คู่มือระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS)
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS
พจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต
ตัวชี้วัดระดับบุคคล กรมสุขภาพจิต
แผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training Roadmap)
หนังสือถอดองค์ความกลุ่มข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ปี 2562
หนังสือถอดองค์ความกลุ่มข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ปี 2561
หนังสือถอดองค์ความกลุ่มข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ปี 2560
หนังสือถอดองค์ความกลุ่มข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ปี 2559