ลำดับเลขจำหน่ายชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัดสถานะปีที่พ้น
2 นายกฤช ชื่นศิริ นายแพทย์ 9 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2537
4 นายกำธร พริ้งศุลกะ นายแพทย์ 9 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ถึงแก่กรรม 2538
8 นางสาวกิติวีณ์ ชลาภิรมย์ เภสัชกร 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2540
9 นายโกสม วงศ์สิทธิไพฑูรย์ พยาบาลเทคนิค 5 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2541
12 นางคำพวง เตโช พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2540
14 นางจริยา ดนูวัส(โสรธรณ์) นักสังคมสงเคราะห์ 7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2540
18 นางจันทรา สอนบุญปาน จนท.พยาบาล 5 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2539
21 นางจินดา โสมนัส นายแพทย์ 9 สถาบันสุขภาพจิต คงอยู่ 2537
23 นางจิยารัช(ทวีสิน) พิมสาร นักโภชนาการ 7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2540
30 นางชมภูนุช หนูน้อย(จันทรนิยม) พ.วิชาชีพ 6 ว. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2541
33 นายชูทิตย์ ปานปรีชา นายแพทย์ 11 สถาบันสุขภาพจิต คงอยู่ 2539
44 นางทวี ศรีทองคำ จ.บริหารงานทั่วไป 7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2536
45 นายทองหล่อ นาคหงษ์สุวรรณ จพ.อาชีวบำบัด 5 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
48 นางทิอรวรรณ วัชรบุญโชติ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2540
51 นายเทียน วงศ์สุวรรณ จ.อาชีวบำบัด 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2540
57 นางนงเยาว์ จุลชาติ นายแพทย์ 9 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2538
63 นางสาวนวลจันทร์ หลิ่วรุ่งเรือง นักสังคมสงเคราะห์ 8 ว โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2539
67 นางนารี ดีประเสริฐ จ.บริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานเลขานุการกรม คงอยู่ 2541
68 นางนารี มะกรทัต พ.วิชาชีพ 7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2541
69 นางน้ำจิตต์ วาดวิไล จ.บริหารงานทั่วไป 8 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
71 นางสาวนิภา กังวานตระกูล พ.วิชาชีพ 7 วช. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2540
72 นางสาวนิภา ไวว่อง พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2541
76 นางบุญมี โคตรบัญชา โภชนาการ 7 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2540
77 นางบุญรักษ์ ปราชญากุล เภสัชกร 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2538
80 ร.ท.หญิงบุณทริกา ศุภกิจวิเลขการ ทันตแพทย์ 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2538
84 นางประไพรัตน์ ทิพย์มณฑล พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2539
86 นายประสาร เฉตระการ เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2537
95 นางสาวผ่องใส ชัยบุญเพ็ญ จ.บริหารงานทั่วไป 7 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2540
96 นางสาวพจนา รุ่งเรืองผล นักวิชาการศึกษาพิเศษ 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2540
102 นางพิบูลพันธ์ ยิ่งยง พ.วิชาชีพ 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2537
104 นายพิมาน ภักดีนวล จนท.อาชีวบำบัด 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2536
106 นางไพพรรณ สุดแสวง พ.วิชาชีพ 7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2538
111 นางมลิวัลย์ ตันชวลิต พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2540
113 นางมาลี ทิมเที่ยง จ.บริหารงานทั่วไป 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
121 นางรัตนา วิชิตพันธ์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
125 นางละเอียด มงคลการณ์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
128 นางวรรณี กิตติโยธิน พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
129 นางวรรณี ขาวชาลี พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
142 นางวันทนา จัตุชัย พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
143 นางวัลลีย์ กนกวิจิตร พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
146 นายวิจิตร ดุจเพ็ญ จ.บริหารทั่วไป 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2538
153 นางวิไล บัวขาว พ.วิชาชีพ 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2538
161 นางศิริวรรณ เกตกินทะ (สังข์สุวรรณ) นักจิตวิทยา 8 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
166 นางส่งศรี อารีวิลาศ (จัยริน) นายแพทย์ 9 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
170 นางสมจิตต์ ภูผาธร พ.วิชาชีพ 8 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2546
173 นางสมทรง สุวรรณเลิศ ผู้(ชก)ด้านจิตวิทยา 8 กองสุขภาพจิต คงอยู่ 2537
175 นางสมปอง เจียมปัญญา(แซ่เจียม) จนท.อาชีวบำบัด 5 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2546
178 นางสมรัก (จันทนพ)ยุวมิตร พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2539
179 นางสวาท มั่งมูล พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2536
180 นายสัมฤทธิ์ สว่างคำ จ.บริหารธุรการ 6 สำนักงานเลขานุการกรม คงอยู่ 2539
181 นางสาคร จันทร์ชื่น(เฉลิมชัย) พ.วิชาชีพ 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2538
184 นางสำราญ นุ่มบุญนำ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
186 นางสาวสิตาภรณ์ (ยั่งวิลัย) คืนดี พ.วิชาชีพ 4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2537
187 นายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมสุขภาพจิต คงอยู่ 2539
188 นางสาวสุจิตรา สุขกุล พยาบาลเทคนิค 4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2540
191 นางสุทิน สายัณปทุม เจ้าหน้าที่บำบัด 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2540
195 นางสุนันทา นิยมญาติ พ.วิชาชีพ 4 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2538
196 นางสุนันทา พีระวิรุฬห์กุล(ศุภะพันธ์) จ.พยาบาล 5 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2541
197 นายสุพจน์ บุญจง จ.พยาบาล 5 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2541
199 นางสาวสุพรรณา วิมลดารากุล จพ.การเงินและบัญชี 4 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2539
201 แพทย์หญิงสุพัฒนา เดชาติวงค์ ณ อยุธยา นายแพทย์ 10 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2540
205 นางสุขเพียร อรุณศรี จ.พยาบาล 5 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2540
207 นางสุรัตน์ วงค์ภาคำ โภชนากร 7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2539
209 นางสุรางค์ สุรางคเสน พ.วิชาชีพ 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2537
210 นางสุรินทร์ บริพันธุ์ พ.วิชาชีพ 6 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2540
211 นางสุวพรรณ สุนทรสวัสดิ์ จ.บริหารงานธุรการ 6 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2540
213 นางสุวัฒนา อรุณ ทันตแพทย์ 9 ว สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2539
214 นางสาวสุวิมล อุตโม พยาบาลเทคนิค 4 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2538
215 นายแพทย์เสนาะ สินอาษา นายแพทย์ 9 ว โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2538
217 นางสาวเสาวลักษณ์ ชาญกลราวี(สุคันธนาด) ทันตแพทย์ 9 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2540
218 นายหนูเพียร ภูผา จ.อาชีวบำบัด 5 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2540
223 นางอมรรัตน์ วิโรจน์กิจ จ.พยาบาล 5 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2541
224 นางอรทัย ภัยลี้ พ.วิชาชีพ 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2537
228 นางสาวอาดูร นวลสนิท(อินทอง) พยาบาลเทคนิค 5 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2540
229 นางสาวอารยา พัฒนพิพิธไพศาล นักสังคมสงเคราะห์ 7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2538
232 นายอินทรศักดิ์ หอวิจิตร นักจิตวิทยา 7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2540
234 นางสาวอุบล ชนะภาศ พ.วิชาชพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2540
237 นางรำไพ ศุภประดิษฐุ์ พ.วิชาชีพ 7 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2541
241 นางสาวดวงจันทร์ รัตนมาลัย เภสัชกร 9 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2541
242 นางวิไลวรรณ ธโนปจัย พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2541
243 นางวิไลรัตน์ คุ้มประยูร พ.วิชาชีพ 9 วช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2541
244 นางสาวสุพิศศรี รัตนสิน เภสัชกร 9 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2541
245 นายบุญธรรม ขอบุญ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2541
246 นางอัมพร ภวภูตานนท์ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2541
247 นางสาวพาณี เหลี่ยวรุ่งเรือง เภสัชกร 9 วช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2541
248 นายสมจิตร พิมพะนิตย์ นักสังคมสงเคราะห์ 8 ว ศูนย์สุขภาพจิตชัยนาท คงอยู่ 2541
249 นางอรจิต อดุลยานุภาพ พ.วิชาชีพ 9 วช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2541
250 นายสมัย งามล้วน จ.พยาบาล 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2541
251 นางจันทร์เพ็ญ อรุ่ณปลอด พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2541
252 นางนารีรัตน์ ไกรวิทย์ พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2541
253 นายประมาณ รักษาทรัพย์ จ.บริหารงานทั่วไป 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2541
255 นางเพ็ญพรรณ พรหมนารถ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2541
256 นางอุไรวรรณ เหลืองไพโรจน์ เภสัชกร 9 วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2541
257 นางสอางค์ จินดาลัทธ์ พ.วิชาชีพ 5 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2541
259 แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา นายแพทย์ 11 วช โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2541
260 นายปรีชา อินโท อธิบดี (นักบริหาร10) กรมสุขภาพจิต คงอยู่ 2541
291 นางอุบล ยะสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล 6 กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2542
292 นางอุทัยรัตน์ ไชยโชติช่วง พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2542
293 นางเยาวลักษณ์ จันทร์ชอน พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2542
294 นายเดชา ลิ้มนักค้า จ.บริหารงานพัสดุ 7 กองคลัง คงอยู่ 2542
297 นายสุแก้ว อินต้า พ.วิชาชีพ 5 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2542
306 นายสุนทร แพงพุทธ จ.บริหารพัสดุ 7 กองคลัง คงอยู่ 2542
307 นางนงเยาว์ พูลศิริ เภสัชกร 9 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2542
308 นางสาวฉลวย จุติกุล นักสังคมสงเคราะห์ 9 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2542
309 นางสาวประชุมพร บุญเงิน โภชนากร 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2542
310 นางนันทนา รักษ์งาร จพ.เภสัชกรรม 5 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2542
311 นางพยุงจิต วรมุนินทร พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2542
312 นางสมบุญ พละหาญ พ.วิชาชีพ 8 วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2542
313 นายเส็ง ศรีทะ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2542
314 นายจุลวุฒิ สุวรรณเอกสิทธิ์ ช่างภาพการแพทย์ 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2542
315 นางอำไพ ตั้งสิทธิโชค พ.วิชาชีพ 8 วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2542
316 นายเสนอ พรประสิทธิ์ จ.บริหารงานทั่วไป 7 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2542
317 นางเตือนใจ จ่ายสรรคโภชน์ จ.อาชีวบำบัด 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2542
318 นางประไพ วิจักขฌาพันธุ์ พ.วิชาชีพ 8 วช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2542
319 นางประยงค์ เกษร พ.วิชาชีพ 8 วช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2542
320 นางเฉลิมขวัญ เสนานุช จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2542
321 นายทวีศักดิ์ พร้อมวงค์ จ.พยาบาล 5 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2542
322 นายนฤมล ศรีทานันท์ พ.วิชาชีพ 9 วช. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2542
323 นางมะลิ สุนะพัฒน์ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2536
324 นายพนัส ศิริจันทร์ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2542
325 นางมลิวัลย์ หงสนันท์ พ.วิชาชีพ 9 วช. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2542
326 นายวิรัช เหมาะพิชัย จ.อาชีวบำบัด 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2542
327 นายสำรอง นิลสม จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2542
328 นางเรณู แสงเพชร จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2542
339 นางรัตนาภรณ์ ประเสริฐเมฆากุล จพ.ธุรการ 5 กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2542
340 นางวรพรรณ์ อุดมโภชน์ จ.บริหารการเงินและบัญชี 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2542
342 นายสัมฤทธิ์ ตั้งโพนทอง จ.อาชีวบำบัด 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2542
343 นางช่อทิพย์ วานะมะบุตร นักสังคมสงเคราะห์ 7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2542
344 นางจินตนา ม้าเร็ว พ.วิชาชีพ 7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2542
345 นางพนาวัลย์ เจริญเกียรติ จ.พยาบาล 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2542
347 นางสาวเกศริน(มาลี)(พิมพ์สุภา) สืบสมาน พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2542
348 นางดีวรางค์ กิจมุติ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2542
349 นางลัดดาวัลย์ ปุณณานนท์ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2542
350 นางวีณา บุรีรัตน์ พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2542
351 นายสาโรช เรืองไทย จ.อาชีวบำบัด 5 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2542
352 นางอารีย์ ต.ไชยสุวรรณ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2542
353 นางพัชรา มโนวงศ์ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2542
354 นางเพ็ญพรรณ พุฒิกร พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2542
356 นายชบา กู้เกียรติกุล พ.วิชาชีพ 7 วช. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2543
357 นางพูนสุข นาจายนต์ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2542
358 นางพรพรรณ เสมรบุณย์ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2542
360 นายสุชาติ เขตสาลี พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2542
362 นางวิเวียน ศรีสุพรรณดิฐ ทันตแพทย์ 9 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2542
363 นางกาญจนา สุนทรนันท ทันตแพทย์ 8 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2542
364 นางสาวละเอียด ชูประยูร นักจิตวิทยา 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2542
367 นางชุติดา สุรพฤกษ์ นักสังคมสงเคราะห์ 7 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2542
371 นางขวัญธิรา นรเศรษฐโกศล พ.วิชาชีพ 6 ว. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2543
372 นายพชรวุฒิ กาญจนาดินทร์ นายแพทย์ 5 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2543
377 นายพงษ์ศักดิ์ อนันทวรรณ จ.พยาบาล 5 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2543
378 นายจำรัส ไชยศรี จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2543
379 นางสาวณัฐกานต์(วนิดา) หัตถพันธุ์ นักจิตวิทยา 8 ว โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2543
380 นายเขียว เชื่อมงาม จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2543
381 นางไกรวรรณ เจริญกุล พ.วิชาชีพ 8 วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2543
382 นางกาญจนา จารุจารีต เภสัชกร 8 วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2543
383 นางลำยอง พนาสถิตย์ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2543
386 นางสายพิณ กมลชัย พ.วิชาชีพ 9 วช. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2543
387 นางจันทร์ทิพย์ นามไชย พ.วิชาชีพ 9 วช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2543
388 นายสุนันท์ ประสัตถพงศ์ นายแพทย์ 9 วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2543
389 นางจันทร ศรีเสาวชาติ นักอาชีวบำบัด 7 ว. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2543
391 นายสถิตย์ วงษ์สุรประกิต พ.วิชาชีพ 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2543
392 นางสุดสวาท จันทร์เกษม พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2543
393 นางแสดงเดือน เพชรชู พ.วิชาชีพ 7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2543
394 นางศิรินารถ(จรวย) ทองขาวขำ จ.การเงินและบัญชี7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2543
395 นางทัศนีย์ ตั้งใจตรง เภสัชกร 8 วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2543
396 นางบุญเสริม สัจจะเทวะ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2543
397 นางจินตนา สงค์ประเสริฐ นักจิตวิทยา 7 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
398 นางปราณี ดาโรจน์ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2543
399 นางสายสนอง ประกอบเพชร พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2543
400 นายอำพล ฉายานนท์ จ.บริหารงานทั่วไป 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2543
404 นางศรีสวรรค์ จันทโรธรณ์ จพ.ธุรการ 5 กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2543
405 นางนิภาภรณ์ บุณยประวิตร นักสังคมสงเคราะห์ 8 ว สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คงอยู่ 2543
406 นางสุจินต์ ผากำเหนิด จ.บริหารทั่วไป 7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2543
407 นางศิริลักษณ์ วัชรนวงศ์ จ.เอ็กซเรย์ 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2543
408 นางสาวดอกไม้ เสนาทิศ ผู้ช่วยเภสัชกร 3 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2543
409 นางสุมิตรา สมบุญ จ.พยาบาล 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2543
410 นางสุมนา พิศลยบุตร นักจิตวิทยา 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2543
411 นางพวงเพชร โชติยานนท์ พ.วิชาชีพ 8 วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2543
