ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดกรมสุขภาพจิต2021-02-19 11:58:13
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศแนบ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ2021-02-17 15:09:39
กรมสุขภาพจิต ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ2021-02-10 15:27:11
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ2021-02-02 12:56:16
กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต รายละเอียดตามประกาศ2021-01-26 14:58:57
กรมสุขภาพจิตประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรขุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สังกัดกรมสุขภาพจิต รายละเอียดตามประกาศ2021-01-26 14:58:27
โรงพยาบาลสวนปรุงขอขยายเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 25642021-01-26 14:58:02
โรงยพาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค และพนักงานประจำห้องยา เปิดรับสมัครต้องแต่วันที่ 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 25642021-01-18 13:33:52
โรงพยาบาลสวนปรุงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มกราคม 25642021-01-12 09:16:54
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 25642021-01-12 09:07:02
กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ2021-01-12 09:06:41
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ดำเนินการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 25642021-01-12 09:05:14
โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 2021-01-08 19:22:24
ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ2021-01-08 15:33:44
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ2021-01-05 15:18:40
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)2021-01-05 15:18:17
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อตัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มกราคม 25642021-01-05 15:17:49
กรมสุขภาพจิต ขอเลื่อนกำหนดการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จากเดิมวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นภายในเดือนมกราคม 25642020-12-30 14:14:54
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต2020-12-29 15:28:21
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน สังกัดกรมสุขภาพจิต2020-12-29 15:26:27
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป2020-12-14 21:04:39
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์2020-12-14 21:04:13
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน2020-12-14 21:00:32
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน2020-12-14 20:58:45
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา2020-12-14 20:58:19
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา2020-12-14 20:57:52
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 4 ธันวาคม 25632020-11-24 13:47:34
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 22 ธ.ค.25632020-11-18 14:14:39
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 25632020-11-18 14:14:16
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์ การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค.25632020-11-18 14:04:58
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-11-18 13:56:12
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่ 23-27 พย.25632020-11-13 15:00:09
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 พย.632020-11-05 07:46:21
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พย. 25632020-11-05 07:45:27
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 ตุลาคม 25632020-10-21 14:29:46
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 25632020-10-21 14:28:59
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 25632020-10-21 14:28:34
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 25632020-10-21 14:28:11
กรมสุขภาพจิตดําเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ขึ้นบัญชี 31 ตุลาคม 2561 บัญชีหมดอายุ 30 ตุลาคม 25632020-10-19 12:37:50
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานเกษตรพื้นฐาน ตั้งแต่ 21 - 30 ตค 632020-10-19 12:35:01
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตั้งแต่ 12 -20 ตค 632020-10-15 21:36:05
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์เปิดรับสมัครพนักงานการะทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่ 21 - 30 ตค 632020-10-15 21:34:46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร2020-09-30 10:56:13
กรมสุขภาพจิต ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2020-09-23 14:45:48
กรมสุขภาพจิตดําเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ2020-09-22 14:49:55
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนิติกร2020-09-22 14:25:06
รพ.ศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 2 ตุลาคม 25632020-09-15 12:34:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร2020-09-14 15:55:27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2020-09-10 13:20:44
กรมสุขภาพจิตดําเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ2020-09-10 13:20:25
กองบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-25 11:02:14
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 25632020-08-25 08:37:56
สถาบันราชานุกูล รับสมัครลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 25632020-08-20 15:28:32
กรมสุขภาพจิตดําเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ2020-08-17 15:06:30
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 สิงหาคม 25632020-08-17 14:55:15
สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-13 16:05:39
สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-13 16:05:20
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-13 16:04:59
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-13 16:04:36
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2020-08-13 14:58:39
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-10 20:31:48
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-10 20:31:24
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-10 20:30:59
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 11-18 สิงหาคม 25632020-08-06 17:00:11
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 25632020-08-06 16:59:51
รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 25632020-07-17 09:31:36
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 25632020-07-17 09:31:00
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 25632020-07-15 10:47:42
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 ตำแหน่ง ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2020-07-13 14:24:30
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2020-07-13 14:23:57
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 ก.ค.63 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2020-07-13 14:05:42
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 25632020-06-15 12:26:45
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 25632020-06-11 19:42:21
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานประจำห้องทดลอง และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 25632020-06-11 19:41:46
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 25632020-05-25 12:27:09
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 25632020-05-13 12:30:45
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 เมษายน 25632020-04-28 15:10:32
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-04-24 12:39:22
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 เมษายน 25632020-04-16 16:27:31
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 25632020-04-10 13:01:40
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2020-03-31 14:06:19
ใบสมัครขอรับทุนการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปีการศึกษา 25642020-03-19 10:42:44
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 25632020-03-18 13:55:44
ประกาศกรมสุขภาพจิต รับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน2020-03-16 16:09:16
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่งและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 มีนาคม 25632020-03-11 10:09:31
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 25632020-03-06 11:08:56
สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มีนาคม 2563 2020-03-05 12:44:24
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับราชการการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุม ประจำปีการศึกษา 25642020-02-20 15:26:57
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 25632020-02-18 10:42:18
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 25632020-02-17 10:31:46
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-12 13:07:06
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 ก.พ.63 ในวันและเวลาราชการ2020-02-11 15:35:31
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ก.พ.63 ในวันและเวลาราชการ2020-02-11 15:31:49
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายคาบ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 2020-01-31 14:16:34
กรมสุขภาพจิตประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-01-23 15:07:15
กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน แล2020-01-22 16:23:46
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-01-08 12:36:39
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-01-08 12:35:10
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 มกราคม 25632020-01-07 10:13:02
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำห้องยา ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 มกราคม 25632020-01-07 10:10:19
กรมการแพทย์ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-10 มกราคม 25632019-12-27 13:24:39
กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน2019-12-25 13:58:35
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 ม.ค. 63 ในวันและเวลาราชการ2019-12-24 10:30:04
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 2019-12-20 09:42:39
กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสา2019-12-13 14:56:09
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบ2019-12-11 15:06:59
กรมสุขภาพจิตรับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 25632019-11-21 11:11:45
กรมสุขภาพจิตรับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 25632019-11-21 11:10:28
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 14-22 พ.ย.62 2019-11-12 09:52:55
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2562 2019-11-07 11:01:56
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 29 พฤศจิกายน 2562 2019-11-01 14:55:55
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2562 2019-10-15 14:43:12
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 ต.ค. 62 ในวันและเวลาราชการ2019-10-04 15:19:12
สำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 25 พ.ย. 62 ในวันและเวลาราชการ2019-10-04 15:12:43