รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ2021-03-01 09:03:13
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2021-02-25 14:08:29
มาตณฐานการปฏิบัติงาน2021-02-25 13:58:58
รายงานผบการดำเนินงานประจำปี 2563 (12 เดือน)2021-02-25 13:53:59
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ปีงบประมาณ 25642021-02-25 13:50:04
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 12เดือน ปีงบประมาณ 25632021-02-25 10:18:28
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 5เดือน ปีงบประมาณ 25642021-02-25 10:18:05
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 25642021-02-25 10:17:14
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2021-02-24 16:15:16
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2021-02-24 16:14:18
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2021-02-24 16:12:44
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2021-02-24 16:11:27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต2021-02-24 16:08:20
การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ2021-02-24 16:07:34
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2021-02-24 16:05:39
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ2021-02-24 16:04:25
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2021-02-24 16:03:24
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน2021-02-24 16:01:18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2021-02-24 15:57:27
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2021-02-24 15:41:47
มาตรฐานการให้บริการ2021-02-24 15:37:01
ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ2021-02-24 15:35:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2021-02-24 15:28:39
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25642021-02-24 11:07:55
การยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการ2021-02-23 10:06:14
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-02-18 10:10:38
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632021-02-17 15:18:10
รายงานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632021-02-17 15:17:54
บัญชีรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ) Update2021-02-09 14:39:31
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ และแก้ไขประกาศรายชื่อ ระดับเชี่ยวชาญ (เฉพาะราย)2021-02-01 13:58:59
สามารถดาวโหลด แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน ได้ที่นี่2021-02-01 11:18:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น2021-01-26 15:26:39
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ2021-01-21 10:11:25
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมทางไกล โครงการเครือข่ายฯ วันที่ 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ2021-01-12 10:16:40
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมทางไกล โครงการเครือข่ายฯ วันที่ 6 มกราคม 2564 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง2021-01-12 10:16:07
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2021-01-08 15:35:45
แก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2020-12-21 14:03:37
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 11 ตำแหน่ง2020-12-15 19:54:49
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ (ด้านจิตวิทยา)2020-12-15 19:54:23
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น2020-12-15 19:53:55
แก้ไขประกาศกรมสุขภาพจิตเรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2020-12-14 21:02:46
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล(เครือข่าย) งานข้อมูลบุคคล DPIS SEIS HROPS วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.2020-12-10 15:47:23
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องประชุมซักซ้อมความเข้าใจการส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ว10/48 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.2020-12-10 15:46:17
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ2020-12-02 15:01:50
โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - 15 มกราคม 25642020-11-30 12:43:04
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2020-11-26 15:01:38
แก้ไขประกาศกรมสุขภาพจิตเรื่องการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ2020-11-25 10:08:24
แบบฟอร์มสรุปผลการพัฒนารายบุคคลของหน่วยงานที่ได้มีการพัฒนาความรู้ และทักษะ ด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL)2020-11-24 13:02:13
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25632020-11-18 14:25:30
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25632020-11-18 14:24:56
ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2020-11-04 09:19:55
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต2020-10-29 15:07:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ เชี่ยวชาญ2020-10-27 09:11:45
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต2020-10-09 15:41:54
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวม 2 ขั้นทั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-10-08 15:11:34
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง พนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-10-08 15:11:10
แบบฟอร์มการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรตาม สายวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.25642020-10-08 14:51:06
ประกาศ อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต ลว. 18 ส.ค. 632020-09-07 16:08:26
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตตอบแบบประเมินความผูกพันและแบบสำรวจความพึงพอใจต่อแผนงานโครงการ ปี 25632020-08-28 15:44:35
แบบรายงานข้อมูลการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร2020-08-28 14:02:03
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2020-08-25 10:31:30
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการที่กรมสุขภาพจิต2020-08-06 10:37:39
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา(ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง(เพิ่มเติม)2020-07-29 15:56:22
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ในและนอกกรม)2020-07-22 15:56:46
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ (ในและนอกกรม)2020-07-22 15:56:17
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 14 ตำแหน่ง2020-07-16 14:40:01
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 26 ตำแหน่ง2020-07-16 14:30:12
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 14 กรกฎาคม 25632020-07-14 10:15:03
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 14 กรกฎาคม 25632020-07-14 10:14:42
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 14 กรกฎาคม 25632020-07-14 10:14:08
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-07-09 11:27:10
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงานโครงการ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปี 25622020-06-24 08:59:16
รายงานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปี 25622020-06-24 08:58:41
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ2020-06-18 17:46:48
แบบรายงานตัวชี้วัดการดำเนินงานภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การกระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)2020-06-17 10:54:45
ประกาศกรมสุขภาพจิต ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-06-11 20:08:26
การดำเนินการประเมินคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2020-05-13 12:18:45
รายชื่อข้าราชการที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปี 25632020-04-24 19:04:04
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ การย้ายข้าราชการ กรณีเปลี่ยนสายงาน/ด้านความเชี่ยวชาญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ) ที่ไม่ได้จัดอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน2020-04-22 14:28:50
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น2020-04-22 14:25:09
ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน เพื่อประกอบการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน 2020-04-21 14:20:14
แบบฟอร์มรายชื่อจนท.ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ปี2563 Update2020-04-20 11:38:42
แบบฟอร์มแพทย์ช่วยราชการ ณ หน่วยบริการที่จิตแพทย์ขาดแคลน (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2563 update2020-04-20 11:36:45
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2020-03-31 14:11:39
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2020-03-24 15:57:27
แนวทางการปฏิบัติราชการเหลื่อมเวลาและปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย2020-03-23 14:29:07
แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีแก่บุคลากรในสังกัด งานครบรอบ 28 ปี การสถาปนากรมสุขภาพจิต2020-03-19 10:47:02
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน2020-03-19 10:40:55
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน2020-03-16 16:20:13
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิบัตรด้านจิตเวช) และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ2020-03-13 14:22:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส2020-03-12 13:15:01
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O1 โครงสร้างหน่วยงาน2020-03-12 09:58:14
การประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของค่านิยมกรมสุขภาพจิต (One Page)2020-03-10 11:13:52
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 25632020-03-06 11:09:54
การดำเนินการเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 7 วัน โดยไม่มีเหตุอันควรและการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย2020-03-05 09:05:44
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต2020-03-04 11:19:20
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ2020-03-04 09:39:42
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O32 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2020-03-03 10:58:56
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O31 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน2020-03-03 10:58:06
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O30 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2020-03-03 10:57:15
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O15 รายงานผลหารใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2020-03-02 15:59:12
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O29 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2020-03-02 15:54:54
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O26 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร2020-03-02 15:54:11
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O24 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม2020-03-02 15:53:33
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O22 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2020-03-02 15:52:49
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O28 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต2020-02-29 11:30:41
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O27 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2020-02-29 11:29:51
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O25 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร2020-02-29 11:29:05
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O23 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น2020-02-29 11:28:10
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O21 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต2020-02-29 11:27:02
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O20 แนวทางปฏิบัติการจัดหารเรื่องร้องเรียนทุจริต2020-02-29 11:26:05
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2020-02-29 11:25:08
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2020-02-29 11:24:04
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O16 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ2020-02-29 11:21:45
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O14 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 5 เดือน2020-02-29 11:19:08
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2020-02-29 11:18:16
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O12 มาตรฐานการปฏิบัติงาน2020-02-29 11:17:18
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2020-02-29 11:16:36
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน2020-02-29 11:15:57
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O9 แผนดำเนินงานประจำปี2020-02-29 11:14:58
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O8 Social Network2020-02-29 10:40:24
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O7 Q&A2020-02-29 10:39:41
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O6 ข่าวประชาสัมพันธ์2020-02-29 10:38:56
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O5 ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน2020-02-29 10:34:33
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน2020-02-29 10:33:33
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O3 อำนาจหน้าที่2020-02-29 10:32:11
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล : O2 ข้อมูลผู้บริหาร2020-02-29 10:31:37
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาล/ สถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทบทวนการขอใช้ตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว กำหนดส่ง 2 มีนาคม 25632020-02-28 15:14:20
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2020-02-28 14:11:58
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน 2020-02-28 14:10:22
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25632020-02-28 14:09:41
ประกาศการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ (นางสาวชลิดา สาโรจน์)2020-02-27 16:03:03
แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25632020-02-27 13:56:37
กรมสุขภาพจิต ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน2020-02-24 15:26:36
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต และจัดทำรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ในปีงบประมาณ 25632020-02-21 14:37:13
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2020-02-20 14:31:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2020-02-13 16:13:17
การประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของค่านิยมกรมสุขภาพจิต (One Page)2020-02-05 16:20:54
กรมสุขภาพจิตประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-01-23 15:05:49
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ2020-01-22 13:53:05
แบบฟอร์มข้อมูลการเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ปี 25632020-01-16 15:54:09
แบบเสนอขอจัดตั้งชมรม/สมาคม กรมสุขภาพจิต2020-01-16 15:50:38
ประกาศการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ราย (นายอรรณพ ทองคำ)2020-01-14 14:05:15
กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน2019-12-25 13:56:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2019-12-16 11:19:39
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ2019-12-12 09:54:09
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25632019-12-09 14:28:26
แนวทางการคัดเลือกและแบบฟอร์มการเสนอชื่อคัดเลือกข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 25622019-12-03 13:53:07
เกณฑ์คะแนนรายกิจกรรมของสายวิชาชีพ (P4P) ปีงบประมาณ 25612019-11-12 11:28:30
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25622019-11-11 09:26:32
พนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 กรมสุขภาพจิต2019-11-07 10:07:36
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ตำแหน่ง2019-11-06 10:49:25
ลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวม 2 ขั้นทั้งปี รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 กรมสุขภาพจิต2019-11-01 16:33:21
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 16 ตำแหน่ง2019-11-01 13:52:58