412 นางทิพย์วรินทร พิมพ์สุธรีสุนทา พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2543
413 นางอวยพร มุสิกะภุมมะ จ.พยาบาล 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2543
415 นางสุภาภรณ์ ลิ้มวิทย์ธราดล พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2543
416 นางสมจิต ชีวะโอสถ เภสัชกร 6 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2543
417 นางอรนุช มีทรัพย์ นักจิตวิทยา 8 ว. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2543
418 นางวีณา อินทรียงค์ นักจิตวิทยา 8 ว. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2543
419 นางชูจิต มีเงิน พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2543
420 นางสำเรือง บุตรเพชร พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2543
421 นางกีรติ ศิริปุณย์ นักจิตวิทยา 8 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2543
424 นางสาวจารุวรรณ กิตติโศภิษฐ์ พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
426 นายประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง นายแพทย์ 9 วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
428 นายภูวิช ประสาทไทย พยาบาลเทคนิค 5 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
431 นางภาวดี การเร็ว เภสัชกร 6 ว. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
438 นายกิติกร มีทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุข 10 วช. กรมสุขภาพจิต คงอยู่ 2544
439 นางสาวสมโรจน์ อินโรดม จ.บริหารทั่วไป 8 สำนักงานเลขานุการกรม คงอยู่ 2544
440 นางลออ จูเจี่ย ครูศึกษาพิเศษ 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2544
441 นางสิริมา สิทธิวรรณ นวก.ศึกษาพิเศษ 8 ว. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2544
442 นางดารณี ธนะภูมิ นวก.ศึกษาพิเศษ 9 วช. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2544
443 นางสาวอุ่นเรือน อำไพพัสตร์ นวก.สาธารณสุข 9 วช. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2544
444 นางสาวศรีเพ็ญ ถนัดหัตถกรรม นักสังคมสงเคราะห์ 8 ว. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2544
445 นายสุพัฒน์ สุทธิคำภา จพ.เวชกรรมฟื้นฟู 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2544
446 นางอนงค์ คงถาวร นักอาชีวบำบัด 7 ว. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2544
447 นางสุคนธ์รส รามโกมุท จ.บริหารการเงินและบัญชี 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
448 นางลัดดาวัลย์ เกิดสว่าง นักสังคมสงเคราะห์ 8 ว. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
449 นางวิลาวรรณ เทพโสธร นักสังคมสงเคราะห์ 8 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
450 นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ 9 ชช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
451 นางสมพัฒน์ ละอองนวล จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
452 นางพิมพ์ใจ อินทรเดช จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
453 นางสิริวรรณ เพียรสุข นักสังคมสงเคราะห์ 9 ชช. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2544
454 นายแพทย์ณรงค์ ดุสิตานนท์ นายแพทย์ 9 วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
455 นางพจนา กนิษฐสุต พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
456 นายประสงค์ ไกรพิพัฒน์ จ.พยาบาล 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
457 นางสาวชะลอ กิจนิธี จ.พยาบาล 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
458 นางจำเนียร สตาเขตร์ พ.วิชาชีพ 7 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
459 นางดวงมาลย์ เริกสำราญ นักจิตวิทยา 8 ว สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
460 นางนงลักษณ์ สงตรา นักสังคมสงเคราะห์ 9 ชช. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2544
461 นางราตรี อินทรีย์ พ.วิชาชีพ 8 วช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
462 นางสุภาพร พานิชกุล พ.วิชาชีพ 9 วช โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
463 นางทัศนัย ชัยเจริญวรรณ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
464 นายสาโรช คำรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข 9 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2544
465 นางไพศรี วิลาวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ 8 ว. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2544
467 นางสายัณห์ อรุณศรี จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2544
468 นางอารี หล่าบรรเทา พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2544
469 นางบังอร สุวรรณทิพย์ โภชนากร 7 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2544
470 นางชูจิต ศรีสุวรรณ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2544
471 นางสมศรี เชยชม พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2544
474 นางสุภาพรรณ อุมโยคิน นักสังคมสงเคราะห์ 7 ว ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 คงอยู่ 2544
475 นางสาวกฤชกร สเลลานนท์ พ.วิชาชีพ 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2544
476 นางอำพล น้อยสอาด ครูการศึกษาพิเศษ 5 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2544
477 นางจิราวรรณ ธวัชโยธิน นักสังคมสงเคราะห์ 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2544
481 นายชัชวาล แดงอุดม จ.อาชีวบำบัด 5 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
482 นางอรกช นิธิกุล พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
483 นางยุพิน ประภาศิริ พ.วิชาชีพ 8 วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
484 นางรัตนกุล สงวนสัตย์ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
485 นางกัลยา เศวตศิลป์ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
486 นางถาวร เกิดเสวี พ.วิชาชีพ 7 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
487 นางสาวจิตสุภา จรุงจิตต์ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
488 นางเพ็ญลักษณ์ วงศ์สุวรรณ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
489 นางจรรยา แจ้งอรุณ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
490 นางกัญญ์วรา ส่งเจริญ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
491 นางมาลี ศรีโหร พยาบาลเทคนิค 5 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
492 นางสุดกมล ศรีทะ พยาบาลเทคนิค 5 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
493 นางวัลลีย์ มังคละแสน พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
495 นางฉันทนา เล้าเจริญ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
496 นายสมศักดิ์ เกิดเสวี จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
497 นางสมทรง ณ ศรีโต จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
498 นางอัญชลี จาตุสว่างพร จพ.พัสดุ 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
499 นางสาวจารีย์ ดลศิลป์ จพ.เภสัชกรรม 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
500 นางจาระไน โยธินชัชวาล จ.อาชีวบำบัด 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
501 นางสาวจินตนา สุขสุวรรณ จ.อาชีวบำบัด 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
502 นางสาวดารา ศรัตรูลี้ พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
503 นางสาวงามนิจ นันทจิต พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
504 นางวันทนา สวนปาน พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
506 นางสาวประเทิง เอี่ยมเอกรัตน์ พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
507 นางสุนีย์ สุรินทร์ต๊ะ พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
508 สต.จิรพงษ์ พันธโคตร์ พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
509 นางสาวเรียม ก้านบัว พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
510 นางสาววันทนา ทองสมัคร จ.พยาบาล 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
511 นางชุตินันทน์ สุตธรรมา(สุนทโรดม) พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
512 นางกัณหา จันทรเสนา พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
513 นางสงวน ศุภะกะลิน พ.วิชาชีพ 7 วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2544
514 นางสาววรรณดี สุขวิธี พ.วิชาชีพ 8 วช. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2544
515 นางถนอม (ศรี) ทองประดับ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2544
516 นางเพ็ญศรี ทินกร ณ อยุธยา จพ.ธุรการ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
517 นางโชติศรี พันธ์จันทร์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2544
518 นางกัลยาณี คำภีระ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
519 นางสาวพัฒนา แก้ววิรัตน์ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
520 นางเพียงเพ็ญ สุทาชัย พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
521 นางอำนวย สิทธิพร พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
522 นางภัทรวดี ธรรมวงศ์ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
523 นางศรีบุตร สุทธแสง จ.พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
524 นางสายหยุด เจริญภักตร์ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
525 นางพวงพินธุ์ อินทรเดชะ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
526 นางอรพินท์ ฟองมูล จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
527 นายสุวรรณ มณีวงศ์ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
528 นางวิมลทิพย์ พรมภักดี จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
529 นายบุญรัตน์ แสนวิชา จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
530 นางเกษแก้ว แสนใจบาล จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
531 นางแสงจันทร์ กาใหญ่ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
532 นายทศพร ปัญญารักษา จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
533 นายอุดม เมธาสุข จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2544
534 นายชัยณรงค์ เจริญศรี จ.อาชีวบำบัด 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2544
535 นางวิไลวรรณ นุ้ยภักดี พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2544
536 นางเตรียมจิต งามสง่า จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2544
537 นางจุฑาวรรณ สาธุภาค จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2544
538 นายพิเชษฐ์ ยางเดี่ยว จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2544
539 นายชูเกียรติ ปาละศิริ จ.บริหารงานทั่วไป 7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
540 นางชโลม สรรพสุ พ.วิชาชีพ 8 วช. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
541 นางวิยะดา (วนิดา) สุทธิวิรัตน์ (สุรีย์รัตน์) พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
542 นางศรีสมัย รสจันทร์ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
543 นางพินลดา มุลาลี จ.เวชสถิติ 6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
545 นางจันทร์เพ็ญ เมืองเก่า จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
546 นายธวัช สงคงคา จ.บริหารทั่วไป 8 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2544
547 นางผ่อนพรรณ วัชราภรณ์ พ.วิชาชีพ 8 วช. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2544
548 นางอุดมพร กองสาลี พ.วิชาชีพ 8วช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2544
549 นางปรีดา (โลหกุล) เบื่อน้อย พ.วิชาชีพ 8 วช. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2544
550 นางชัญรัชต์ ชมประสพ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2544
552 นางจำปาทอง ดาวเศรษฐ์ พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
554 นางสาวนพพร จิตมั่น พ.วิชาชีพ 7 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2544
563 นางพวงเพ็ชร ธนอดิโรจน์ พ.วิชาชีพ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2545
564 นายวิททุวัส พลอยแหวน นักสถิติ 5 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2545
569 นายนิคม แป้นสุข พยาบาลเทคนิค 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2545
571 นางมาลี คล้ายหิรัญ พ.วิชาชีพ 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2545
572 นายสุรชัย สุขเกษม จพ.พัสดุ 5 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2545
573 นางกรองกาญจน์ ตุลยศีตะ ครูการศึกษาพิเศษ6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2545
574 นางพวงรัตน์ เรืองปรีชา นวก.ศึกษาพิเศษ 8 ว. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2545
575 นายวินิต วงศ์ว่องการ นักอาชีวบำบัด 7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2545
576 นางสมจิตต์ ฤทธิรักษา พ.วิชาชีพ 9 วช. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2545
577 นางนงลักษณ์ สมแก้ว พ.วิชาชีพ 8 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2545
578 นางสมเนตร ศรีปทุมานุรักษ์ พ.วิชาชีพ 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2545
579 นายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง นายแพทย์ 10 วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2545
580 นายจรัส กลิ่นหอม จ.อาชีวบำบัด 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2545
581 นางถนอมนาฎ เพชรโชติ พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2545
582 นางสาวมารศรี วรรณประเสริฐ พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2545
584 นางเพิ่มสุข ประศาสน์กุล พ.วิชาชีพ 8 วช. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2545
585 นางสาวนพพร นพรเจริญกุล นักสังคมสงเคราะห์ 8 ว. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2545
586 นางถาวร รามโยธิน นวก.สาธารณสุข 9 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2545
587 นายประสิทธิ์ บังศรี จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2545
588 นางจันทรา ธีระสมบูรณ์ พ.วิชาชีพ 9 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2545
589 นางจงกล แพน้อย พ.วิชาชีพ 7 วช. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2545
590 นางจรวย แดงสุภา พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2545
591 นางเพ็ญศรี ช่วยมาก พ.วิชาชีพ 7 วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2545
592 นางสาวพชรพร ยุระยาตร์ นักจิตวิทยา 5 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2545
593 นางแสงอรุณ วงศ์สิทธิไพฑูรย์ พยาบาลเทคนิค 5 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2545
594 นางจินดารัตน์ สุวรรณศิริ จพ.การเงินและบัญชี 6 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2545
595 นางเกศริน สายตำ พ.วิชาชีพ 7วช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2545
600 นางรจิต เจียงวรรธนะ พ.วิชาชีพ 8วช โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2545
601 นางสาววีรยา ชินสว่างวัฒนกุล ทันตแพทย์ 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2546
603 นางปราตี ฤกษ์ปาณี นักสังคมสงเคราะห์7ว. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 คงอยู่ 2546
604 นางณัฐชา มังกรกาญจน์ พยาบาลเทคนิค 5 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2546
607 นายแพทย์พรชัย พงค์สงวนสิน นายแพทย์9วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2545
608 นายสุรพล ไชยเสนาะ นายแพทย์ 9 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2546
609 นางสาวประณีต เกษสมบูรณ์ ทันตแพทย์8วช. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2546
610 นางสาวพวงเพชร แวงนอก พ.วิชาชีพ6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2546
611 นางรุจิราภรณ์ เชี่ยวชาญ พ.วิชาชีพ7วช. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2546
612 นางอัจฉรา ธิมามนตรี พ.วิชาชีพ6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2546
613 นางไพรวรรณ วิริยกิจจา พ.วิชาชีพ6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2546
615 นายสมศักดิ์ เลียงจันทร์ นายแพทย์8วช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2546
620 นางสาวสุพัตรา ศรีสมบูรณ์ จพ.การเงินและบัญชี5 กองคลัง คงอยู่ 2546
623 นางจุฑารัตน์ สถิรปัญญา พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2546
624 นางทองคำ ทับทิม พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2546
625 นายเชลง อินขัน นักจิตวิทยา8ว. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2546
626 นางวิไลรัตน์ พงษ์ศรีสว่าง ทันตแพทย์6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2546
627 นางสาวศรัญญา บุญพิทักษ์ พ.วิชาชีพ8วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2546
629 นางสมปอง ชูสกุล จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2546
631 นางเชาวนา ไชยบัณฑิต จพ.สาธารณสุขชุมชน6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 คงอยู่ 2546
633 นายสมมาตร วิชัยชนะกุล จพ.ธุรการ5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2546
634 นางจันทนา สังข์กังวาล จพ.เภสัชกรรม6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2546
635 นางอุไรวรรณ นวลสนิท จ.พยาบาล6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2546
636 นางนัฎฐภรณ์ รอดศิริ จ.พยาบาล6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2546
637 นางเรณู งามสมุทร จพ.เภสัชกรรม6 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2546
638 นางสำราญ เจริญศรี พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2546
639 นางสำรอง จันท่าจี จ.บริหารงานทั่วไป6 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2546
640 นายทวี เพชรพิมพ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2546
641 นางสารภี สอนอาจ ผู้ช่วยทันตแพทย์6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2546
642 นางจันธิมา วิชย์โกวิทเทน พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2546
643 นางวริศรา อินนุโชติ พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2546
644 นายเดช ตระการไทย จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2546
645 นางกาญจนา งามพันธ์ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2546
646 นายวรพงษ์ ฤกษ์สัณฑิติวงศ์ นายช่างเทคนิค6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2546
647 นางสุมาลี สัยยะสิทธิพานิชย์ พ.วิชาชีพ9วช โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2546
648 นางสาวนิลนี ปานมวย พ.วิชาชีพ8วช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2546
