แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต
พจนานุกรมสรรถนะ 2561
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(เพิ่มเติม) นักจิตวิทยาคลินิก