สำรวจข้อมูลผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่หน่วยงานได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น2024-06-18 15:00:45
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25672024-05-27 16:05:35
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25672024-05-27 16:05:10
โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับผู้บริหาร หน่วยงานกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 2 (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 25672024-05-03 14:00:14
กิจกรรม "ยกย่อง เชิดชู บุคลากรทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้"2024-04-25 09:39:38
กิจกรรม "หน่วยงานคุณธรรม"2024-04-25 09:38:07
คู่มือการดำเนินการทางวินัย กรมสุขภาพจิต และเอกสารประกอบการบรรยายการดำเนินการทางวินัย2024-04-03 15:25:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอน มาดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกัน หรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันฯ สายงานวิชาการสาธารณสุข2024-03-20 10:44:57
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการกองบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 2024-03-04 16:22:23
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ หน่วยงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 5 เดือน)2024-03-04 15:56:50
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-03-04 15:53:07
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกองบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662024-03-04 15:50:25
รายงานการติดตามประเมินผลการควมคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-03-01 14:46:32
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-03-01 12:54:17
รายงานผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี พ.ศ. 25362024-02-29 13:34:13
สถิติผู้ใช้บริการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 2024-02-28 15:03:07
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-02-28 14:02:55
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต2024-02-28 11:27:48
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-02-28 11:22:46
แผนปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-02-28 11:17:14
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 25662024-02-28 11:10:38
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาด้านเทคนิคการดำเนินการทางวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-02-05 10:15:15
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2023-12-28 15:21:50
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2023-12-28 15:20:07
ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กบค. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา2023-12-15 10:58:31
กบค. เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข2023-12-15 10:44:35
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต2023-11-23 09:20:05
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ2023-11-09 16:05:40
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล2023-09-18 09:39:16
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2023-09-08 13:47:15
รวมบทความอุทาหรณ์จากคดีปกครอง2023-08-29 15:37:03
สรุปย่อคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย2023-08-29 15:36:08
หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด วินัยข้าราชการ2023-08-29 15:35:26
คู่มือการดำเนินการทางวินัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข2023-08-29 15:33:20
แบบรายงานข้อมูลการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร2023-08-04 09:13:07
แบบคำขอและสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน2023-07-26 11:03:41
แบบคำขอและสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน2023-07-26 11:02:41
Success Story - โครงการเสริมสร้างความสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-07-19 15:22:02
กิจกรรม "หน่วยงานคุณธรรม"2023-07-04 14:30:53
กิจกรรม "หน่วยงานคุณธรรม"2023-07-04 13:49:43
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25662023-06-30 10:53:57
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25662023-06-30 10:53:39
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-06-27 13:50:21
ประกาศกรมสุขภาพจิต การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ2023-06-21 11:26:24
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน2023-05-26 15:04:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอน มาดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกัน หรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันฯ สายงานเทคนิคการแพทย์2023-05-12 14:44:51
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี (ปง) จพ.พัสดุ (ปง) และจพ.โสตฯ (ปง)2023-05-08 09:25:02
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก) และนักวิชาการพัสดุ (ปก)2023-05-02 12:54:41
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของกรมสุขภาพจิต2023-04-26 15:02:38
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25652023-04-24 12:31:56
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25652023-04-24 12:31:27
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25652023-04-24 12:31:04
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25652023-04-24 12:30:36
ประกาศผลการคัดเลือกคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 25652023-04-24 11:03:55
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ปี 25652023-04-24 11:03:14
ประกาศกรมสุขภาพจิต กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ต.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ2023-04-21 10:37:38
ประกาศกรมสุขภาพจิต กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จพ.งานการเงินและบัญชี (ปง) จพ.พัสดุปฏิบัติงาน (ปง) จพ.โสตทัศนศึกษา (ปง)2023-04-21 10:37:15
ประกาศกรมสุขภาพจิต รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ2023-04-21 10:36:53
ประกาศกรมสุขภาพจิต รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จพ.งานการเงินและบัญชี (ปง) จพ.พัสดุปฏิบัติงาน (ปง) จพ.โสตทัศนศึกษา (ปง) โภชนากร (ปง)2023-04-21 10:36:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ2023-04-12 09:34:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก) และนักวิชาการพัสดุ (ปก)2023-04-12 09:34:20
