ว.10
         01 หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 13 สายงาน (เฉพาะชำนาญการพิเศษ)
         02 นับเกื้อกูล นักเทคนิค รังสี กายภาพ
         03 ว 10 ลว. 15 ก.ย. 48
         04 ว 5 ลว. 12 เม.ย. 42
         05 ว 18 ลว. 11 ธ.ค. 51
         06 ว 4 ลว. 24 มี.ค. 57
         07 แนวทางการส่งผลงาน ว 10 (ว 2284 ลว. 12 พค 63)
         08 เอกสารนับเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน
         09 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก(ปก. เป็น ชก./ขอรับเงินประจำตำแหน่ง/ชก. เป็น ชพ. สายงานแพทย์ หรือ ทันตแพทย์)
         10 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
         11 ปก แบบประเมินบุคคลและผลงาน
         12 ปก แบบประเมินบุคคลและผลงาน (รับเงินประจำตำแหน่ง)
         13 ปก ข้อเสนอแนวคิด
         14 ปก ข้อเสนอแนวคิด (รับเงินประจำตำแหน่ง)
         15 แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
         16 แบบฟอร์มและคำอธิบาย แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
         17 แบบฟอร์มและคำอธิบาย ข้อเสนอแนวคิด
ว.16
         01 ว 16
         02 เอกสารที่ใช้สำหรับส่งผลงานเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งฯ ระดับเชี่ยวชาญ,ทรงคุณวุฒิ
         03 หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ (กรณีเผยแพร่ Online)
         04 แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
         05 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน แพทย์
         06 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน ทันตแพทย์
         07 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน เภสัชกรรม
         08 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน พยาบาลศาสตร์
         09 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน นักจิตวิทยาคลินิก นักวิชาการสาธารณสุข
         10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักสังคมสงเคราะห์
         11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน นักวิชาการศึกษา
         12 แบบประเมินผลงานและบุคคล สายงาน แพทย์
         13 แบบประเมินผลงานและบุคคล สายงาน ทันตแพทย์
         14 แบบประเมินผลงานและบุคคล สายงาน พยาบาลศาสตร์
         15 แบบประเมินผลงานและบุคคล สายงาน นักจิตวิทยาคลินิก
         16 แบบประเมินผลงานและบุคคล สายงาน สังคมสงเคราะห์
ว.34
         01 ว 34
         02 หลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่ง ทั่วไป
         03 ประกาศ อกพ กรมสุขภาพจิต หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญงาน
         04 การยกเว้นการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างาน (ระดับควบ)
         05 ว 1615 ส่งผลงานล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน
         06 แบบฟอร์มการประเมิน ว 34 กรมสุขภาพจิต