เอกสารและแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้าง รอบการประเมินที่ 1 รอบ ตุลาคม ถึง มีนาคม
อกสารและแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้าง รอบการประเมินที่ 2 เมษายน ถึง กันยายน
บัญชีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว 337/2559)
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเพื่อพิจารณาปรับระดับชั้นงาน กรมสุขภาพจิต
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตาแหน่งลูกจ้างประจา กรมสุขภาพจิต (แบบ ลปจ.1)
กรอบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมสุขภาพจิต
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตาแหน่งลูกจ้างประจำ กรมสุขภาพจิต
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเพื่อพิจารณาปรับระดับชั้นงาน กรมสุขภาพจิต
หลักเกณฑ์และวิธีปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6)
ว 27 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
ว 44 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544