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกฯ ต.พยาบาลวิชาชีพ (ภาคกลาง) และ ต.พยาบาลวิชาชีพ (ภาคใต้)2023-04-10 14:05:44
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้ายต.นักวิชาการพัสดุ (ปก-ชก) จำนวน 1 ตำแหน่ง2023-03-29 10:10:14
ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต2023-03-28 14:59:06
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-03-15 11:58:43
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 25662023-03-03 11:51:04
รายงานสรุปผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25662023-03-01 16:49:43
รายงานการดำเนินงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25652023-03-01 16:44:14
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 5 เดือน2023-03-01 16:35:15
รายงานการวิเคราะห์ผลแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652023-03-01 15:42:31
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 5 เดือน)2023-03-01 14:42:07
ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย2023-03-01 14:38:17
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)2023-02-28 15:31:55
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-02-28 15:26:30
แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-02-28 15:24:32
ประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 2023-02-28 15:00:06
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-02-28 14:42:44
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองบริหารทรัพยากรบุคคล2023-02-28 12:55:55
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-02-28 12:46:27
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กองบริหารทรัพยากรบุคคล2023-02-28 12:16:46
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25662023-02-28 12:13:44
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล2023-02-28 12:06:42
รายงานแผนการดำเนินงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)2023-02-28 10:04:43
รายงานแผนการดำเนินงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือน)2023-02-28 10:04:25
แผนปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-02-28 09:56:35
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอน มาดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกัน หรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันฯ2023-02-23 15:39:41
แผนดำเนินงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-02-23 14:49:49
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 22 หลักสูตร 15 ก.พ.662023-02-15 13:52:43
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 1 หลักสูตร และโครงการประชุมวิชาการ 1 โครงการ (14 ก.พ.66)2023-02-14 14:33:26
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ2023-02-03 08:40:37
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของกรมสุขภาพจิต2023-01-30 14:39:54
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหนางนายแพทย์ปฏิบัติการ2023-01-27 15:40:22
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหนางนายแพทย์ปฏิบัติการ2023-01-27 15:36:35
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ2023-01-24 16:59:34
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ2023-01-24 09:40:18
ประกาศกรมสุขภาพจิต การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน2023-01-09 14:25:49
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-12-28 11:03:20
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน2022-12-26 08:20:22
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน2022-12-26 08:17:59
ประกาศกรมสุขภาพจิต การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมสุขภาพจิต2022-12-26 08:13:36
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2022-12-09 10:01:21
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2022-12-07 08:21:38
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และต.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน2022-12-01 16:00:52
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ราชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และต.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน2022-12-01 16:00:32
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต (รอบที่ 1)2022-11-24 13:46:18
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน2022-11-24 12:04:28
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้)2022-11-24 12:04:11
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก2022-11-07 15:27:03
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน2022-10-21 16:02:46
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน2022-10-21 16:01:57
1.ประกาศกรมสุขภาจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้)2022-10-21 16:00:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ2022-10-10 11:52:44
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต2022-09-20 13:08:25
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ2022-09-19 15:17:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) และนักวิชาการพัสดุ (ปก.)2022-09-08 13:45:21
ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกองบริหารทรัพยากรบุคคล2022-09-02 11:03:34
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ2022-08-31 09:29:24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ สายงานเทคนิคการแพทย์2022-08-26 13:31:44
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ สายงานนักวิชาการพัสดุ2022-08-26 13:31:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ สายงานทรัพยากรบุคคล2022-08-26 13:30:54
ประกาศกรมสุขภาพจิต การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-08-10 09:39:02
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ กรมสุขภาพจิต2022-08-08 15:25:47
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง)2022-07-25 13:43:48
แบบรายงานข้อมูลการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ2022-07-21 13:11:37
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) สังกัดกรมสุขภาพจิต 2022-06-24 14:59:57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผุู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสุขภาพจิต2022-06-23 09:27:01
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ กรมสุขภาพจิต2022-06-22 15:16:29
