ซักซ้อมแนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของกรมสุขภาพจิต
คุณสมบัติตำแหน่งกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิศวกรโยธาและผู้ช่วยนักกายภาพ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(เพิ่มเติม) นักจิตวิทยาคลินิก