ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-04-24 12:39:22
ใบสมัครขอรับทุนการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปีการศึกษา 25642020-03-19 10:42:44
ประกาศกรมสุขภาพจิต รับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน2020-03-16 16:09:16
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับราชการการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุม ประจำปีการศึกษา 25642020-02-20 15:26:57
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-01-08 12:36:39
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-01-08 12:35:10
กรมสุขภาพจิตรับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 25632019-11-21 11:11:45
กรมสุขภาพจิตรับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 25632019-11-21 11:10:28