รายงานผลการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการลงมา

  1. หน้าแรก
  2. รายงานผลการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการลงมา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประเมินเพื่อ สถานะ

นายดนัย ประดับศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ว18 ขอรับเงินประจำตำแหน่ง รอการประชุม

นางกัญญ์ณนันท์ สิงห์สาครเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ว18 ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

นางสาวเกษรินทร์ พวงมาลัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

นางโสภาวรรณ สายบุญผ่อง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

นางสาวพัชรี หมื่นชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ส่งกลับแก้ไขครั้งที่ 1

นางสาวภานิชา วงศ์เขียว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ส่งกลับแก้ไขครั้งที่ 1

นายอาคม สิทธิโชคธนารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

นางสาวดลกมล มัทยัตร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

นางกุลิสรา ไตรสิริโชค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ว18 ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ส่งอ่านครั้งที่ 1

นางสาววรรณิดา ขันตีต่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ว18 ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปเป็นการดำเนินการออกคำสั่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ขอประเมิน