ผลการคัดเลือกหน่วยงานทีมีคุณภาพและต้นแบบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


                    ลำดับที่ 1    ชื่อผลงาน มหกรรมความสุขหลายมิติ    โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

                    ลำดับที่ 2    ชื่อผลงาน ห้องนิรมิต    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

                    ลำดับที่ 3    ชื่อผลงาน โครงการสวนผักพอเพียง ห่างไกลความเครียด    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4


โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4