รายงานผลการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการลงมา

  1. หน้าแรก
  2. รายงานผลการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการลงมา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประเมินเพื่อ สถานะ

นางสาวฐิติมา สงวนวิชัยกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ว10 ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ ส่งอ่านครั้งที่ 1

นางพิชญา ชาญนคร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ว10 ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ ส่งอ่านครั้งที่ 1

นายณัฐปกรณ์ โพธิ์ทอง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ว10 ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ ส่งอ่านครั้งที่ 1

นายดนัย ประดับศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ว18 ขอรับเงินประจำตำแหน่ง รอการประชุม

นางกัญญ์ณนันท์ สิงห์สาครเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ว18 ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

นางสาวเกษรินทร์ พวงมาลัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

นางโสภาวรรณ สายบุญผ่อง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

นางสาวพัชรี หมื่นชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ส่งกลับแก้ไขครั้งที่ 1

นางสาวภานิชา วงศ์เขียว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ส่งกลับแก้ไขครั้งที่ 1

นายอาคม สิทธิโชคธนารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปเป็นการดำเนินการออกคำสั่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ขอประเมิน