แบบประเมินศักยภาพบุคคล กรณีรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (ใช้ถึง 30 ก.ย. 65)
         01 แบบประเมินศักยภาพบุคคล
ว.13
         01 ว13-2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
         02 เกณฑ์การประเมินบุคคล ระดับชำนาญงาน
         03 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน
         04 แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประเภทั่วไป
ว.14
         01 ว14-2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
         02 ว25-2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
         03 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
         04 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและการประเมินผลงาาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามมติ อ.ก.พ กรมสุขภาพจิต
         05 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
         06 การเผยแพร่ผลงานระดับชำนาญการพิเศษ สายงานวิชาชีพ
         07 การเผยแพร่ผลงานระดับชำนาญการพิเศษ สายสนับสนุน
         08 เอกสารประกอบการส่งใบสมัครคัดเลือกข้าราชการและการส่งผลงานวิชาการเข้ารับการประเมินผลงานบุคคล
         09 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ
         10 แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
         11 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ(แพทย์ ทันตเพทย์)
         12 แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ
         13 เอกสารประกอบการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ
         14 แบบการเสนอผลงาน
         15 ขั้นตอนการประเมินบุคคลและการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
         16 เอกสารประกอบการประเมินผลงาน ระดับทรงคุณวุฒิ
ว.10
         01 หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 13 สายงาน (เฉพาะชำนาญการพิเศษ)
         02 นับเกื้อกูล นักเทคนิค รังสี กายภาพ
         03 ว 10 ลว. 15 ก.ย. 48
         04 ว 5 ลว. 12 เม.ย. 42
         05 ว 18 ลว. 11 ธ.ค. 51
         06 ว 4 ลว. 24 มี.ค. 57
         07 แนวทางการส่งผลงาน ว 10 (ว 2284 ลว. 12 พค 63)
         08 เอกสารนับเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน
         09 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก(ปก. เป็น ชก./ขอรับเงินประจำตำแหน่ง/ชก. เป็น ชพ. สายงานแพทย์ หรือ ทันตแพทย์)
         10 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
         11 ปก แบบประเมินบุคคลและผลงาน
         12 ปก แบบประเมินบุคคลและผลงาน (รับเงินประจำตำแหน่ง)
         13 ปก ข้อเสนอแนวคิด
         14 ปก ข้อเสนอแนวคิด (รับเงินประจำตำแหน่ง)
         15 แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
         16 แบบฟอร์มและคำอธิบาย แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
         17 แบบฟอร์มและคำอธิบาย ข้อเสนอแนวคิด
ว.16
         01 ว 16
         02 เอกสารที่ใช้สำหรับส่งผลงานเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งฯ ระดับเชี่ยวชาญ,ทรงคุณวุฒิ
         03 หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ (กรณีเผยแพร่ Online)
         04 แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
         05 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน แพทย์
         06 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน ทันตแพทย์
         07 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน เภสัชกรรม
         08 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน พยาบาลศาสตร์
         09 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน นักจิตวิทยาคลินิก นักวิชาการสาธารณสุข
         10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักสังคมสงเคราะห์
         11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุุคคล สายงาน นักวิชาการศึกษา
         12 แบบประเมินผลงานและบุคคล สายงาน แพทย์
         13 แบบประเมินผลงานและบุคคล สายงาน ทันตแพทย์
         14 แบบประเมินผลงานและบุคคล สายงาน พยาบาลศาสตร์
         15 แบบประเมินผลงานและบุคคล สายงาน นักจิตวิทยาคลินิก
         16 แบบประเมินผลงานและบุคคล สายงาน สังคมสงเคราะห์
ว.34
         01 ว 34
         02 หลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่ง ทั่วไป
         03 ประกาศ อกพ กรมสุขภาพจิต หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญงาน
         04 การยกเว้นการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างาน (ระดับควบ)
         05 ว 1615 ส่งผลงานล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน
         06 แบบฟอร์มการประเมิน ว 34 กรมสุขภาพจิต