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-06-10 16:03:26
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-06-10 16:01:54
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต2022-06-06 16:20:26
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-06-02 16:13:37
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-06-02 16:12:57
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต 2022-05-10 11:45:10
ประกาศเลื่อนกำหนดประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-05-10 11:44:17
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต2022-05-10 11:43:36
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ2022-04-28 15:36:40
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25642022-04-25 10:55:30
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25642022-04-25 10:54:58
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 12เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25642022-02-24 13:39:29
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 5เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-02-24 13:38:52
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-02-24 13:38:21
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642022-02-23 13:48:07
ผลการติดตามการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-02-23 13:47:36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล2022-02-23 13:46:52
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25642022-02-23 13:32:12
ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642022-02-23 13:25:53
ผลการดำเนินงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือน แรก)2022-02-22 13:33:47
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-02-22 13:26:49
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-02-22 10:48:44
ผลการดำเนินงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642022-02-22 10:46:59
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต2022-02-21 08:53:23
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-02-21 08:52:22
ผลการดำเนินงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642022-02-18 16:03:45
แผนดำเนินงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-02-18 16:01:58
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-01-20 09:11:26
ประกาศเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 25652022-01-17 14:20:37
ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-01-14 14:29:06
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2022-01-14 09:00:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2021-12-28 12:02:21
ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2021-12-24 16:04:20
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2021-12-14 16:30:03
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้)2021-12-14 16:26:44
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2021-12-03 16:02:05
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2021-12-03 15:58:47
ประกาศกรมสุขภาพจิต กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2021-12-02 18:50:59
ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2021-12-02 18:50:13
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเพื่อบรรจุและแต่งคตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2021-11-22 18:04:15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2021-11-22 17:58:39
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมสุขภาพจิต2021-10-29 17:36:36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการสาธษรณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน2021-10-18 10:13:38
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมสุขภาพจิต2021-09-30 13:22:20
ประกาศกรมสุขภาพจิตเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมสุขภาพจิต2021-07-01 15:02:01
ประกาศกรมสุขภาพจิตเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง2021-06-24 13:58:49
ประกาศกรมสุขภาพจิตเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต2021-05-28 12:48:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2021-05-20 16:16:47
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อและสรุปรายเดือนโคโรนา 2019 (ระยะเวลา 7 เดือน)2021-04-22 08:59:14
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2021-04-20 17:49:16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25632021-03-08 15:06:26
แบบฟอร์มรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกเหนือโควตาปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25632021-03-05 16:02:35
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ2021-03-01 09:03:13
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2021-02-25 14:08:29
มาตณฐานการปฏิบัติงาน2021-02-25 13:58:58
รายงานผบการดำเนินงานประจำปี 2563 (12 เดือน)2021-02-25 13:53:59
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ปีงบประมาณ 25642021-02-25 13:50:04
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 12เดือน ปีงบประมาณ 25632021-02-25 10:18:28
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 5เดือน ปีงบประมาณ 25642021-02-25 10:18:05
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 25642021-02-25 10:17:14
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2021-02-24 16:15:16
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2021-02-24 16:14:18
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2021-02-24 16:12:44
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2021-02-24 16:11:27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต2021-02-24 16:08:20
การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ2021-02-24 16:07:34
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2021-02-24 16:05:39
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ2021-02-24 16:04:25
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2021-02-24 16:03:24
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน2021-02-24 16:01:18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2021-02-24 15:57:27
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2021-02-24 15:41:47