649 นางประนอม เกตุวรภัทรา พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2546
650 นายประดิษฐ์ ศรีสุวรรณ จ.บริหารทั่วไป7 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2546
651 นางกลัมฟัก สาสนัส จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2546
652 นางนิรมล ลดารัตน์ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2546
653 นางดวงสมร หนูช่วย จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2546
655 นางสีดา แก้วโกมล จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2546
656 นางสาวยุวดี กิติคุณ นักจิตวิทยา8ว. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2546
657 นางชุลีวรรณ เพียรทอง พ.วิชาชีพ9วช สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2546
658 นางจรีย์ สีต์วรานนท์ พ.วิชาชีพ9วช สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2546
659 นางสาวเจริญ แจ่มแจ้ง พ.วิชาชีพ9วช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2546
660 นางเกรียติสุดา ธรรมโรจน์ พ.วิชาชีพ9วช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2546
663 นายณรงค์ ปวีณเวชวสุ นายแพทย์9วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2546
664 นางดวงใจ เลียงจันทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์6ว สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2546
665 นายจอม ชุมช่วย นายแพทย์8วช สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คงอยู่ 2546
668 นางลัดดา อิษฎ์ญาณ นวก.ศึกษาพิเศษ8ว สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2546
674 นางสาวบุษย์ จันศิษย์ยานนท์ จ.ตรวจสอบภายใน 6 กรมสุขภาพจิต คงอยู่ 2547
675 นางเบญจภรณ์ พิชญ์จรัล บุคลากร 6 กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2547
676 นางชุลีรัตน์ รักษธัต นักพัฒนาทรัพยากร 7 ว กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2547
677 นางวิมลวรรณ มุ่งสระกลาง จ.บริหารงานธุรการ5 กองคลัง คงอยู่ 2547
678 นางสาวชลิดา หังสสูตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
679 นางอุไรวรรณ เฉยพ่วง โภชนากร 5 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
680 นายอารมณ์ ศรีตัญญู จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
681 นายสุพงษ์ โรทิตรัตนะ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
682 นางศรีนวล วัญเมือง พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
683 นางประกอบ ไหวนิยม พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
684 นางสมจิต อันติมานนท์ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
685 นางธิดา นพรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์8ว. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 คงอยู่ 2547
686 นางรัตนา สายทอง จพ.ธุรการ5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 คงอยู่ 2547
687 นางอุบล หมุดธรรม นักสังคมสงเคราะห์ 8 ว ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 คงอยู่ 2547
688 นายสาโรจน์ คงเทพ จ.บริหารงานทั่วไป 6 ว. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 คงอยู่ 2547
689 นางพรทิพย์ เขตรสาลี จพ.สาธารณสุขชุมชน6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
690 นางพิสมัย ฉายศิริกุล จพ.สาธารณสุขชุมชน6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
691 นายสุทธิ ประทีป จพ.ธุรการ5 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
692 นายบุญรอด โพธิ์กระเจน พยาบาลเทคนิค5 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
693 นางสาวชูศรี ชูกลิ่นอ่อน เจ้าพนักงานธุรการ 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
694 นางเสาวนีย์ รัชตศรี จพ.ธุรการ5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
695 นางสาวอรนุช เอี่ยมพิมล จพ.การเงินและบัญชี5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
696 นางจตุพร มณีนพผล โภชนากร 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
697 นางสายฝน นันจิต ผู้ช่วยทันตแพทย์6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
698 นางวรรณา ทรงทอง พ.เทคนิค6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
699 นางณัฐกาญจน์ แสงทอง พ.เทคนิค5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
700 นางสมศรี ขุนทอง พ.เทคนิค6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
701 นาง กัญญภา(จุฬา) สุจริตพงษ์ พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
702 นางสาวนงลักษณ์ เถื่อนพงษ์แก้ว พ.เทคนิค5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
703 นายสมโภชน์ พิมพ์กระจ่าง จ.พยาบาล6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
704 นางวัชรี อันนาค นักสังคมสงเคราะห์8ว. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
706 นางสาวญาดา สอาด นักอาชีวบำบัด6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
707 นางปราณี ภิรมกิจ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
708 นายวิชาญ สุกแสง จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
709 นายวิโชค หร่อยดา พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
710 นางเลื่อน ธรรมสัตย์ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
711 นางสมบัติ เกศางาม พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
712 นางสาวเสาวนีย์ วงษายาง พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
713 นางกาญจนา แพงพุทธ เจ้าหน้าที่พย่าบาล 6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
714 นายชานนท์ หาชานนท์ เจ้าหน้าที่พยาบาล 6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
715 นางไพบูลย์ วุ้ยสีแซง พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
716 นางบุญกว้าง แอบอิง พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
717 นางสายทอง ชาติเดช พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
718 นายมาโนช คุณุรัตน์ จ.อาชีวบำบัด6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
719 นางภัทราพร(เกษา) บุญใส พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
720 นางสมศรี เจริญศรี พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
721 นางขิมคำ กฤติยาวรรณ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
722 นางนิตยา วงศ์สุวรรณ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
723 นางบัวทอง คำเชื้อ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
724 นางสำราญ นามเกษ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
725 นางอภัย บ้านขอม จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
727 นายสากล หอมสมบัติ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
728 นายวิบูลย์ รูปพรหม จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
729 นายสุนทร สารพิชย์ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
730 นายบุญปัน เพ็งวัน จพง.การเงินและบัญชี6 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
731 นายโกมล แจ่มผล พยาบาลเทคนิค 5 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
732 นายศุภณัฐ แสงเอื้ออังกูร จพ.เภสัชกรรม6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2547
733 นางสมบูรณ์ มณีวงค์ พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2547
734 นางอำภา เกิดประกอบ พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2547
735 นางพิรุณ กิ่วแก้ว จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2547
736 นางอุษณีย์ อุดมผล จนท.พยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2547
737 นางอัมพร หัสศิริ นักจิตวิทยา8ว. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
738 นางจารึก พานแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป8 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
739 นายจรัญ สุภัทรากุล เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
740 นางพัชรี นรังศิยา จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
741 นางกัลยา ทองปรีชา พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
742 นางศิริพร ปิ่นเพชร พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
743 นางจรรยา เพชรคลังสวน พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
744 นางสำเนียง เบื่อน้อย พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
745 นายครองศักดิ์ ชุมถาวร เจ้าหน้าที่พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
746 นายเจริง ศรีรักษา เจ้าหน้าที่พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
747 นายเอกชัย เชยชม จนท.พยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
748 นายนิพนธ์ จันทร์แดง จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
749 นายชมเชย บุญชูช่วย เจ้าหน้าที่พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
750 นางวรรณี จิรันดร พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
751 นางประภา อ่อนเจริญ พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
752 นางเฉลิมศรี บุญถนอม พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
753 นางกานดา สังสัพพันธ์ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
754 นางอัจฉรา พิทักษ์สังข์ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2547
755 นายทองพูน สุขเกษม จ.อาชีบำบัด5 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2547
756 นายน้อม เจนจิตต์ พยาบาลเทคนิค6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2547
757 นางพิมพ์ใจ พึ่งเกษม พยาบาลเทคนิค6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2547
758 นางไพรวัลย์ บุญมี พยาบาลเทคนิค6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2547
759 นางดวงใจ อิสสริยะ จ.ห้องสมุด5 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คงอยู่ 2547
760 นางจริยา วัฒนโสภณ นวก.สาธารณสุข9วช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2547
763 นางสมหมาย เลาหะจินดา นักสังคมสงเคราะห์9วช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2547
767 นางเสาวลักษณ์ ก่อธรรมนิเวศน์ พ.วิชาชีพ7วช. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
768 นายภูวดล พลหาราช จ.บริหารงานทั่วไป5 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
770 นางสาวอัจฉรา ธรรมเถกิงกิจ เภสัชกร8วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
775 นางพนอจิตต์ ลิ่มสกุล พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
776 นางประมวล สุขมาก พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
777 นางอัญชัญ ภู่ทรัพย์ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
778 นางธนาภรณ์ พรรณพงษ์ศิลป์ นวก.สาธารณสุข8ว. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 คงอยู่ 2547
779 นางสงวน ตุงโสธานนท์ จพ.สาธารณสุขชุมชน6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 คงอยู่ 2547
780 นายสมศักดิ์ ทองสัมฤทธิ์ จพ.พัสดุ 5 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
781 นายทวี อำคา พยาบาลเทคนิค6 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
782 นายประจักษ์ ยอดอินทร์ จบห.ทั่วไป8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
783 นางสมปอง เส็งสำเภา จพ.พัสดุ6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
784 นางกาญจนา เภาราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
785 นางสมวาสน์ คล้ายพันปี พ.วิชาชีพ7วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
786 นางรสสุคนธ์ สุปัญญา นักสังคมสงเคราะห์8ว. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
787 นายปรีชา หุ่นวัน จ.บริหารทั่วไป7 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2547
788 นางจิราภรณ์ แสงสิงห์แก้ว เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
789 นางรัตนา หลักดี จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2547
790 นางอังคณา ผ่องแผ้ว จบห.การเงินและบัญชี7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
791 นางราตรี พรหมหิตาทร พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
792 นางนงเยาว์ สุวรรณโชติ พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
793 นายห้อง อารีราษฎร์ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
795 นางนิรมล ศรีคำ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
796 นายชำนาญ ทองปรีชา เจ้าหน้าที่พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
797 นายประสิทธิ์ แก้วโมมล จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์6 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
798 นางสาวศรีปัญญา รอดเรือง โภชนากร7 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
799 นายแพทย์ธนู ชาติธนานนท์ นายแพทย์10วช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
806 นางเจริญศรี โควินท์ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
807 นางสัมฤทธิ์ ธานี พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2547
808 นางฐานิตา เครือฝั้น พ.วิชาชีพ7 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
809 นางเพชราวัจน์ มณีวงค์ พ.วิชาชีพ7 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
810 นางสาวชมัยพรรณ รัตนทัศนีย์ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
811 นางสมบูรณ์ อินทร์กำเหนิด พ.วิชาชีพ8 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
812 นางบุญศรี เซ่งตระกูล พ.วิชาชีพ7วช. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
813 นางภัทรพร พันธ์มณี พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
814 นางบุญทิพย์ ครครรชิต พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
815 นายปราโมทย์ ขุนณรงค์ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
816 นางโสภี ชุมวรฐายี จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2547
817 นางชนิดา เพ่งผล พ.วิชาชีพ 5 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2547
818 นายประเสริฐ พรานเกิด นวก.สาธารณสุข6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 คงอยู่ 2547
819 นายปัจเจกก์ พาหนองแวง จ.รังสีการแพทย์4 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
820 นางฉวีวรรณ (บุญชู)แกเรียโน่ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2547
821 นางปราณี น้อยสะอาด จพ.การเงินและบัญชี6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2547
822 นางนิตยา รักศักดิ์ศรี(ชัยวิมล) พ.วิชาชีพ8 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
823 นางสาวกรรณิการ์ พลภักดี พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
824 นางวีระวรรณ ตรงต่อศักดิ์ พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
825 นางสาวนงคราญ จันทรนิภา พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2547
827 นางกิ่งแก้ว เอี่ยมสำอางค์ เจ้าหน้าที่พย่าบาล 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
828 นางสุมนศรี วิสิทธิวัฒนเขตต์ จพ.ธุรการ5 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
829 นางวรนันทา พัฒนจุรีพันธ์ พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
830 นางเพ็ญนภา ศิริธัญพงศ์ พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
831 นางจันทนา แจ่มผล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
832 นางสาวสุทิม อิสสระบุตร เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญีชี6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2547
833 นางสุภา จันทรพิทักษ์ พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2547
836 นางวัลย์ลิกา สังข์ทอง นักสังคมสงเคราะห์9ชช. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2547
837 นางวัชราภรณ์ อุทโยภาส พ.วิชาชีพ9ชช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2547
838 นายวีระเดช วีระพงศ์เศรษฐ์ นายแพทย์8วช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2548
849 นางสาวภักดี เขตรสาลี พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2548
852 นางจันทนา เหล่าสิริพิพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ 5 กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2537
862 นายสมชาย พลอยเกลื่อนแสง นักจิตวิทยา9 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2548
864 นางปิ่นทิพย์ พานทอง จ.พยาบาล6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2548
865 นางสุรพิน แท่นรัตนกุล พ.วิชาชีพ9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2548
866 นางสาวอุบล ผิวตาลดี พวช. 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2548
867 นางมะลิ ชูโต นักสังคมสงเคราะห์9ชช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2548
868 นางสุรินทร์ รัตนรักษ์มงคล จ.พยาบาล6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2548
869 นางสาวชุติมา สุดมุข พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2548
870 นางสาวบุญสุข มนตรีพงษ์ พยาบาลเทคนิค6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2548
871 นายอภิชาติ สถิตย์วัฒน์ จ.พยาบาล6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2548
872 นางรัตนารี ประสมศรี พ.วิชาชีพ7วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2549
873 นางมนลดา เลาหะโรจน์ พ.วิชาชีพ7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2549
874 นางสาวศรีวัฒนา เทิดประวัติ เภสัชกร9วช. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2548
875 นางจินตนา เฉลิมแสน พ.วิชาชีพ6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2549
877 นายสมพร บุญนาดี พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2549
878 คุณหญิงกรรณิการ์ คัมภีรพันธุ์ พ.วิชาชีพ7วช. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2549
879 นางสาวศรีสอาด จุทากฤษฎา พ.วิชาชีพ7วช. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2548
881 นางรวีวรรณ อำภา พยาบาลเทคนิค6 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2548
883 นางจินตนา เกลี้ยงประดิษฐ์ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2548
885 นายจรูญ บุญประสม เจ้าพนักงานสาธารณสุข6 ศูนย์สุขภาพจิตที่5 คงอยู่ 2548
886 นางจันทร์เพ็ญ อัครสถิตานนท์ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ คงอยู่ 2548
887 นางประไพศรี บูรณางกูร พ.วิชาชีพ8วช. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2548
888 นางนันทนา พิริยะ พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2548
889 นางสาวอรวรรณ ลี่ทองอิน พ.วิชาชีพ8วช. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2548
890 นางวิไลวรรณ คชศิลา พ.วิชาชีพ8วช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2548
