ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2023-12-01 14:35:49
แก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือก ฯ ระดับเชี่ยวชาญ (เฉพาะราย)2023-11-29 10:38:17
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ (นายแพทย์)2023-11-28 09:22:47
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพิ่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ 2023-10-18 12:18:23
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับอาวุโส2023-10-17 17:16:23
แก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือก ฯ ระดับเชี่ยวชาญ (เฉพาะราย)2023-09-27 09:46:34
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ (ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)2023-09-15 11:31:28
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ (ในกรม)2023-09-15 11:30:40
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)2023-09-15 11:21:09
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)2023-09-15 11:20:32
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (ในกรม)2023-09-15 11:19:55
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ 10 ราย2023-09-14 14:18:55
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ 3 ตำแหน่ง2023-09-06 11:27:44
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับอาวุโส2023-08-29 11:10:32
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2023-08-29 10:21:11
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2023-08-29 10:11:17
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมสุขภาพจิต2023-07-27 15:23:08
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับทรงคุณวุฒิ2023-07-26 10:19:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2023-07-05 16:32:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น2023-07-05 16:28:36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับอาวุโส2023-07-05 10:02:34
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2023-06-23 11:29:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ2023-06-02 10:42:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2023-05-24 10:29:27
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรมสุขภาพจิต2023-05-23 11:11:06
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับอาวุโส2023-05-23 11:09:36
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับทรงคุณวุฒิ2023-05-23 11:06:14
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ชพ. ชช. ทว.2023-05-12 10:48:31
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับทรงคุณวุฒิ2023-05-03 09:17:46
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2023-05-03 09:16:13
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2023-05-03 09:15:43
ประกาศแก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2023-04-03 11:25:08
ประกาศผลงานทางวิชาการที่เสนอเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ (ประภาศรี ปัญญาวชิรชัย) 2023-04-03 11:22:27
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสุภาพร เลาคำ)2023-03-16 10:04:41
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)2023-03-16 10:00:15
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2023-03-16 09:59:32
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2023-03-02 14:44:28
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2023-02-24 09:51:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับทรงคุณวุฒิ2023-02-07 14:57:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ2023-02-07 14:14:13
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2023-02-02 14:38:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2023-02-01 10:08:45
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2023-01-25 13:27:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2022-12-23 15:33:20
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ รพ.พระศรีมหาโพธิ์2022-12-09 14:45:12
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2022-11-30 15:29:21
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 2022-11-10 10:30:30
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2022-11-10 10:29:35
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2022-11-04 09:10:18
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสุปราณี สุุวรรณธีระกิจ) 2022-10-26 13:47:11
ประกาศผลงานทางวิชาการที่เสนอเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2022-10-03 09:56:58
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย2022-09-20 15:11:26
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2022-09-20 10:45:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2022-09-08 14:24:57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับอาวุโส2022-08-22 10:41:17
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2022-08-22 10:37:23
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2022-08-09 11:11:07
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2022-08-09 11:10:33
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสุขภาพจิต2022-08-05 14:58:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง2022-07-26 10:25:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส2022-07-11 14:48:43
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ ในและนอกกรมสุขภาพจิต2022-06-20 16:43:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมสุขภาพจิต2022-06-20 16:42:42
ประกาศแก้ไขประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2022-05-30 14:39:03
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย2022-05-09 10:25:47
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับอาวุโส2022-04-20 11:08:43
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2022-04-11 11:30:27
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2022-04-01 11:11:25
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย2022-03-04 14:13:44
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2022-03-02 09:59:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น2022-01-11 09:10:20
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น2021-11-26 21:09:30
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2021-11-24 20:07:51
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2021-11-22 17:57:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2021-11-15 11:33:28
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2021-10-11 12:32:13
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2021-09-30 13:14:30
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ2021-09-23 11:57:01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2021-09-02 07:58:10
ประกาศยกเลิกรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (เฉพาะราย)2021-08-18 14:16:31
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2021-07-16 00:41:46
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2021-07-16 00:35:58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ2021-07-16 00:34:58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2021-07-12 13:36:49
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2021-07-08 22:02:10
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับทรงคุณวุฒิ (ฉพาะราย)2021-06-24 15:03:02
ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2021-06-18 11:33:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2021-06-09 10:38:41
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2021-05-20 15:52:59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2021-05-11 13:22:05
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2021-05-11 13:21:42
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (เฉพาะราย)2021-04-16 14:56:09
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2021-03-29 16:58:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2021-03-29 16:57:51
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ2021-03-25 13:11:17
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2021-03-25 13:10:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งอำนวยการ ระดับต้น2021-03-10 15:02:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2021-02-24 15:28:39
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ และแก้ไขประกาศรายชื่อ ระดับเชี่ยวชาญ (เฉพาะราย)2021-02-01 13:58:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น2021-01-26 15:26:39
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2021-01-08 15:35:45
แก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2020-12-21 14:03:37
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 11 ตำแหน่ง2020-12-15 19:54:49
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ (ด้านจิตวิทยา)2020-12-15 19:54:23
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น2020-12-15 19:53:55
แก้ไขประกาศกรมสุขภาพจิตเรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2020-12-14 21:02:46
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ2020-12-02 15:01:50
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2020-11-26 15:01:38
แก้ไขประกาศกรมสุขภาพจิตเรื่องการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ2020-11-25 10:08:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ เชี่ยวชาญ2020-10-27 09:11:45
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2020-08-25 10:31:30
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ในและนอกกรม)2020-07-22 15:56:46
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ (ในและนอกกรม)2020-07-22 15:56:17
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 14 ตำแหน่ง2020-07-16 14:40:01
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 26 ตำแหน่ง2020-07-16 14:30:12
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 14 กรกฎาคม 25632020-07-14 10:15:03
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 14 กรกฎาคม 25632020-07-14 10:14:42
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 14 กรกฎาคม 25632020-07-14 10:14:08