ตัวอย่างคำสั่งให้ พกส. ปฏิบัติงาน (กรณีต่อสัญญาจ้าง)
ตัวอย่างคำสั่งให้ พกส. ปฏิบัติงาน (กรณีจ้าง)
ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้าง พกส.
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้าง พกส. (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการจ้าง การสรรหา เลือกสรร และแบบสัญญาจ้าง
หลักเกณฑ์ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2557
มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้พกส.ที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้าง
สิทธิประโยชน์ของ พกส ทั่วไป พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์การแต่งกายและบัตรประจำตัว
หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรมสุขภาพจิต
แบบประเมินทักษะ กรมสุขภาพจิต
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือการต่อสัญญา
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
แบบแสดงความจำนงการบรรจุเข้ารับราชการ (กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)