มาตรฐานการให้บริการ2021-02-24 15:37:01
ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ2021-02-24 15:35:24
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25642021-02-24 11:07:55
การยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการ2021-02-23 10:06:14
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-02-18 10:10:38
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632021-02-17 15:18:10
รายงานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632021-02-17 15:17:54
บัญชีรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ) Update2021-02-09 14:39:31
สามารถดาวโหลด แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน ได้ที่นี่2021-02-01 11:18:58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ2021-01-21 10:11:25
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมทางไกล โครงการเครือข่ายฯ วันที่ 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ2021-01-12 10:16:40
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมทางไกล โครงการเครือข่ายฯ วันที่ 6 มกราคม 2564 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง2021-01-12 10:16:07
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล(เครือข่าย) งานข้อมูลบุคคล DPIS SEIS HROPS วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.2020-12-10 15:47:23
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องประชุมซักซ้อมความเข้าใจการส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ว10/48 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.2020-12-10 15:46:17
โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - 15 มกราคม 25642020-11-30 12:43:04
แบบฟอร์มสรุปผลการพัฒนารายบุคคลของหน่วยงานที่ได้มีการพัฒนาความรู้ และทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL)2020-11-24 13:02:13
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25632020-11-18 14:25:30
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25632020-11-18 14:24:56
ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2020-11-04 09:19:55
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต2020-10-29 15:07:25
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต2020-10-09 15:41:54
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวม 2 ขั้นทั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-10-08 15:11:34
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง พนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-10-08 15:11:10
แบบฟอร์มการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรตาม สายวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.25642020-10-08 14:51:06
ประกาศ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ลว. 18 ส.ค. 632020-09-07 16:08:26
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตตอบแบบประเมินความผูกพันและแบบสำรวจความพึงพอใจต่อแผนงานโครงการ ปี 25632020-08-28 15:44:35
แบบรายงานข้อมูลการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร2020-08-28 14:02:03
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการที่กรมสุขภาพจิต2020-08-06 10:37:39
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา(ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง(เพิ่มเติม)2020-07-29 15:56:22
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-07-09 11:27:10
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงานโครงการ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปี 25622020-06-24 08:59:16
รายงานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปี 25622020-06-24 08:58:41
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ2020-06-18 17:46:48
แบบรายงานตัวชี้วัดการดำเนินงานภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การกระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)2020-06-17 10:54:45
ประกาศกรมสุขภาพจิต ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-06-11 20:08:26
การดำเนินการประเมินคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2020-05-13 12:18:45
รายชื่อข้าราชการที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปี 25632020-04-24 19:04:04
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ การย้ายข้าราชการ กรณีเปลี่ยนสายงาน/ด้านความเชี่ยวชาญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ) ที่ไม่ได้จัดอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน2020-04-22 14:28:50
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น2020-04-22 14:25:09
ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน เพื่อประกอบการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน 2020-04-21 14:20:14
แบบฟอร์มรายชื่อจนท.ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ปี2563 Update2020-04-20 11:38:42
แบบฟอร์มแพทย์ช่วยราชการ ณ หน่วยบริการที่จิตแพทย์ขาดแคลน (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2563 update2020-04-20 11:36:45
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2020-03-31 14:11:39
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2020-03-24 15:57:27
แนวทางการปฏิบัติราชการเหลื่อมเวลาและปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย2020-03-23 14:29:07
แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีแก่บุคลากรในสังกัด งานครบรอบ 28 ปี การสถาปนากรมสุขภาพจิต2020-03-19 10:47:02
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน2020-03-19 10:40:55
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน2020-03-16 16:20:13
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิบัตรด้านจิตเวช) และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ2020-03-13 14:22:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส2020-03-12 13:15:01
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O1 โครงสร้างหน่วยงาน2020-03-12 09:58:14
การประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของค่านิยมกรมสุขภาพจิต (One Page)2020-03-10 11:13:52
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 25632020-03-06 11:09:54
การดำเนินการเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 7 วัน โดยไม่มีเหตุอันควรและการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย2020-03-05 09:05:44
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต2020-03-04 11:19:20
