เอกสารและแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบการย้าย โอน หรือบรรจุกลับ (กรณีเปลี่ยนสายงาน/ด้านความเชี่ยวชาญ) ฉบับ เม.ย. 63
แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกื้อกูล
แบบขอย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่ต่ำกว่าเดิม ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมิน ระดับชำนาญการพิเศษ
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมิน ระดับเชี่ยวชาญ
แบบฟอร์มรับรองและพิจารณาผลงานวิชาการ
หนังสือขอย้าย
หนังสือขอลาออก
หนังสือขอโอน (กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ)
เอกสารและแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารและแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง ณ.วันที่ 1 มีนาคม 2563 (Update)
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบประเมินความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และโครงสร้างกรมสุขภาพจิต