891 นายอินสอน ปัญญา จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2548
892 นางชไมพร ทิพย์สุวรรณ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2548
893 นางพันทิพา ป้อมทอง พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2548
894 นางอุดม พงษ์วุฒิธรรม พวช. 9 วช โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2548
895 นายสามารถ จันทรประเทศ จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2548
896 นางมาลี รัตนพัลลภ พ.วิชาชีพ8วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2548
897 นายกิติ ฉายศิริกุล เภสัชกร 9 ว โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2548
898 นางชุลีพร ชูวงศ์ พ.วิชาชีพ 9 วช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2548
903 นางสาวสมสนุก พระอาฆาตย์ พ.วิชาชีพ9วช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2548
906 นางรักชนก ใจแก้ว นวก.การเงินและบัญชี6ว. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2548
909 นางสาวสุรภา ทองรินทร์ พ.วิชาชีพ9วช. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2549
911 นางสาวเพ็ญประภา ดุษดีพันธ์ จพง.การเงินและบัญชี6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2549
914 นางเครือฟ้า หัสกุล พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2549
915 นางฉลองขวัญ ชไนเดอร์ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2549
916 นางดาว รัตนผกา พ.วิชาชีพ7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2549
918 นางสาวรพีพรรณ หวานชะเอม จนท.ตรวจสอบภายใน8ว. กรมสุขภาพจิต คงอยู่ 2549
927 นางสมศรี มณีวรรณ พ.วิชาชีพ7วช. โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2549
929 นางวิภารัตน์ ทองสุข พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2549
930 นายวิฑูรย์ กุลสุวรรณ พ.วิชาชีพ6ว. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
932 นายแพทย์สุปรีชา วงศ์พุทธา นายแพทย์9วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2549
933 นางสาวเรวดี ทองประดิษฐ์ พ.วิชาชีพ8วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2549
934 นางกฤษณา จันทร์ตรี พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2549
935 นายวิชัย วันสุข พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2549
937 นายเสริม บุตรเพชร จ.พยาบาล6 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2549
939 นางสีคิ้ว ดิษริยะกุล นวก.สาธารณสุข8ว. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 คงอยู่ 2549
940 นางสาวพรรณี แสงชูโต นวก.สาธารณสุข9วช. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2549
942 นางสาวศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์ พ.วิชาชีพ7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2550
943 นางจันทรา บุตรจร พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2549
944 นางอนงค์ ธรรมโรจน์ พ.วิชาชีพ8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2549
946 นายสุเทพ เรืองอ่อน จ.พยาบาล6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2550
948 นางศศิธร เดชะไกศยะ พ.วิชาชีพ7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
950 นางสุรีรัตน์ คุ้มแย้ม พ.วิชาชีพ7วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2550
951 นางรัชนี แม้นนนทรัตน์ พ.วิชาชีพ8ว. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2549
952 นางสาวปริญญา โตมานะ นวก.สาธารณสุข9วช. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2549
953 นางสนุก เติมศักดิ์ พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2549
954 นางสาวสุจิต ทัศนิยม พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2549
955 นายขจร ทองกิตติกุล พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2549
956 นางศิริพร สุวรรณทศ นักสังคมสงเคราะห์9วช. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2549
957 นางชาลินาฎ จันทรสูตร พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2549
958 นางจิติมา เทพจันทร์ พ.วิชาชีพ 8 วช โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2549
959 นางสาวอาภา กฤตยานวัช พ.วิชาชีพ7วช. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2549
960 นายอุดม สำโรง พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2549
961 นางเครือวัลย์ ชาญนุวงศ์ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2549
962 นางโสภา อนันทวรรณ พยาบาลเทคนิค6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2549
963 นางจำเนียร กิจวิธี พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2549
964 นางสุรีย์ โกลากุล นักสังคมสงเคราะห์8ว. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2549
965 นางเสงี่ยม สารบัณฑิตกุล พ.วิชาชีพ8ว. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2549
966 นางจำนงรจา บำเหน็จพันธุ์ พ.วิชาชีพ7วช. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
967 นางดาวประกาย ศิริรักษ์ (จินดา) พ.วิชาชีพ7วช. โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2550
968 นายสมภาร คูณทอง จ.พยาบาล6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2549
970 นายประยุทธ ใจเพรช จ.การเงินและบัญชี7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
976 นายเสวก รัตนภิรมย์ จท.พยาบาล 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
977 นายวรวิทย์ พวงแก้ว พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2550
987 นายวสันต์ พวงทรัพย์ พยาบาลเทคนิก 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
988 นางเฉลียว อุทัยวัฒน์ พยาบาลเทคนิก 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
989 นางชาลิลา กัณฑารัตน์ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2550
990 นายประทุม ชูเจี่ย พยาบาลเทคนิก 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2542
991 นางสาววันเพ็ญ ทองคำ จพง.ธุรการ 4 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
992 นางดรุณี นาทะสิริ นักสังคมสงเคราะห์ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
993 นางมลิวัลย์ พันธ์โคตร์ ผช.ทันตแพทย์ 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
994 นางสมสกุล สุภัทรพันธุ์ พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
995 นางกัลยา ภักดีมงคล พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
996 นางอัญชิสา วิชัยชนะกุล พยาบาลเทคนิก 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
998 นางรัชนี ดังโพนทอง พ.วิชาชีพ 8 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2550
999 นางรจนา กุลรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
1000 นางสุพิมลต์ ส่วนเสน่ห์ พยาบาลเทคนิก 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2550
1001 นายพลภัทธ์ โล่เสถียรกิจ นายแพทย์ 3 วช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1003 นางสาวรจนาวัลย์ ทองจรูญ พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
1004 นางสาวนวลนิตย์ วิชชาพิณ พ.วิชาชีพ 8 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2550
1005 นางชัชพร สุขผล พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2550
1006 นางสมพร ชาวอุ่มบัว ผช.ทันตแทพย์ 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2550
1007 นางสุดารักษ์ วรรณรักษ์เจริญ พ.วิชาชีพ 7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2550
1010 มล.ยุพดี ศิริวรรณ นวก.สาธารณสุข 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
1011 นางศุลีพร จินตมัย นักสังคมสงเคราะห์ 8 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2550
1012 นางอาภาพิตร พูลพุทธพงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
1013 นางทิวาพร ฟูเฟื่อง พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2550
1014 นายชาญ เกิดมี จนท.พยาบาล 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2550
1015 นายสมพงษ์ คล้ายพงษ์ .พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2550
1016 นางสาวสุมนา ศรีชลาชัย นวก.สาธารณสุข 8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 คงอยู่ 2550
1017 นางลัดดาวัลย์ จันทร์คง จนท.บริหารงานฯ 8 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1018 นายนิพนธ์ มีเสนา .พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1019 นายทิพากร ปัญโญใหญ่ นักจิตวิทยา 8 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1020 นางละเอียด ปัญโญใหญ่ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1021 นางธีราพร มณีนาถ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1022 นางรัตติยา ทองแสง พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2550
1023 นางอุดร วงศ์คำ พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2550
1024 นางสาวจำลองลักษณ์ จามรโชติ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2550
1025 นางมะลิ สกุลถาวร พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2550
1026 นางชลิดา เพชรธนู พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2550
1027 นายโอภาส พุ่มโอภาส เจ้าหน้าที่พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2550
1028 นางประพิศ รัตนมณี พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1029 นางวรรณา คำแก้ว พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1030 นางวาสนา เขตอนันต์ เจ้าหน้าที่พยาบาล 6 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1031 นางทองย้อย รอดระวังภัย เจ้าหน้าที่พยาบาล 6 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1032 นางนัยนา บุตรเพชร พ.วิชาชีพ 7 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1033 นางวัลลี ธรรมโกสิทธิ์ นวก.สาธารณสุข 9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 คงอยู่ 2550
1034 นางวันเพ็ญ สวนสีดา นักจิตวิทยา 7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 คงอยู่ 2550
1035 นายวรชน ยุกตานนท์ ทันตแพทย์ 6 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2550
1036 นางรุจิต เสือปาน พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2550
1037 นางจุไรรัตน์ ไตรสนาคม พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2550
1038 นายยุทธ ศรีดำ จพง.เภสัชกรรม 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2550
1039 นายปรีชา อินทรเทพ จพง.เภสัชกรรม 5 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2550
1040 นางสาวเรณู นุ้ยภักดี พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2550
1041 นางวราพร เศวตศิลป์ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2550
1042 นายกอบโชค จูวงษ์ นายแพทย์ 10 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2550
1044 นางนิฐินารถ อินต๊ะ นักสถิติ 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2551
1046 นางอรพินท์ ยัญสิทธิ์ นักอาชีวบำบัด 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2550
1048 นางวาสินี พงศ์ชินฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ 7 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2550
1049 นายกัมปนาท ตันสิถบุตรกุล นายแพทย์ 7 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1050 นางผการัตน์ ถาวรวงศ์ พ.วิชาชีพ 9 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2550
1051 นางพิมพ์ทอง เจ็กจันทึก นวก.สาธาณสุข 9 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2550
1052 นายอเนก สุภีรนันท์ นายแพทย์ 9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1053 นางศศิธร ภะรตะศิลปิน นวก.สาธาณสุข 9 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2550
1054 นางทองใบ โสมะเกษตรินทร์ จนท.พยาบาล 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2550
1055 นางสาวพรพรรณ นิลทอง จนท.พยาบาล 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2550
1056 นางสาวดวงสมร ช่างไม้ จพ.การเงินและบัญชี 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1057 นางบางเย็น ภูพิมพ์ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2550
1058 นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์ พ.วิชาชีพ 6 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1059 นางเบญจมาศ วงษ์ทัศนะดิลก พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1060 นางภรดี เกวิรัตน์ นวก.สาธารณสุข 7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 คงอยู่ 2551
1061 นางจันทร์จิรา สาธุภาค เภสัชกร 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1065 นางกรรณิกา แก้วกระจ่าง พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1066 นางอัจฉรา จรัสสิงห์ นวก.สาธารณสุข 8 กรมสุขภาพจิต คงอยู่ 2551
1068 นายวุฒิพงศ์ ลือศักดิ์ ทันตแพทย์ 8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1075 นางสาวจันทนา ศรีวิศาล พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2551
1076 นางจันทร์เพ็ญ ตั้งตระกูล เภสัชกร 9 วช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1077 นางทัศนีย์ ตันทวีวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ 9 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1078 นางสาวนิตยา สโรบล ทันตแพทย์ 9 วช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1079 นางวิไล สีพยา พ.วิชาชีพ 9 วช โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1080 นางอัมพร รัตนวิทย์ นวก.สาธารณสุข สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1081 นายธนิต วรมรรคไพสิฐ ผอก.แผนงาน กองแผนงาน คงอยู่ 2551
1082 นางปวีณ เครือช้า จพ.เภสัชกร 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1083 นางกรรณิการ์ พูลสวัสดิ์ พ.วิชาชีพ 7 วช โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1084 นายสุดท้าย ทองพรหม จพ.เภสัชกร 6 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1085 นางสาวทัศนีย์ ทัศนิยม พ.วิชาชีพ 8 วช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1086 นางวรรณา อารมณ์ศุภวิทย์ นักจิตวิทยา 8 ว สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1087 นางอุไร วิสุทธิ์ใจ จท.อาชีวบำบัด 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1088 นางสมจินต์ อรุณปลอด พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1089 นางสุนันทา ศรีสาคร พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1090 นางสมญา บูรณวุฒิ พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1091 นางวนิดา โกมลฤทธิ์ พ.วิชาชีพ 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1092 นางชูใจ กระจายศรี พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1093 นางลออ ทรัพย์ไพบูลย์ พ.วิชาชีพ 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1094 นางจันทนา แสงวงศ์ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2551
1095 นางวันเพ็ญ เชาว์เชิง พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1096 นายประมวล เมืองเก่า จพ.การเงินและบัญชี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1097 นายทองพูน ทิพุฒ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1098 นางดวงจันทร์ นาอุดม พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1099 นางอำนวย วศินอมร พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1100 นายประภากร ไหลหลั่ง พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1101 นางละมัย กุศลครอง พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1102 นางอุไรวรรณ สัพโส พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1103 นายสมพิศ ศรีภักดี จทเทคนิก 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1104 นายวีระ ไชยเดช จทเทคนิก 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1105 นางนิภา ชมภูนุช นักจิตวิทยา 8 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2551
1106 นางลักษณา พลอยเรือมแสง พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2551
1107 นางบงกช ดลโสภณ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2551
1108 นางวัลภา ตั้งอุดมวงษา พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2551
1109 นางวัลลาภ เหรียญโมรา พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2551
1110 นายอิสระ นิลรัตน์ พยาบาลเทคนิก 5 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2551
1111 นางสุวณี ศรีรักษา พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2551
1112 นายวีระ ทิศทองคำ พยาบาลเทคนิก 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2551
1113 นางอุบล เกษรักษ์ พยาบาลเทคนิก 7 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1114 นางยลฉัต ทองเรืองศรี พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1115 นางสาวเข็มทอง นันท์ศรีบุตร พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1116 นางกฤษณา สระมุณี พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1117 นางวารุณี สีมากุล นวก.ศึกษาพิเศษ 8 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2551
1118 นางเฉลา สุขเกษม พ.วิชาชีพ 7 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2551
1125 นางอินทิรา ผัวสกุล นายแพทย์ 10 วช สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2551
1133 นายเอกภาพ ปั้นอุบล จนทบริหารงานทั่วไป 7 สำนักงานเลขานุการ คงอยู่ 2551
1134 นางสุดา อิสสระชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ 7 กองคลัง คงอยู่ 2551
1135 นายสมพร ชินน้ำพอง เจ้าพนักงานธุรการ 5 กองสุขภาพจิตสังคม คงอยู่ 2551
1136 นางจิรภา พรประสิทธิ์ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1137 นางกฤติยา พงษ์พุฒิพัฒน์ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1138 นางสาวพนมศรี เสาร์สาร พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1139 นางวราลี พัฒนะศิริ โภชนากร 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1140 นางกรรณิการ์ ชูสกุล พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1141 นางเพชร แสงมณี พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1142 นางจารุวรรณ เสมแย้ม พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1143 นางอุชเชนี โตมงคล จพง.บริหารงานธุรการ 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1144 นายไพรัตน์ นนทา จพง.สาธารณสุขชุมชน 5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 คงอยู่ 2551
1145 นางรุจา เล้าสกุล นักจิตวิทยา 8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 คงอยู่ 2551
