ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบฟอร์มขยายผลงานวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
แบบฟอร์มขยายผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
แบบฟอร์มขยายผลงานวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
แบบรายงานผลการดำเนินงานการรับสมัครเข้ารับการอบรม งบเงินอุดหนุน 2566
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ 2566
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ 2565
หนังสือขอโอน ตามมาตรา 64
เอกสารและแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์มการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เอกสารประกอบสำหรับการย้าย การโอน ข้าราชการ (ต่างสายงาน)
แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกื้อกูล
แบบขอย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่ต่ำกว่าเดิม ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
แบบฟอร์มรับรองและพิจารณาผลงานวิชาการ
หนังสือขอย้าย
หนังสือขอลาออก
หนังสือขอโอน (กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ)
เอกสารและแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารและแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง ณ.วันที่ 1 มีนาคม 2563 (Update)