test
วันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่องสิทธิประโยชน์ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ โดยกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและข้อมูลบุคคล
วันที่ 27 มกราคม 2564 แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (แบบ 1) โดยกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและข้อมูลบุคคล
วันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่องสิทธิประโยชน์ข้าราชการเกษียณอายุ โดยกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและข้อมูลบุคคล
วันที่ 20 มกราคม 2564 คู่มือการตรวจสอบข้อมูลภาครัฐสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ โดยกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและข้อมูลบุคคล
วันที่ 20 มกราคม 2564 แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(แบบ 1)
วันที่ 20 มกราคม 2564 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 002/1/2555) โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
วันที่ 20 มกราคม 2564 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบขอรับเงินจากกองทุน(กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข. รง 008/1/2555) โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
วันที่ 20 มกราคม 2564 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
วันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ว 10 และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง โดย อาจารย์พันธืทิพย์ โกศัลวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และกลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ
วันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่องแนวปฏิบัติการคัดเลือกข้าราชการ โดยกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
วันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่องการตรวจสอบคณสบัติ วุฒิการศึกษา พนักงานราชการ โดยกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เอกสารประกอบการบรรยาย งานข้อมูลบุคคล DPIS SEIS HROPS โดยสำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข และกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและข้อมูลบุคคล
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่องขั้นตอนการสมัครคัดเลือก ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ว.10/48 โดยกลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราขการ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่องขั้นตอนการส่งผลงาน (ว.10/48) โดยกลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราขการ