การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต
พจนานุกรมสรรถนะ 2561
แบบประเมินพนักงานราชการ รอบที่ 1/2563
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(เพิ่มเติม) นักจิตวิทยาคลินิก
แบบประเมินทักษะ รอบที่ 1/2563