แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารและแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง ณ.วันที่ 1 มีนาคม 2563 (Update)
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบประเมินความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และโครงสร้างกรมสุขภาพจิต