1146 นางสาวสุภาพ เชาว์แก้ว พ.วิชาชีพ 7 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1147 นางดวงรัตน์ เนียมพยัคฆ์ พ.วิชาชีพ 7 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1148 นางสาวการะเกษ แช่มสอาด นักโภชนาการ 5 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1149 นางปิยะนุช กิตติแสงพัฒน์ เจ้าพนักงานพัสดุ 5 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1150 นางสาวจิตตาภา จูทะวิภาต พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1151 นางรัตนาภรณ์ สุนทรฐิติ พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1152 นางสาวสุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ พ.วิชาชีพ 7 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1153 นางเพ็ญศรี มีบรรจง พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1154 นางสาวลิ้นจี่ กิจวิธี พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1155 นางสุปราณี ฤทธิ์คุมพล พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1156 นางสายพิน พุดสาดแสง จพ.เภสัชกรรม 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1157 นายสุขี ดีแก่ พ.วิชาชีพ 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1158 นางสุจินดา สุขตา จ.อาชีวบำบัด 5 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1159 นางราวรรณ ชีพัฒน์ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2551
1160 นางสาวิตรี พฤกษาเมธานันท์ พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1161 นางวราวรรณ เสมอเหมือน พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1162 นางสาวเพ็ญจิต เลียวลิขิต พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1163 นางเตือนตา วิโรจน์อุไรเรือง พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1164 นายศรัณย์ เห็มภูมิ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1165 นายโกมล หอมสมบัติ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1166 นายวิชิต บุญสิงห์ จ.พยาบาล 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1167 นางเปรมฤดี รันมาลัย พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1168 นางสุนันทา สำราญอาตม์ จพง.การเงินและบัญชี โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2551
1169 นางธัญญลักษณ์ ตระกูลธนบูรณ์ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2551
1170 นางลัดดาวัลย์ ทัศเกตุ จพ.ธุรการ 5 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2551
1171 นางศศิวิมล รัตนธรรม พ.วิชาชีพ 7 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1172 นางจิตรา สุภัทรากุล พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2551
1173 นางจิรารัตน์ ศรีสุขใส พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2551
1174 นางเบญจพร สวัดกิจ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2551
1175 นายสุชาติ ทาบสุวรรณ พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2551
1176 นางชนมน สุยะชีวิน พ.วิชาชีพ 8 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1177 นางนงนุช ชีวะเสรีชล พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1178 นางสุจิตต์ จุดนิล พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1179 นางอมร แก้วละเอียด พ.วิชาชีพ 6 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1180 นางธีรภา เกษมประดิษฐ์ พ.วิชาชีพ 8 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2551
1181 นางสุจิตรา ศรีสุโร พ.วิชาชีพ 8 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2551
1182 นายแสงวง กายแก้ว จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2551
1183 นางสาวสุดารัตน์ พงษ์เมธา นายแพทย์ 6 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1184 นายชะลอ วิมล พ.วิชาชีพ 7 วช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1185 นางสาวสุฑารัตน์ เต็งรัตนประเสริฐ นักสถิติ 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2551
1186 นางสาวภิญญดา ภัทรกิจจาธร พ.วิชาชีพ 7 วช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1187 นางวัฒนา โขนงน้อย พ.วิชาชีพ 7 วช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1188 นายวินัย ขาวเน พ.วิชาชีพ 7 วช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1189 นางจันดี กันสุธา พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2551
1190 นางอุษณีย์ ปาลี จพ.การเงินและบัญชี 5 โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2551
1191 นางอารีญา ภาคาหาญ จ.บริหารงานทั่วไป 5 สำนักงานเลขานุการ คงอยู่ 2551
1193 นางอัปสร ชานวิทิตกุล พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2551
1195 นางซ่อนศรี รินไชย ผช.ทันตแทพย์ 6 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1198 นางสาวกาญจนา ขาวนอก พ.วิชาชีพ 7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2551
1201 นายพันทิพย์ สงเจริญ จท.รังสีการแพทย์ (ชง) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1202 นางพัชธา ศิลปบรรเลง พ.วิชาชีพ(ชก) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1205 นางกมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล เภสัชกร (ชง) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2552
1207 นางสาวมุทิตา อิศราดิสัยกุล ทันแทพย์(ชง) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1216 นายสมัคร มณีฉาย พยาบาลเทคนิก(ชก) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1217 นางภูริชา ภิญโญ นักสังคมสังเคราะห์ชำนาญกรพิเสษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2552
1218 นายวิจิตร เพชรน้อย จท.เภสัชกรรม (ชง) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2552
1219 นางอุไร มนต์สถาพร พ.วิชาชีพชำนาญกรพิเสษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2552
1220 นางกรรณิกา ดุษฏี พ.วิชาชีพชำนาญกรพิเสษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2552
1221 นางจินตนา ปานศิริศักดิ์ พยาบาลเทคนิก(ชง) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2552
1222 นางทัศนีย์ บุญเงิน โภชนากร(ชง) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1223 นางสาวบุศรินทร์ บุญเมือง พวช.(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1224 นางมะลิวัลย์ บุญสวน พวช.(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1225 นางสาวนภาพร มธุรพันธ์ พ.เทคนิก (ชก) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1226 นางละเอียด พรรณเชษฐ์ พวช.(ชก)พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1227 นายประพัฒน์ เพชรา พ.เทคนิก (ชก) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1228 นายบุญมี บุญธรรม พ.เทคนิก (ชก) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1229 นายปรีชา คล้ายพิทักษ์ พ.เทคนิก (ชก) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1230 นางบุญเจือ คล่องขยัน พ.เทคนิก (ชก) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1231 นางลำดวน วิชัยชาติ พวช.(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2552
1232 นางเหรียญทอง พุ่มโอภาส พ.เทคนิก (ชก) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2552
1233 นางสุชีรา วัชราศรม นจท.(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1234 นางสาวจินดา บานชื่น พวช.(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1235 นางสุมลมาลย์ นิตย์ศิริ พวช.(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1236 นางเสาวภาค บุญคมรัตน์ พวช.(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1237 นางบงกช ไชยชุมพร จพง.การเงินและบัญชีชนาญงน สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2552
1238 นางสาววลัยพรรณ ศรีสุพรรณการ พวช.(ชก)พิเศษ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2552
1239 นางจุฑามณี ชลธารพิทักษ์ พวช.(ชก) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2552
1240 นางลักษณา ทองกิตติกุล พวช.(ชก)พิเศษ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2552
1241 นางสาวนัยนา วัชระดิรินทร์ นักจัดการงานทั่วไป(ชก) สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คงอยู่ 2552
1242 นางวิไลพรรณ ชาติธนานนท์ นักจัดการงานทั่วไป(ชก) สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คงอยู่ 2552
1243 นายชัยฤทธิ์ กฤษณะ นพ.ด้านเวชกรรมเชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1244 นางมัจฉรี โอสถานนท์ พวช.ด้านการพยาบาลเชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1245 นางสุชาดา สาครเสถียร นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1246 นางสาวองุ่น พยุงธรรม พวช.ด้านการพยาบาลเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1247 นางปราณี วัฒนอมาตย์ พยาบาลเทคนิค 6 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1248 นายจุมพล เมืองเก่า นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 คงอยู่ 2552
1249 นายยืนยง สุขสืบนุช เภสัชกร (ชก) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1250 นางเสาวลักษณ์ สุขสืบนุช นักวิชาการสถิติ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1251 นางสาวชุติมา ประทีปะจิตติ พ.วิชาชีพ (ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1252 นางนารี เครือช้า พ.วิชาชีพ (ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1253 นางจำรูญ ไวยวาสา จท.รังสีการแพทย์ (ชง) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1254 นางอรุณี เลิศจินตนากิจ พ.วิชาชีพ (ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1255 นายชาญณรงค์ กลีบจำปา พ.เทคนิก (ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1256 นายชิต รอนอารีย์ พ.เทคนิก (ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1257 นายอมรา หมั่นมานะ จพ.พัสดุ (ชง) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1258 นางรุ่งอรุณ โตศักดิ์นภาเลิศ พวช.(ชก)พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1259 นางนุจรินทร์ โมระเสริฐ พวช.(ชก)พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1260 นางเครือมาส ดนัยสวัสดิ์ พวช.(ชก)พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1261 นางวิมลพร เกียรติวุฒินันท์ พวช.(ชก)พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1262 นางสุนันทา แก้วมณี พวช.(ชก) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1263 นางอัศนีย์ เอี่ยมสำลี พ.เทคนิก (ชง) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1264 นางสุรพล แก้วนิสสัย พ.เทคนิค (ชง) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1265 นางอนงค์ ไชยทิพย พ.เทคนิค (ชง) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2552
1266 นางอัจฉรา ภาคธูป พวช. (ชก) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1267 นางปราณี ศรีมงคล จพ.ธุรการ (ชง) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1268 นายสวัสดิ์ ทรัพย์รื่นรวย นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2552
1269 นางอนุพร วราอัศวปิติ พวช.(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1270 นางสาวสาวิตรี สิทธิเวช จพ.ธุรการ (ชง) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1271 นายวุฒิไกร โนนศรี จพ.ธุรการ (ชง) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1272 นายราชันย์ มูลภักดี พ.เทคนิค (ชง) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1273 นางยุรดา คุณุรัตน์ พวช.(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2552
1274 นายสุริยา ตระการโดย พ.เทคนิค (ชง) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2552
1275 นางปิยอร รัชตะวรากุล พ.เทคนิค (ชง) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2552
1276 นางบุญบาง อ่อนเชียง พ.เทคนิค (ชง) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2552
1277 นายทรงฤทธิ์ ลุผล พ.เทคนิค (ชง) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2552
1278 นายวิฑูรย์ รูปพรหม พ.เทคนิค (ชง) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2552
1280 นายชุมพร ก้อนคำดี นักจัดการงานทั่วไป(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1281 นายเสรี สุวรรณมณี พ.เทคนิค (ชง) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2552
1282 นายสวิง ประสิงห์ จพ.รังสีการแพทย์(ชง) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2552
1283 นางชมม์นิกานต์ จอมกา พ.เทคนิค (ชก) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2552
1284 นายประสอนพัฒน์ ระวังอ่อน จพ.เภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2552
1285 นางประทุม พลไทย พวช.เชี่ยวชาญ C9 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2552
1286 นางปริศนา ทวีทอง นักสังคมสงเคราะห์(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2552
1287 นางสาวอุมาพร กาญจนรักษ์ พวช.(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2552
1288 นางนิตยา ณรงค์ โภชนากร (ชง) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1289 นายประเสริฐ เปรมแก้ว จพ.เวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1290 นางสาวดุษฎี ทิพย์มนตรี พ.เทคนิค (ชง) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1291 นางคมขำ ศิริมงคล นวก.สถิติ (ชก) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2552
1292 นางสาวพัฒน์นรี อิ่มพัฒน์ พวช.(ชก) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2552
1293 นางพัชรี เฉลยกุล พวช.(ชก) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2552
1294 นางสาววิภาดา ดามพ์สุกรี พวช.(ชก) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2552
1295 นายประพันธ์ วงศ์สวัสดิ์ พวช.(ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1296 นางศรีสมร กลีบจำปา พ.เทคนิค (ชง) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1297 นายฉะอ้อน เดชศักดิ์แค พ.เทคนิค (ชง) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1303 นางสาวอาภรณ์ โพธิ์ชู พวช.(ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1311 นางเสาวนีย์ พัฒนอมร พ.วิชาชีพ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2552
1312 นายมนตรี อมรพิเชษฐกุล นพ.ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1313 นายวิวัฒน์ ยถาภูธานันท์ นพ.ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2552
1329 นางนภาพรรณ หอมหวน พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2550
1336 นางสาวปาฎิโมกข์ พรหมช่วย นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2553
1337 นางสาวสุพรรนี ภู่กำชัย นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1346 นายประยุกต์ เสรีเสถียร นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2553
1362 นางเพ็ญทิพย์ สวัสดิรักษา จพ.อาชีวบำบัด(ชง) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2553
1363 นางอ่อนแสง เฉลิมชัย จพ.อาชีวบำบัด(ชง) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2553
1364 นางวันเพ็ญ เขาแก้ว จพ.การเงินและบัญชี สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2553
1365 นางสุภาวดี เด่นไพบูลย์ พ.วิชาชีพ(ชก) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2554
1366 นางมลิวัลย์ สุตวัตร โภชนากร อาวุโส สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2555
1367 นางวรรณพร คนซื่อ พ.วิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1368 นางขนิษฐา บำเพ็ตผล นักจิตวิทยาคลินิก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1369 นางศุภวรรณ พลเดช พ.วิชาชีพ ชก. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2553
1370 นางอังศรา อุดมเฉลิมภัพร พ.วิชาชีพ ชก. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2553
1371 นางสุกัญญา เสมเจริญธรรม พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1372 นางรัตนา มดรพงศ์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1373 นางสิริภัค สุขเสริม พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1374 นายชัยวัฒน์ พรหมชมชา จพ.ธุรการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1378 นางประตอง เนตรมณี พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2553
1379 นางจินตวีร์ เกษวงศ์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2553
1380 นางละไมย์ เพ็ญพิมพ์ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2553
1381 นายวณชิต สมรรถนะกุล พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1382 นางละเอียด ปานพ่วง พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1383 นางเพปรา ปาสวานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1384 นางจิราภรณ์ นพคุณขจร พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2553
1385 นางสุริชดา แสงจันทร์ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2553
1386 นางบุสรา กลิ่นกล้า พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2553
1387 นางอัจฉรา บุญยืน พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2553
1388 นายอำนาจ รอดภัย พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2553
1389 นายวรพจต โสมดำ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2553
1390 นางอรพินท์ โอ่ทอง พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2553
1391 นางนิรมล โกริยพันธ์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2553
1392 นางอัมพร ศิลปพิพัฒน์ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2553
1393 นายศรชัย ศรแผลง พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2553
1394 นางวรรณา เขมฤกษ์อำพล พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1395 นางกานดา จุลละพรหมณ์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1396 นางสาวพวงน้อย อรุณ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1397 นายภิญโญ จุลนวล พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2553
1398 นางสาวสุรภา สุขารมย์ พ.วิชาชีพ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2553
1399 นางเบญจวรรณ ทองอุไร พยาบาลเทคนิค สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2553
1400 นางสวรวงพร กระโจมพล พยาบาลเทคนิค สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2553
1401 นางสาวลำดับ ชัยศรี พยาบาลเทคนิค สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2553
1402 นางกฤษฎา ชลวิริยะกุล นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 คงอยู่ 2553
1403 นางสุภา ภัตรานนท์ พยาบาลเทคนิค สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2553
1404 นางสุณีย์ ประจงมลาภ พ.เทคนิค(ชง) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2553
1405 นางประทีป ศิริยง จพ.ธุรการ(ชก) สำนักงานเลขานุการ คงอยู่ 2553
1406 นางชวัลรัตน์ มีแสง จพ.ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2553
1407 นางนภรพร ปาลิวนิช พวช.(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2553