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ2020-03-04 09:39:42
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O32 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2020-03-03 10:58:56
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O31 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน2020-03-03 10:58:06
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O30 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2020-03-03 10:57:15
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O15 รายงานผลหารใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2020-03-02 15:59:12
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O29 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2020-03-02 15:54:54
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O26 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร2020-03-02 15:54:11
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O24 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม2020-03-02 15:53:33
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O22 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2020-03-02 15:52:49
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O28 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต2020-02-29 11:30:41
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O27 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2020-02-29 11:29:51
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O25 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร2020-02-29 11:29:05
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O23 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น2020-02-29 11:28:10
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O21 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต2020-02-29 11:27:02
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O20 แนวทางปฏิบัติการจัดหารเรื่องร้องเรียนทุจริต2020-02-29 11:26:05
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2020-02-29 11:25:08
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2020-02-29 11:24:04
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O16 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ2020-02-29 11:21:45
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O14 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 5 เดือน2020-02-29 11:19:08
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2020-02-29 11:18:16
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O12 มาตรฐานการปฏิบัติงาน2020-02-29 11:17:18
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2020-02-29 11:16:36
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน2020-02-29 11:15:57
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O9 แผนดำเนินงานประจำปี2020-02-29 11:14:58
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O8 Social Network2020-02-29 10:40:24
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O7 Q&A2020-02-29 10:39:41
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O6 ข่าวประชาสัมพันธ์2020-02-29 10:38:56
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O5 ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน2020-02-29 10:34:33
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน2020-02-29 10:33:33
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O3 อำนาจหน้าที่2020-02-29 10:32:11
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O2 ข้อมูลผู้บริหาร2020-02-29 10:31:37
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาล/ สถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทบทวนการขอใช้ตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว กำหนดส่ง 2 มีนาคม 25632020-02-28 15:14:20
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2020-02-28 14:11:58
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน 2020-02-28 14:10:22
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25632020-02-28 14:09:41
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ (นางสาวชลิดา สาโรจน์)2020-02-27 16:03:03
แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25632020-02-27 13:56:37
กรมสุขภาพจิต ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน2020-02-24 15:26:36
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต และจัดทำรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ในปีงบประมาณ 25632020-02-21 14:37:13
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2020-02-20 14:31:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2020-02-13 16:13:17
การประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของค่านิยมกรมสุขภาพจิต (One Page)2020-02-05 16:20:54
กรมสุขภาพจิตประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-01-23 15:05:49
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2020-01-22 13:53:05
แบบฟอร์มข้อมูลการเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ปี 25632020-01-16 15:54:09
แบบเสนอขอจัดตั้งชมรม/สมาคม กรมสุขภาพจิต2020-01-16 15:50:38
ประกาศการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ราย (นายอรรณพ ทองคำ)2020-01-14 14:05:15
กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน2019-12-25 13:56:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2019-12-16 11:19:39
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2019-12-12 09:54:09
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25632019-12-09 14:28:26
แนวทางการคัดเลือกและแบบฟอร์มการเสนอชื่อคัดเลือกข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 25622019-12-03 13:53:07
เกณฑ์คะแนนรายกิจกรรมของสายวิชาชีพ (P4P) ปีงบประมาณ 25612019-11-12 11:28:30
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25622019-11-11 09:26:32
พนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 กรมสุขภาพจิต2019-11-07 10:07:36
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ตำแหน่ง2019-11-06 10:49:25
ลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวม 2 ขั้นทั้งปี รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 กรมสุขภาพจิต2019-11-01 16:33:21
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 16 ตำแหน่ง2019-11-01 13:52:58