ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้าย ข้าราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต2023-11-08 09:58:03
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้ายข้าราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต2023-10-10 15:49:29
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง2023-09-12 10:19:19
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้าย จำนวน 9 ตำแหน่ง2023-08-31 11:01:44
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้าย ข้าราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต2023-07-19 09:33:12
ประชาสัมพันธ์รับโอน-รับย้ายข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 อัตรา2023-06-30 10:58:23
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้ายข้าราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 2023-05-26 10:59:30
ส่วนราชการต่างๆ - ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้ายข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 อัตรา2023-04-04 09:47:21
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้าย พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา2023-04-04 09:40:42
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้ายต.นักวิชาการพัสดุ (ปก-ชก) จำนวน 1 ตำแหน่ง2023-03-29 10:06:47
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้ายข้าราชการฯ ต.พยาบาลวิชาชีพ นวก.สาธารณสุข และ จพ.โสตทัศนศึกษา2023-03-15 11:29:08
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้าย ต.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดกรมสุขภาพจิต2023-03-01 14:56:05
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้ายข้าราชการ ต.นักจัดการงานทั่วไป ต.เจ้าพนักงานธุรการ2023-02-09 14:07:34
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้าย ต.บรรณารักษ์ (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 2023-02-02 08:40:05
ประชาสัมพันธ์รับโอน-รับย้ายข้าราชการในตำแหน่งต่างๆในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 8 อัตรา2023-01-26 14:49:22
ประชาสัมพันธ์รับโอน-รับย้ายข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา2023-01-26 14:43:26
กรมสุขภาพจิต รับโอน รับย้าย ข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-05-26 16:14:32
กรมสุขภาพจิต รับโอน รับย้าย ข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-04-12 14:10:56
กรมสุขภาพจิต รับโอน รับย้ายข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 อัตรา2022-01-11 11:22:38
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-18 10:59:28
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-18 10:59:02
กรมสุขภาพจิตประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ การย้ายข้าราชการ ตามคำร้องขอของต้นเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-06-15 09:20:15
กรมการแพทย์รับย้าย-รับโอน เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปง-ชง2020-02-18 14:39:12
กรมการแพทย์รับย้าย-รับโอน นักวิชาการสถิติ ปก-ชกและนักสังคมสงเคราะห์ ปก-ชก2020-02-18 14:38:09
กรมอนามัยมีความประสงค์ รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กพ 25632020-02-03 14:43:00
กรมสุขภาพจิต รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ/ชำนาญการ และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2020-01-31 14:19:31
กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ/ ชำนาญการ ด้านบริการทางวิชาการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 25632020-01-24 09:51:29
กรมอนามัย รับย้าย/ รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25632020-01-22 16:18:01
กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 กุมภาพันธ์ 25632020-01-22 16:16:37
กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สถาบันโรคทรวงอก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มกราคม 25632020-01-09 15:23:50
กรมสุขภาพจิต รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์2020-01-09 15:21:13
กรมสุขภาพจิต รับย้าย/ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป2020-01-07 10:14:56
กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 25632019-12-13 14:52:09
กรมสุขภาพจิต รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์2019-12-12 14:21:34
กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ ชำนาญการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 25632019-12-11 15:17:47
กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 ธันวาคม 25622019-12-11 15:13:39
กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ ชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 25622019-12-03 15:04:49
กรมอนามัย รับย้าย/รับโอนข้าราชการเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 ธันวาคม 25622019-12-02 11:39:51
กรมอนามัย รับย้าย/ รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 25622019-11-28 09:41:32
กรมอนามัย รับย้าย/ รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน (ปฏิบัติราชการที่กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 25622019-11-28 09:30:48
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ ชำนาญการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 ธันวาคม 25622019-11-28 09:25:58
กรมสุขภาพจิต รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์2019-11-22 14:08:36
กรมอนามัย รับย้าย/ รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน ปฏิบัติราชการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 25622019-11-14 15:14:59
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ รับโอน/รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ/ ชำนาญการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 25622019-11-13 10:06:17
โรงพยาบาลท่าศาลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับย้าย รับโอนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ ชำนาญการ 2019-11-07 11:06:07
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน 25622019-11-07 11:03:31
กรมสุขภาพจิต รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2019-11-07 10:54:43
กรมอนามัย รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 25622019-10-28 16:32:09
กรมการแพทย์ รับโอน/รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ/ ชำนาญการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 25622019-10-28 16:24:04
กรมสุขภาพจิต รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์2019-10-17 15:25:28
กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 พฤศจิกายน 25622019-10-09 10:28:09