1408 นางจรูญ ปาละศิริ พวช.(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2553
1409 นายทองใบ ภูหนองโอง จพ.วิทย์(ชง) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1410 นางเขมา ตั้งใจมั่น พวช.(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2553
1411 นางฟองอุไร ภูมิศิริรัตน์ พวช.(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2553
1412 นางคนึงนิตย์ นาคมรกฎ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1413 นางสาวเตือนใจ สุวลักษณ์ จพ.ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1414 นายแปลก เหน็มบัว จพ.เภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1415 นางสาวสุรัสวดี ประจักษ์เลิศวิทยา พวช.(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1416 นางอารมณ์ วรชาติ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1417 นายจิระนันท์ เอื้อนจิต นักจัดการทั่วไป สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2553
1418 นางสาวชุฑามาศ เชื้อสินแก้ว นักายภาพบำบัด(ชก)พิเศษ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2553
1419 นางพวงเพ็ญ ทวีโต โภชนากร อาวุโส สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2543
1420 นางสาวอรุณี วัฒนโชค พวช.(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1425 นายชาตรี บานชื่น อธิบดี กรมสุขภาพจิต คงอยู่ 2553
1428 นางนิรมล หาญชนะ พวช.(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1429 นางกาญจนา ยังเที่ยน พวช.(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1430 นางณัฐิกา ราชบุตร พวช.(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1434 นางอภิรัตน์ เกวลิน พวช.(ชก)พิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1435 นายสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา พวช.(ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2553
1438 นายเกษม ตันติผลาชัวะ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2553
1439 นายธีระ ลีลานันทกิจ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2553
1440 นายพันธุ์ศักดิ์ วราอัศวปิติ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2553
1441 นางสุลี ตังสุ พ.วิชาชีพ(ชก) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1443 นางสารภี ตันติวัฒน์ พจช.(ชก) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1444 นางสาวเสาวรส สง่าเมือง จพ. อาชีวบำบัด(ชง) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2553
1447 นางระพีพรรณ อารีย์ทาน พยาบาลเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2553
1497 นางทัศนีย์ อักษรมิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชช. กรมสุขภาพจิต คงอยู่ 2554
1498 นางภมริน เภาจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชช. กรมสุขภาพจิต คงอยู่ 2554
1499 นางสุวรรณา มัญยานนท์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2554
1500 นางสาวชวนฤดี มุริกวัน นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2554
1501 นางพิมพาภรณ์ จันทร์ริสห์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1502 นางบุศราคำ โรจนาภา พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1503 นายชูเกีรติ เพ็ญภาคกุล พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1504 นางบุญเหลือ โททะมัน พ.วิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1505 นางบุญยืน ศรีดา พ.วิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1506 นางเอมอร วัฒนาสิทธิ์ พ.วิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1507 นางอำเภา สาลี พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2554
1508 นางฐิติรัตน์ ศิรินาม พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2554
1509 นางสมจิตต์ ลุประสงค์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2554
1510 นายสมัย ฉิมมาลี พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2554
1511 นางวนิดา พยัคมพงษ์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1512 นางสาวนพวงษ์ ศรีพิทูลพาทย์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1513 นางจรุงจิต ชุมถาวร พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2554
1514 นางจงกล จันทรสาร จพง.เวชสถิติ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2554
1515 นายวินัย อนุศาสตร์ จพง.เภสัชกรรม สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2554
1516 นางรัศมน อินทร์ทองน้อย จพง.เวชกรรมฟื้นฟู สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2554
1517 นางสาวจันทิมา จินตโกวิท พ.วิชาชีพ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2554
1519 นางจรีรัตน์ โกรวงษ์ พ.วิชาชีพ (ชก.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2554
1520 นางชนิตา บุญญาภาส พ.วิชาชีพ (ชก.) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2554
1531 นางสาววัลลภา กิตติมาสกุล พ.วิชาชีพ(ชก.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2554
1533 นางพรรณเพ็ญ อมรรับยาวิจารณ์ พ.วิชาชีพ (ชก.) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2554
1534 นางสาวธราภรณ์ ศรีภมร พ.วิชาชีพ (ชก.)พิเศษ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2554
1535 นางกาญจน์ธิตา กองสุข พ.วิชาชีพ (ชก.) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2554
1536 นายบุญชัย สง่ากุล ทันตแพทย์ (ชก.พิเศษ) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1537 นางหทัยรัตน์ คุ้มสมบัติ จพ.ทันตกรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1538 นางสำเภา หงษ์เทียม โภชนกร โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1539 นางศิริวรรณ ทางดี พ.วิชาชีพ (ชก.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1540 นางมาลินี อนันตทรัพย์ พ.วิชาชีพ (ชก.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1541 นายสมคิด คุ้มสมบัติ พ.วิชาชีพเทคนิค(ชง.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1542 นางยาดา เจาะจง พ.วิชาชีพเทคนิค(ชง.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1543 นายอดุลย์ เณรรักษา พ.วิชาชีพ (ชก.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1544 นายมานิตย์ บัวสุริอัน จพ.วิทยทยาศสตร์(ชง.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1545 นางอุบลพงศ์ นิลแสงรัตน์ พ.วิชาชีพ (ชก.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1546 นางณัฐฐ์ษา นรอิงคริทธิ์ พ.วิชาชีพ (ชก.) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1547 นางภิญโญ สกุลนุ่ม นักจัดการทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1548 นางสาคร พลเวียง พยาบาลเทคนิค (ชง.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2554
1549 นางวราภรณ์ ทศไนยธาดา นักจัดการทั่วไป สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2554
1550 นางสาวสุพิน พรพิพัฒน์กุล นักจิตวิทยาคลินิก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2554
1551 นายวินัย ธรรมวิระพงษ์ นายแพทย์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2554
1552 นางสาวเปล่งศรี สงษ์เจริญ จพ.อาชีวบำบัด สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1553 นางตวงพร แจ่มแจ้ง นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2554
1554 นางสาววรรณวิมล กิตติโยธิน พยาบาลเทคนิ (ชง.) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1555 นางมัลลิกา พูนสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิ (ชง.) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1556 นางจาตุพร หาปานนท์ พยาบาลเทคนิ (ชง.) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1557 นายคมสันต์ นัญเล็น พยาบาลเทคนิค(ชง.) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1558 นายณรงค์ เชยประทุม นายช่างเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2554
1559 นายเข็มพร ทองยาย พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2554
1560 นางอรวรรยา/นนลนีย์ อมรวงศ์/นิรัณย์เมริน นายช่างเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2554
1561 นางนิธิพร พิบูลย์ นายช่างเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2554
1562 นางปัทมา ยิ่งยมสาร นายช่างเทคนิค(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1563 นางจีวรรณ โสภาสุวพันธ์ นายช่างเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2554
1564 นายมังกร อินต๊ะ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2554
1565 นางพรทิพย์ อินทวงค์ พยาบาลเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2554
1566 นางพัชรี ดวงทัพ พยาบาลเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2554
1567 นายสำเริง สุกใส นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2554
1568 นางสุณีย์ รำไพ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2554
1569 นายพงศ์เพชร์ แสงรี จพ.เวชสถิติ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2554
1570 นางขัตติยา เทือใหม่ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2554
1571 นางเนาวรัตน์ อุบลทิพย์ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2554
1572 นางผาสุก วิเชียว พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2554
1573 นายธวัชชัย ทีปะมวล พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2554
1574 นางปลันทนี กาตอนพิทักษ์ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2554
1575 นายณัฐปศลภ์ รัตนะ พยาบาลเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1576 นายอัมพร บุญมณี พยาบาลเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1577 นางสาวสุกรรณิกา มงคลรัตน์ จพ.ธุรการ(ชง) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1578 นายสมศักดิ์ ร่วมสุขสมสกุล จพ.เวชสถิติ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1579 นางรินีนาฎ จิตต์ภักดี พ.วิชาชีพ(ชก.พิเศษ) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1580 นายณัฎฐกร ประสาทศรี นักจัดการงานทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1581 นางอัจฉรา อิทธิประทีป จพ.ธุรการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 คงอยู่ 2554
1582 นางวิภากร สร้อยสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน คงอยู่ 2554
1583 นายประวิล ชัยยะเกิด พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2554
1584 นายสุภาพ จัทร์ขาว พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2554
1585 นางสมจิตต์ กำจัดภัย พยาบาลเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2554
1586 นางมาลี แจ่มพงษ์ นักสังคมสงเคราะห์( ชช.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2554
1625 นางสาวกชพร สกุลศรีผ่อง นวก.ด้าน..มูลฐาน ชช. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2555
1626 นางมณีรัตน์ สุรวงษ์ริน นายแพทย์ ชช. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2555
1627 นางเรือนแก้ว กนกพงษ์ศักดิ์ นายแพทย์ ชช. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2555
1628 นายองอาจ ชาลีภา นายแพทย์ ชช. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2555
1629 นางสาวจันทิมา ศศิวงศ์ภักดี ผอ.กองคลัง กองคลัง คงอยู่ 2555
1630 นางปริศนา สุขสมภูมิ จพ.เภสัช โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1631 นางเยาวรัตน์ เพ็งปรีชา พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1632 นางเยาวลักษณ์ โอรสานนท์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1633 นางลมูล เกตุสมบุญ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1634 นางวัชรี ฉ่ำคล้อย พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1635 นางศิริวรรณ สว่างเนตร จพ.เภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1636 นางสุนีย์ เอกวัฒนพันธ์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1637 นางสาวบังอร ศรีเนตรพัตน์ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 คงอยู่ 2555
1638 นางศิริชเมา ล้มมปัญญ์ พ.วิชาชีพ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2555
1640 นางพรทิพย์ พิมพ์สมาน พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2555
1641 นางสาวละเอียด รอดจันทร์ พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2555
1642 นางนงลักษณ์ วรรณกุล พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2555
1643 นางวัฒนา ศรีสนั่น พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2555
1644 นางวันเพ็ญ บุญธง พ.วิชาชีพ ชก. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2555
1645 นางนันทพัชร ปริสาร จพ.เภสัช โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1646 นางวรางรัตน์ ทะมังกลาง พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1647 นายสุดใจ เหล่าสมบัติ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1648 นางสุพิน พิมพ์เสน พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1649 นายสุริย์ ธีสมน้อย พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1650 นางสาวชมจันทร์ ชัยสนิท โภชนากร โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1651 นางสาววรรณี ริมวิทยากร พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1652 นางรัตนา เหล่าปิยะสกุล พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2555
1653 นางวัชนี จิตต์ธรรม พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2555
1654 นางศุภวรรณ มณีสะอาด พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2555
1655 นางสาวประภา เปรมประสงค์ จพ.เภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2555
1656 นางจิตติมา เจ๊ะหนุ่ม จพ.เภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1657 นางสาวชนิดา เดชดี พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1658 นายปรีชา จันทน์เทศ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1659 นายพิสุทธิ์ พูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1660 นางบุญยิ่ง มั่งทองคำ พยาบาลเทคนิค สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2555
1661 นายหาญ บัวอรุณ พยาบาลเทคนิค สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2555
1662 นางสาวจุฑาธิป วัชรานนท์ นวก.สาธารณสุข สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คงอยู่ 2555
1669 นางบุษกร วุฒิวงศ์ ทันตแพทย์ (ชกพ.) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2555
1674 นายวรเทพ บุญรอด ทันตแพทย์ (ชกพ.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1682 นางนฤมล นาคเรือง พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1683 นายสมพร เปาอินทร์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1684 นางช่อลดา นวมงคลวัฒนา พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1685 นางกฤตพร วารินหอมหวล พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1686 นางมาลัย ห่อนาค พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1687 นางสมศรี ปาลียะ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1688 นางสุรภา กงแก้ว จพ.รังสีการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2555
1689 นางลัดดา นาคสุริยันต์ นักกายภาพบำบัด สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2555
1690 นางอำไพ หุ่นดี จพ. วิทยศาสตร์การแพทย์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2555
1691 นางสาวเปรมจิตต์ ทองพรรณ์ จพ.ธุรการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2555
1692 นางสาวละม้าย เกิดโภคทรัพย์ พ.วิชาชีพช.ก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2555
1693 นางถนอมจิตร เบ้าทอง พ.วิชาชีพช.ก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2555
1694 นายโสตถิผล ปาณานนท์ พ.วิชาชีพช.ก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ราชนครรินทร์ คงอยู่ 2555
1695 นายวีระศักดิ์ อำภา พยาบาลเทคนิด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ราชนครรินทร์ คงอยู่ 2555
1696 นางศิริอร ฤทธิไตรรัตน์ พ.วิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ราชนครรินทร์ คงอยู่ 2555
1697 นางสาวสุธีรา อภิสมบูรณ์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2555
1698 นางอมรรัตน์ อิสสรา พ.วิชาชีพ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2555
1699 นางชนิสา เวชวิรุฬห์ นักจิตวิทยาคลินิก สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2555
1700 นางฉวีวรรณ โพธิ์รักษา พ.วิชาชีพ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2555
1701 นางจตุพร วิมุกตายน จพ.อาชีวบำบัด สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2555
1702 นางสุนันท์ สิริพัฒนผล พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1703 นางสาวจุไรรัตน์ โพธิสาร จพ.อาชีวบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1704 นางบริสุทธิ์ สนงูเหลือม พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1705 นางทองใบ เหล่าสมบัติ จพ.เภรัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1706 นางบุญเที่ยง พิพุฒ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1707 นายวิรัช สุดจันทร์ฮาม พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1708 นางโชติกา ฤกษ์รัตน์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2555
1709 นางปราวิณีย์ สาระ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2555
1710 นางนราทิพย์ ลุผล พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2555
1711 นางนิตยา อุ่นแก้ว พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2555
1712 นางขนิษฐา ศรีเรือนทอง พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2555
1713 นายสมเพียร ศรีเรือนทอง พยาบาลเทคนิด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1714 นางจุรีพรรณ จันทรังษี พยาบาลเทคนิด โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1715 นางสายรุ้ง ใจแก้ว พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1716 นางอรวรรณ เตชะโกมล พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1717 นางกานดา อิสระพนาชีวิน จพ.เวชสถิติ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1718 นายวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ พยาบาลเทคนิด โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1719 นางลัดดา พิชรานันท์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1720 นายณรงศักดิ์ สำเภาแก้ว พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1721 นางเนาวรัตน์ สมวงค์ จพ.การเงินและบัญชี โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1722 นายสุภาพ ชลสินธุ์ จพ.โสตทัสนศึกษา โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1723 นางสมศรี มิลัง โภชนากร โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1724 นางวรรลดา จีนไทย พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1725 นางสาวอุรารัตน์ ปานเพชร พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1726 นายทวีรัตน์ ห้าวหาญ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2555
