019-10-02 11:48:02