1727 นางอนงศรี ปาลยะรัตน์ พยาบาลเทคนิด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์นครินทร์ คงอยู่ 2555
1728 นางสาวณัฐชยา สนธิกุล พยาบาลเทคนิด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์นครินทร์ คงอยู่ 2555
1729 นางเยาวนาถ สุวลักษณ์ พยาบาลเทคนิด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์นครินทร์ คงอยู่ 2555
1730 นายอัครเดช นิมะ พยาบาลเทคนิด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์นครินทร์ คงอยู่ 2555
1731 นางฐิติกานต์ บุญไตรย์ จพ.ธุรการ สำนักงานเลขานุการ คงอยู่ 2555
1732 นางจิรสา ดาวขนอน นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2555
1733 นางลัดดา มากเพชร นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2555
1734 นางสุนันทา สุขสด จพ.ธุรการ กองแผนงาน คงอยู่ 2555
1735 นางวาสนา เรืองศรี จพ.โสตทัสนศึกษา กองสุขภาพจิตสังคม คงอยู่ 2555
1736 นางอรรำไพ อินทะไชย พ.วิชาชีพ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1737 นางแก้วศรี จาตกานนท์ พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1738 นางสังเวียน ธำรงวจนะเมธทวี พ.วิชาชีพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1739 นายสุชาติ เกลี้ยงกมล จพ.ธุรการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 คงอยู่ 2555
1740 นางนลินี อนวัชมงคล พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1742 นางสาวจุไลลักษณ์ ชัยมงคล พ.วิชาชีพ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2555
1743 นางฐิตาภรณ์ อินทร์พร จพ. การเงินและบัญชี โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2555
1744 นางนวลลออ เที่ยงกระโทก พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2555
1745 นายวรินทร์ กุลพงษ์ พยาบาลเทคนิด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2555
1764 นายอุดม แย้มฟัก พยาบาลเทคนิด(ชง) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2556
1766 นางชิดชม ชาญกลราวี โภชนากร โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2556
1767 นางสาวธานี รวยบุญส่ง พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2556
1768 นางเปรมฤดี สุทธิสารากร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2556
1769 นางผ่อง อนันตรัยเวช พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2556
1770 นางเยาวรัตน์ สร้อยสนธิ์ พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2556
1771 นางละเอียด ปานนาค พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2556
1772 นางสาววิยะดา จารุจินดา พ.วิชาชีพ ชก.พิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2556
1773 นายสมยศ จันทร์คง พ.วิชาชีพเทคนิค โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2556
1774 นางสุเกยูร ชัยยุทธ นักจิตวิทยา(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2556
1775 นางสาวสุรพันธ์ ปราบกรี ผู้อำนวยการระดับต้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 คงอยู่ 2556
1776 นางกาญจนา เหมะรัตน์ พยาบาลวิชาชี ชก.พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2556
1777 นางเฉลียว พ่วงทรัพย์ พยาบาลวิชาชี ชก.พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2556
1778 นางเตือนใจ ห่วงสายทอง พยาบาลวิชาชี ชก.พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2556
1779 นายสำราญ สุวรรณพรม นายช่างเทคนิคชาญงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2556
1780 นางอารยา ด่านพานิช พ.วิชาชีพ(ชก) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2556
1781 นางอาจรีย์ แดงโสภณ พ.วิชาชีพ(ชก) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2556
1782 นางพยุดา ผ่องแผ้ว พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2556
1783 นางพิกุล เจริญสกุลทรัพย์ พ.วิชาชีพ ชก. พิเศษ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2556
1784 นางศรีอุบล บำรุง พ.วิชาชีพ ชก. พิเศษ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2556
1785 นางสาวจุรัญ อึ้งสำราญ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1786 นายประสิทธิ์ นพเก้าธาดา พ.วิชาชีพ(ชง) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1787 นายฤทัย สมเกียรติกุล พ.วิชาชีพ(ชง) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2556
1788 นางสายันต์ กรองทอง พ.วิชาชีพ(ชง) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2556
1789 นางดวงใจ เจ๊ะสมัน จพ.เภสัชกรรม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1790 นางพิศมัย พงศารัตน์ พ.วิชาชีพ ชก. พิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1791 นางกรองจิต ช่างสาร พ.วิชาชีพ ชก. พิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1792 นางศรีแก้ว จารุวรรณกุล พ.วิชาชีพ ชก.งาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1793 นายธนิต ศิริสมบัติ นักจัดการงานทั่วไป ชก.พิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1794 นายวุฒิไกร แว่นไวศาสตร์ เภสัชกร(ชก)พิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1798 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ เภสัชกรเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2556
1799 นายอากร แสนไชย นายแพทย์ ชช. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1800 นางสาววรารัตน์ ว่องอภิวัฒน์กุล นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2556
1813 นางไพพรรณ อนุชิราชีวะ จพ.พัสดุ (ชง.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2556
1823 นายบุญเลิศ โพธิ์หล้า จพ.พัสดุ (ชง.) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1826 นางภูศิลป์ บุญวรรณ จพ.พัสดุ (ชง.) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2556
1827 นายวีระพันธ์ เกตุแก้ว พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2556
1833 นางตติยา ทุมเสน นักวิชาการสาธารณสุข (ชกพ.) กองสุขภาพจิตสังคม คงอยู่ 2556
1851 นางสาวทวีทรัพย์ กลิ่นประยงค์ จพ.ธ ชง. สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2557
1854 นางสาวอัจฉรา โพธิ์นิ่มแดง จพ.ธุรการ (ชง.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2557
1856 หม่อมหลวงชวียส เกษมสันต์ พ.วิชาชีพ (ชก.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1857 นายชูชัย แจ้งสนิท จพ.ทันตสาธารณสุข (ชง.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1858 นางนงนุช แต่งริงห์ตรง พ.วิชาชีพ (ชก.พิเศษ) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1859 นางพเยาว์ บัวรุ่ง นักจัดการงานทั่วไป ชก.พิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1860 นายไพบูลย์ กำลังเลิศ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1861 นางภัทรวลี แจ่มนิยม พ.วิชาชีพ (ชก.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1862 นายภิรมย์ ทับทิมเทศ นวก.การแพทย์ (ชก.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1863 นางสาววิมลรัตน์ อ่องล่อง พ.วิชาชีพ (ชก.พิเศษ) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1864 นายสุวิทย์ พันนวน พ.วิชาชีพ (ชก.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1865 นางสาวสุวิมล ปริญญานุสรณ์ นวก.สาธารณสุข (ชก.พิเศษ) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 คงอยู่ 2557
1866 นางสาวจันทร์ศรี ทองขาว ผู้อำนวยการระดับต้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 คงอยู่ 2557
1867 นางศุภวรรณ นิลรัตน์ นวก.สาธารณสุข (ชก.พิเศษ) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 คงอยู่ 2557
1868 นางสาวสมลักษณ์ เดิดขุนทด พ.วิชาชีพ (ชก.) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ราชนครรินทร์ คงอยู่ 2557
1869 นายประหยัด ใจเพชร นายช่างไฟฟ้า (ปง.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2557
1870 นางพรรณี อินทะสะอาด พ.วิชาชีพ (ชก.พิเศษ) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2557
1871 นางเสาวภา สอนเกตุ พยาบาลเทคนิค (ชง.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2557
1872 นางอารีย์ ว่องวุฒิกำจร พยาบาลเทคนิค (ชง.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2557
1873 นางอุบล สุดสงวน จพ.การเงินและบัญชี สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2557
1874 นางเอื้ออารีย์ สาลิกา พ.วิชาชีพ (ชก.พิเศษ) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2557
1875 นางนาถอนงค์ บำรุงชน พ.วิชาชีพ (ชก.พิเศษ) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2557
1876 นางสุธัญญา อภัยยานุกร พ.วิชาชีพ (ชก.พิเศษ) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2557
1877 นางอุบลรัตน์ ชุนเจริญ ช่ายภาพการแพทย์ (ชก.พิเศษ) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2557
1878 นางเทพินทร์ บุญกระจ่าง พ.วิชาชีพ (ชพ.) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2557
1879 นางยุพดี พูลจิตต์ พ.วิชาชีพ (ชก.) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2557
1880 นางลัดดา เรืองสิทธิ์ พ.วิชาชีพ (ชพ.) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2557
1881 นางเพ็ญศิริ สมใจ พ.วิชาชีพ (ชพ.) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1882 นางสาวภัสรา เชษฐโชติศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป (ชพ.) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1883 นางจงปราณี เสมเจริญธรรม พยาบาลเทคนิค (ชง.) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1884 นายปรีชา เนินทอง พยาบาลเทคนิค (ชง.) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1885 นางพรทิพย์ คงสัตย์ พยาบาลเทคนิค (ชพ.) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1886 นางยุวัณณี นันทภูษิตานนท์ พยาบาลเทคนิค (ชง.) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1887 นางจุไร บุญชื่น พ.วิชาชีพ (ชก.) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2557
1888 นางสาวเพ็ญศรี ไชยุ พ.วิชาชีพ (ชพ.) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2557
1889 นางสาวสุมณฑา บุญชัย พ.วิชาชีพ (ชพ.) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2557
1890 นางอุราวรรณ อารี พ.วิชาชีพ (ชพ.) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2557
1891 นางเสาวภา งามสง่า พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2557
1892 นางวรดา รัตน์แสง จพง.อาชีวบำบัด(ชง) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1893 นางสาวศิรินันท์ ธังคิล จพ.เภสัชกรรรม(ชง) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2557
1894 นางสนาม บินชัย พ.วิชาชีพ (ชพ.) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1895 นายวีระ กาลสงค์ พยาบาลเทคนิค (ชง.) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1896 นายสุนทร ประดับ จพ.เภสัชกรรม (ชง.) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1897 นางอ้อมทิพย์ พันธ์ศิริ พ.วิชาชีพ (ชพ.) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1898 นายสุวัฒน์ มหันตนิรันดร์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2557
1899 นายวีระ ชูรุจิพร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2557
1900 นายพนัส ธัญญกิจไพศาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2557
1904 นายวิเชียร ดีเป็นธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1905 นางสาวภาวิณี อ่อนนาค นักวิชาการศึกษา (ชกพ.) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1906 นางสาวอาภรณ์ ล้อมวงศ์ (ไม้แก้ว) พ.วิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1907 นางสิริพร ศรีเฉลิม โภชนากร (ชง.) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2557
1910 นางสาวนิศกร ตั้งสกุล นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านสาธารณสุข) กองสุขภาพจิตสังคม คงอยู่ 2557
1911 นายสุรพล อินทรวารี พ.วิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (ชก.) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2557
1912 นางเสาวลักษณ์ กฤษรา พ.วิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (ชก.) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2557
1916 นางสาวกิ่งสร เกาะประเสริฐ พ.วิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) (ชก.) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2557
1917 นางปราณี มูลเชื้อ พ.วิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) (ชก.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2557
1919 นายสุริยา ราชบุตร พ.วิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (ชก.) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2557
1920 นางพัชรภรณ์ บุญกันทะ พ.วิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (ชก.) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2557
1921 นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม พ.วิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (ชก.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2557
1922 นางสาวชลพร กองคำ พ.วิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (ชก.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2557
1923 นางสาวสุภาพร เพ็ชรพันธ์ พ.วิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (ชก.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1925 นางรสสุคนธ์ ชมชื่น พ.วิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (ชก.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2557
1926 นางอัญชลี อินทร์ยงค์ นักทรัพยากรบุคคล(ชพ.) กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2557
1930 นายวีรยุทธ ประพันธ์พจน์ นายแพทย์(เชี่ยวชาญ)(ตล. 3089) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2557
1931 นายเวนิช ศรีบุรินทร์ พ.วิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (ชก.) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2557
1932 นายพิทยา บังศรี พ.วิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (ชก.) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2557
1933 นายสุรัช สุนันตา พ.วิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (ชก.) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2557
1936 นายชาญวิทย์ หอมกอ พ.วิชาชีพ (ชก.) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2557
1940 นางผลทิพย์ ปรโม พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2557
1941 นางสาวรุ้งดาว สกุลเขื่อน พ.เทคนิค(ชง) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1942 นางสาวแสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก(ชก) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1944 นางสาวจิตตินันท์ มัชฌิมาวรพันธ์ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2558
1945 นางปรียาภรณ์ นันทวงษ์ พ.เทคนิค(ชง) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1946 นางสมประสงค์ ปอน้อย(อัตุนญาณติรัตน์) จพ.ห้องสมุด(ชง) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2558
1947 นางอารีย์ เปี่ยมมงคล(สรารัตน์) จพ.การเงินและบัญชี(ชง) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2558
1950 นายวสุ จันทรศักดิ์ นายแพทย์(เชี่ยวชาญ) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2558
1951 นางสาวธิววิไล ไตรจักร์ พ.วิชาชีพ(ชก) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2558
1952 นายสัมพันธ์ มณีรัตน์ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2558
1953 นางสาวดรุณี ตันติเจริญวิวัฒน์ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2558
1954 นายชะลอ วิมล พ.วิชาชีพ(ชก) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2558
1959 นางเยาวเรศว์ นุตเดชานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ(ชพ) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คงอยู่ 2558
1960 นางสาวฉวีวรรณ ลิ้มนาคทอง นักทรัพยากรบุคคล(ชก) กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2558
1961 นางสาววาทินี ภูมิโชติช่วง นักวิชาการเงินและบัญชี(ชพ) กองคลัง คงอยู่ 2558
1962 นางสิริวิภา ธรรมศิริ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2558
1963 นางสุรีรัตน์ วาดเขียน พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2558
1964 นายโพธิ์ จันทร์สิงห์ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2558
1965 นายดำเนิน ยืนนาน พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2558
1966 นางสมพร สวัสดี จพ.ทันตสาธารณสุข (ชง.) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2558
1967 นางวนิดา น้ำไชยศรี จพ.เภสัช(ชง) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2558
1968 นางนงเยาว์ เอี่ยมสะอาด พ.เทคนิค(ชง) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2558
1969 นางภัทรา ถิรลาภ ผู้อำนวยการศูนย์(ระดับต้น) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 คงอยู่ 2558
1970 นางทัศนา สุขสำราญ จพ.ธุรการ(ชง) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 คงอยู่ 2558
1971 นางวนิดา รัชมนต์ พ.วิชาชีพ(ชพ) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1972 นางสุกัญญา กิจเครือ พ.วิชาชีพ(ชพ) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1973 นายสีคม คนซื่อ พ.วิชาชีพ(ชก) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1974 นางสาวชูศรี เกิดพงษ์บุญโชติ พ.วิชาชีพ(ชก)พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2558
1975 นางปริศนา เฉลิมฤกษ์ พ.วิชาชีพ(ชก)พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2558
1976 นางอัมพวัน นิลบดี จพ.เวชกรรมฟื้นฟู(ชง) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2558
1977 นางพรทิพย์ บุญศรัทธา(เนาวรัตน์) พ.เทคนิค(ชง) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2558
1978 นางนิมน เชื้อทอง พ.วิชาชีพ(ชพ) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2558
1979 นางมานี ปวโลภานนท์ พ.วิชาชีพ(ชพ) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1980 นายแสงเพชร์ สำราญเพชร์ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1981 นายธนิต โคตมะ นักสังคมสงเคราะห์(ชพ) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1982 นางวารุณี ตั้งเสรี พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1983 นายมานิต เหล่าคงธรรม นักจัดการงานทั่วไป(ชพ) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2558
1984 นางนิตยา เจริญยุทธ พ.วิชาชีพ(ชพ) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2558
1985 นางสาวชุติมา สุพลไร่ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2558
1986 นางสาวดรุณี คชพรหม พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2558
1987 นายสิทธิ์ ศรไชย พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2558
1988 นางสาวสุมลณี วงศ์หาญ โภชนากรอาวุโส โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2558
1989 นางพัชรี กำแมค จพ.เภสัชกรรม(ชง) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2558
1990 นายสำราญ นรสิงห์ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2558
1991 นางสาวลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี พ.วิชาชีพ(ชพ) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1992 นางศิริพร วีระเกียรติ พ.วิชาชีพ(ชพ) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2558
1993 นางอุไร ปล้องสิน พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2558
1994 นางนิตยา สาริกขา พยาบาลเทค(ชง) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2558
1995 นางดารา การะเกษร พ.วิชาชีพ(ชพ) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1996 นางวลีพร จันทโชติ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1997 นางดวงพร จิตรวัชรกุล จพ.ธุรการ(ชง) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1998 นางนงค์นุช ราชพงศ์ พยาบาลเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
1999 นางสนิท พูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค(ชง) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
2000 นางพรทิพย์ ไพโรหกุล นักวิชาการเงินและบัญชี(ชก) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2558
2001 นางพรพรรณ กระจะจ่าง นักวิชาการศึกษาพิเศษ(ชก) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2558
2002 นางสาววนาลี คำนึงผล พ.วิชาชีพ(ชก) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2558
2003 นางสาวสุจิตรา อุสาหะ นักจิตวิทยาคลินิก(เชี่ยวชาญ) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2558
2004 นางเพ็ญศรี ธัญญะกิจไพศาล นายแพทย์(เชี่ยวชาญ) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2558
2005 นางวัชนี หัตถพนม พ.วิชาชีพ(เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
2006 นายดนัย เทียมมณีเนตร ทันตแพทย์(เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2558
2007 นางสาวณัชพร ศุภสมุทร์ นักวิชาการศึกษา(เชี่ยวชาญ) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2558
2008 นางเยาวนาฎ ผลิตนนท์เกียรติ นักวิชาการสาธารณสุข(เชี่ยวชาญ) สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คงอยู่ 2558
2009 นางสุภาวดี นวลมณี นักจิตวิทยา(เชี่ยวชาญ) สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คงอยู่ 2558
2010 นางสาวแสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก (ชก) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
2011 นายสุรสิทธิ์ เยื้อนอรรจนกุล จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์(ชง) โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2558
2012 นางสุภาพร นาคนาวา พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2558
2013 นายติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตภ์ นักจิตวิทยาคลินิก (ชก) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
2014 นางสุภาธิณี กังพานิช เภสัชกร(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2558
2016 นางสมศิริ สุขไสว พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2558
2017 นางนาถลดา ตะวันกาญจนโชติ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2558
2018 นางกัลยาณี ลัทธิ พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
2019 นางศรีกัญญา ดีสมุทร พ.วิชาชีพ(ชก) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2558
2020 นางพรพิมล นาคพงศ์พันธุ์ นายแพทย์(ชพ) สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2558
2033 นางสาวสุจิตรา บำเพ็ญวราภรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2558
2034 นางสาวพรรณี ภาณุวัฒน์สุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คงอยู่ 2558
2035 นางรำไพ สามสีทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
2036 นางบุญเรือง ร่วมแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
2041 นายธงชัย วชิรพินพง นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
2042 นางสาวกาญจนา ดั่นเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2558
2043 นางสาวอนิญชนา ยี่สุ่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2558
2045 นางผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2558
2046 นางเครือวัลย์ หงษ์คำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2558
2047 นางสาวกรรณิกา แสงเปล่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2558
2055 นางอรนุช ระมาศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 คงอยู่ 2559
2056 นางบุบผา สว่างอารมณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2559
2057 นางดลหทัย ปานขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2559
2059 นางศุภลักษณ์ บริบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2060 นางศุภมาศ เดชพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2061 นายจักรวรรดิ์ บุญไพโรจน์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2559
2062 นางธนพร เอกกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2064 นางอุษณา สิงทอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2559
2066 นายทวี ตั้งเสรี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2559
2067 นายสินเงิน สุขสมปอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)สูง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2559
2068 นางสาวอมรากุล อินโอชานนท์ นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2069 นางอัญชุลี เตมียะประดิษฐ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2559
2070 นางสดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2559
2071 นายชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ กองแผนงาน คงอยู่ 2559
2072 นายหาญ ทองขาว เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2559
2073 นางสาวทองใบ ชื่นสกุลพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2559
2074 นางสาวเยาวเรศ เรืองศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2559
2075 นางสาวศิริรัตน์ รัตนพันธุ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2559
2076 นายวิบูลย์ โพธิวัฒน์ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2559
2077 นายสุนทร ก๋งเอม พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2559
2078 นายทรงภพ มะลิป่า พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2559
2079 นายปรีชา ขาวมานิตย์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2559
2080 นางเรณู เนินทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 คงอยู่ 2559
2081 นายวิสูตร เนตรน้อย พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2082 นางสาวลักษณี นากสุก เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2559
2083 นางสายชล จันทนะสุคนธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2559
2084 นางทัตติยา ชมะรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2559
2085 นางน้ำทิพย์ แสงระวี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2559
2086 นางสาวสุนี เฉลิมพันธุ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2559
2087 นางสาวอำไพ ทองเงิน นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2559
2088 นางจันทนา สดแสงจันทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2559
2089 นางลิษา เที่ยงวิริยะ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2090 นางสาวนิตยา เศรษฐจันทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2091 นายพีระ พุทธิพรโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2092 นางสุวดี ศรีวิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2093 นายธีรยุทธ ยอดสง่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2094 นางถนอม ปัญเศษ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2095 นายวรเทพ มูลกัน พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2096 นางวาสนา เหล่าคงธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2559
2097 นางปราณี เทียมทัน เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2559
2098 นายสำรวม อินอิ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2099 นายจำนงค์ ใจแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2100 นางสาววรวรรณ วงษ์มงคล โภชนากรอาวุโส โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2559
2101 นางศรีนวล สัจจวิโส เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2559
2102 นางวาสนา คำภิโร พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2559
2103 นายนิรันดร์ ยศชนะ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2559
2104 นางอนงค์ลักษณ์ ณรงค์ฤทธิ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2559
2105 นางยินดี สุขนุช พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2559
2107 นางสาวนิรมล คงประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2108 นางวรรณี ศรีทอง พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2109 นางสายใจ กาลสงค์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2110 นางสาวอารี เวชาคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2559
2111 นางพรพิมล ธีรนันทน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2559
2112 นางสาวเรณู ปรัชญาภินันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2559
2113 นายอำนวย วิเศษ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2559
2114 นางวไล ถุงเงิน พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2559
2115 พันตรีดวงกมล สุจริตกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2116 นางสาวกาญจนา วณิชรมณีย์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คงอยู่ 2559
2120 นางสาวพิจิตรา ปรีดารัตน์ นักโภชนาการชำนาญการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2559
2121 นางสาวมาเรียม เกาะประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2559
2124 นายวิทชา ชื่นอารมย์ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2125 นางสุวคนธ์ ยศชนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2559
2126 นายพิมล บุญประสพวิทยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2559
2127 นายสังเวียน ตอพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2128 นางจิรังกูร ณัฐรังสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 คงอยู่ 2559
2129 นางอัญชลี ดำรงไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2559
2130 นางสนธยา วิริยะพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2559
2133 นางสาวปราณี เอี่ยมอภิชาติ โภชนากรชำนาญงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2559
2135 นายประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2559
2137 นางสาวประพิม นิภารักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง คงอยู่ 2559
2138 นางพรธิดา ศรีสะอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 คงอยู่ 2559
2140 นายอรรถพล หน่อศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2559
2141 นายวัยพจน์ ไปล่โสภณ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2559
2142 นางสาวปัทมา โพธิ์สุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2559
2149 นางสาวอินทิรา ปัทมินทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2559
2157 นางธัญชนก ปานสาย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ คงอยู่ 2560
2160 นางกนกรัตน์ เตชะนิรัติศัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2161 นางสาววัลลยา เบ้าพูนทอง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2560
2162 นางสาวสลักจิต สุมันตกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2560
2164 นางจุฑากมล พ่วงเสมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองแผนงาน คงอยู่ 2560
2165 นางจุรี อิ่มรัตนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองสุขภาพจิตสังคม คงอยู่ 2560
2166 นายวีระชัย เตชะนิรัติศัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2167 นายปริญญา เกียววานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2560
2169 นางดุษณี ธนปุณยนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน คงอยู่ 2560
2170 นางสาวพรทิพย์ เขียวไพฑูรย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2560
2171 นายสิรศิษฏ์ ชูรอด นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ คงอยู่ 2560
2173 นางปทิดา ภาณุพิศุทธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2560
2174 นางเพ็ญทิพย์ เบญจพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2560
2175 นางลาวัลย์ โน้มนำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2560
2176 นางราตรี พรหมคชสุต เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2560
2177 นางสาวิตรี ทองนาค เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2560
2178 นายพนม ศรีจันทร์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2560
2179 นายประภาศ รักด้วง พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2560
2180 นางเทียนทอง หาระบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 คงอยู่ 2560
2181 นางกัญญา ต่างใจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 คงอยู่ 2560
2182 นายมานิจ คณาธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2183 นายเสถียร บุญกล่อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2184 นางสาววัลลภา สำราญเวทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2560
2185 นางจันทร์เพ็ญ สุทธิชัยโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2560
2186 นางสายสุณีย์ นีติธัมมกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2560
2187 นางขจีนิภา เมธีวรกุลกิจ บรรณารักษ์ชำนาญการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2560
2188 นางสาวสิริกุล ศิริบุญยังพิกุล นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2560
2189 นางดวงตา กุลรัตนญาณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2560
2190 นางสุชาดา หุณฑสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2560
2191 นางกมลศรี นพวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2560
2192 นางอัญชลี วัดทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2193 นางศิริลักษณ์ รุณภัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2194 นางจรรยา ขุนสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2195 นางไฉไล บุญญฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2196 นางสุรภา ตั้งเรืองสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2197 นายรังสรรค์ โพธิ์นอก พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2198 นางสุรัสวดี สุวรรณศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2199 นายสมพงษ์ ชูสอน นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2200 นางพิมพ์กุล กำจาย เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2201 นางเบญจกาย ศรีธรรมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2560
2202 นางวนิดา มะคำแป้น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2560
2203 นายวิจาร บังศรี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2560
2204 นางสาวเพียงเพ็ญ พรามแม่กลอง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2560
2205 นางศิริพร ชวลิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2560
2206 นางอนงค์ อินทร์เนื่อง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2560
2207 นายเดชสุรินทร์ ณรงค์ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คงอยู่ 2560
2208 นางลลิดา สุริยวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2209 นายสราวุฒิ สุจินโณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2210 นางศิริมาศ ไชยหมาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2211 นางสาวถาวรีย์ มากวิจิต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2212 นางพรทิพย์ การะหงษ์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2213 นางรัตน์รวี เวชยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2560
2214 นางสาววีณา อินทรปาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2560
2215 นายสมศักดิ์ อนันทสุข ครูการศึกษาพิเศษชำนาญงาน สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2560
2217 นางสาวสุวันดี เผื่อนน้อย เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน สถาบันราชานุกูล คงอยู่ 2560
2218 นางสาวมนัญญา เหรียญตระกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คงอยู่ 2560
2219 นายบารมี จรัสสิงห์ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ กองแผนงาน คงอยู่ 2560
2220 นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ปรึกษา คงอยู่ 2560
2221 นายบุญชัย นวมงคลวัฒนา นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ปรึกษา คงอยู่ 2560
2222 นางดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2223 นายสรวุฒิ สังข์รัศมี นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2224 นางสาวเยาวภา ยงดีมิตรภาพ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คงอยู่ 2560
2225 นายดนัย เวทวิทู นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2230 นายทวี คำโพธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง คงอยู่ 2560
2231 นายธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2232 นางวัชรี ชลช่วยชีพ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คงอยู่ 2560
2237 นางจุรีพร คำสอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2238 นางสาวอิศราภรณ์ ศรีวงค์ตระกูล นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2560
2239 นายณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คงอยู่ 2560
2240 นางเครือวัลย์ ซาระภู เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2241 นายประกาศิต เครือมั่น เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คงอยู่ 2560
2268 นางวิภาวรรณ หงษ์ระนัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คงอยู่ 2560