ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต2023-11-23 09:21:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2023-11-16 11:57:05
บัญชีรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นนพนักงานราชการในตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต2023-11-13 13:31:25
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ2023-11-09 16:06:50
ประชาสัมพันธ์รับโอน รับย้าย ข้าราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต2023-11-08 09:58:22
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กรมสุขภาพจิต2023-11-06 15:22:33
ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป2023-10-20 15:39:22
กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2023-10-20 10:24:21
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2023-09-08 13:47:35
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 10 ตำแหน่ง2023-09-05 10:40:43
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล2023-08-30 10:48:39
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ2023-08-22 10:11:49
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2023-08-16 15:57:29
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 ส.ค. 66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2023-07-27 14:46:28
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ2023-07-27 14:28:41
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 ก.ค. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2023-07-07 14:52:05
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ2023-06-21 11:25:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ2023-05-29 13:53:00
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน2023-05-26 14:58:07
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2023-05-12 10:57:08
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี (ปง) จพ.พัสดุ (ปง) และจพ.โสตฯ (ปง)2023-05-08 09:24:50
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก) และนักวิชาการพัสดุ (ปก)2023-05-02 12:53:14
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของกรมสุขภาพจิต2023-04-26 15:03:25
ประกาศกรมสุขภาพจิต กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ต.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ2023-04-21 10:39:41
ประกาศกรมสุขภาพจิต รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ2023-04-21 10:39:21
ประกาศกรมสุขภาพจิต กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จพ.งานการเงินและบัญชี (ปง) จพ.พัสดุปฏิบัติงาน (ปง) จพ.โสตทัศนศึกษา (ปง)2023-04-21 10:38:38
ประกาศกรมสุขภาพจิต รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จพ.งานการเงินและบัญชี (ปง) จพ.พัสดุปฏิบัติงาน (ปง) จพ.โสตทัศนศึกษา (ปง) โภชนากร (ปง)2023-04-21 10:38:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก) และนักวิชาการพัสดุ (ปก)2023-04-12 09:35:15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ2023-04-12 09:35:00
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกฯ ต.พยาบาลวิชาชีพ (ภาคกลาง) และ ต.พยาบาลวิชาชีพ (ภาคใต้)2023-04-10 14:05:28
ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต2023-03-28 14:58:53
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2023-03-15 11:25:45
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ2023-02-03 08:40:59
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของกรมสุขภาพจิต2023-01-30 14:40:21
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหนางนายแพทย์ปฏิบัติการ2023-01-27 15:39:01
ประชาสัมพันธ์รับโอน-รับย้ายข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา2023-01-26 14:43:01
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ2023-01-24 16:59:54
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ2023-01-24 09:40:34
ประกาศกรมสุขภาพจิต การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน2023-01-09 14:26:05
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-12-28 11:03:34
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน2022-12-26 08:20:33
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน2022-12-26 08:18:16
ประกาศกรมสุขภาพจิต การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมสุขภาพจิต2022-12-26 08:13:56
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2022-12-09 10:01:34
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2022-12-07 08:22:00
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ราชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และต.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน2022-12-01 16:00:19
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และต.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน2022-12-01 15:59:56
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต (รอบที่ 1)2022-11-24 13:46:46
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้)2022-11-24 12:03:56
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน2022-11-24 12:03:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กองบริหารทรัพยากรบุคคล2022-11-15 09:22:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กองบริหารทรัพยากรบุคคล2022-11-08 10:45:06
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก2022-11-07 15:27:22
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน2022-10-21 16:02:22
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน2022-10-21 16:01:37
1.ประกาศกรมสุขภาจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้)2022-10-21 15:59:27
กองบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัตรพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-10-20 15:33:48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ2022-10-10 11:53:04
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 12 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-09-26 13:43:46
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 ถึง 7 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-09-26 13:40:38
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต2022-09-20 13:07:46
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ2022-09-19 15:17:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) และนักวิชาการพัสดุ (ปก.)2022-09-08 13:44:15
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ2022-08-31 09:29:06
สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึง 7 กันยายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-08-26 14:48:25
ประกาศกรมสุขภาพจิต การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-08-10 09:39:27
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ กรมสุขภาพจิต2022-08-08 15:26:11
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง)2022-07-25 13:44:19
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) สังกัดกรมสุขภาพจิต 2022-06-24 15:00:41
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ กรมสุขภาพจิต2022-06-22 15:16:57
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 65 - 12 ก.ค. 65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-06-22 10:40:33
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย ตั้งแต่วันที่่ 11 ก.ค. - 31 ส.ค. 65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2022-06-22 10:35:23
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-06-10 16:03:51
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-06-10 16:02:43
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิ.ย. 65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-06-09 10:56:15
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มิ.ย. 65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-06-07 15:14:17
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต2022-06-06 16:19:39
สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-06-06 14:27:10
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-06-02 16:15:15
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-06-02 16:14:30
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง2022-05-30 15:02:43
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-05-30 14:38:14
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง2022-05-30 14:11:16
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 65 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-05-30 14:07:07
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-05-26 16:20:04
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ2022-05-26 16:00:44
ประกาศเลื่อนกำหนดประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต2022-05-10 11:44:40
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ2022-04-28 15:36:56
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล2022-02-08 16:09:15
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 10 มี.ค. 652022-02-03 15:59:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล2022-02-01 11:28:54
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มกราคม 25652022-01-20 16:19:36
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 25652022-01-20 16:16:09
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-25 07:27:22
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ2021-11-24 20:05:22
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-18 11:06:57
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-18 11:06:41
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-18 11:06:19
โรงพยาบาลศรีธัญญา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-18 10:50:37
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-18 10:50:14
ลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ในตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2021-11-15 11:30:45
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-10-29 22:56:08
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-10-29 22:55:08
กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 สายงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-10-29 22:47:31
กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ2021-10-29 22:47:02
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-10-29 17:39:02
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 ตำแหน่งรายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-10-29 17:32:37
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดกรมสุขภาพจิต2021-10-18 11:31:18
โรงพยาบาลศรีธัญญา ประกาศรับสมัครประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-10-18 11:30:44
กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหลายสายงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-10-18 11:30:22
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหากสนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ2021-10-18 11:29:40
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน2021-09-23 12:02:43
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-08-25 13:18:44
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-08-25 13:18:20
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง สังกัดกรมสุขภาพจิต2021-08-24 18:18:31
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามไฟล์แนบ2021-08-19 08:34:47
กรมสุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-08-18 12:39:45
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-08-18 12:38:03
โรงพยาบาลสวนปรุงประกาศขยายวันรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-08-03 12:54:48
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต รายละเอียด ตามเอกสารแนบ2021-07-26 14:12:48
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต รายละเอียด ตามเอกสารแนบ2021-07-26 14:12:34
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-07-22 15:09:36
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายนี้2021-07-22 15:09:07
โรงพยาบาลสวนปรุงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-07-22 15:08:47
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มีความประสงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-07-16 00:44:47
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-07-02 13:39:47
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-07-02 13:39:16
รายละเอียดการใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้สอบแข่งขันได้ของกรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25642021-07-02 13:30:36
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-07-02 13:30:10
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-07-02 13:29:51
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา เปิดรับตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสานแนบ2021-06-15 09:17:07
โรงพยาบาลศรีธัญญาประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระหว่างวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-06-15 09:16:21
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามประกาศ2021-05-20 16:13:29
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียตามเอกสารแนบ2021-05-17 09:51:26
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-05-07 11:35:03
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-04-22 09:30:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2021-03-26 14:45:20
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ2021-03-26 14:44:35
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2021-03-19 15:00:12
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ2021-03-19 14:59:45
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต2021-03-17 09:07:08
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-03-15 08:37:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ2021-03-11 09:33:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ2021-03-11 09:16:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2021-03-11 09:16:23
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ พื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-03-09 13:57:55
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดกรมสุขภาพจิต2021-02-19 11:58:13
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศแนบ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ2021-02-17 15:09:39
กรมสุขภาพจิต ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ2021-02-10 15:27:11
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ2021-02-02 12:56:16
กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต รายละเอียดตามประกาศ2021-01-26 14:58:57
กรมสุขภาพจิตประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรขุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สังกัดกรมสุขภาพจิต รายละเอียดตามประกาศ2021-01-26 14:58:27
โรงพยาบาลสวนปรุงขอขยายเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 25642021-01-26 14:58:02
โรงยพาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค และพนักงานประจำห้องยา เปิดรับสมัครต้องแต่วันที่ 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 25642021-01-18 13:33:52
โรงพยาบาลสวนปรุงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มกราคม 25642021-01-12 09:16:54
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 25642021-01-12 09:07:02
กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ2021-01-12 09:06:41
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ดำเนินการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 25642021-01-12 09:05:14
โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 2021-01-08 19:22:24
ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ2021-01-08 15:33:44
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ2021-01-05 15:18:40
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)2021-01-05 15:18:17
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อตัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มกราคม 25642021-01-05 15:17:49
กรมสุขภาพจิต ขอเลื่อนกำหนดการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จากเดิมวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นภายในเดือนมกราคม 25642020-12-30 14:14:54
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต2020-12-29 15:28:21
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน สังกัดกรมสุขภาพจิต2020-12-29 15:26:27
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป2020-12-14 21:04:39
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์2020-12-14 21:04:13
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน2020-12-14 21:00:32
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน2020-12-14 20:58:45
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา2020-12-14 20:58:19
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา2020-12-14 20:57:52
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 4 ธันวาคม 25632020-11-24 13:47:34
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 22 ธ.ค.25632020-11-18 14:14:39
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 25632020-11-18 14:14:16
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์ การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค.25632020-11-18 14:04:58
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-11-18 13:56:12
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่ 23-27 พย.25632020-11-13 15:00:09
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 พย.632020-11-05 07:46:21
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พย. 25632020-11-05 07:45:27
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 ตุลาคม 25632020-10-21 14:29:46
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 25632020-10-21 14:28:59
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 25632020-10-21 14:28:34
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 25632020-10-21 14:28:11
กรมสุขภาพจิตดําเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ขึ้นบัญชี 31 ตุลาคม 2561 บัญชีหมดอายุ 30 ตุลาคม 25632020-10-19 12:37:50
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานเกษตรพื้นฐาน ตั้งแต่ 21 - 30 ตค 632020-10-19 12:35:01
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตั้งแต่ 12 -20 ตค 632020-10-15 21:36:05
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์เปิดรับสมัครพนักงานการะทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่ 21 - 30 ตค 632020-10-15 21:34:46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร2020-09-30 10:56:13
กรมสุขภาพจิต ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2020-09-23 14:45:48
กรมสุขภาพจิตดําเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ2020-09-22 14:49:55
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนิติกร2020-09-22 14:25:06
รพ.ศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 2 ตุลาคม 25632020-09-15 12:34:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร2020-09-14 15:55:27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2020-09-10 13:20:44
กรมสุขภาพจิตดําเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ2020-09-10 13:20:25
กองบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-25 11:02:14
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 25632020-08-25 08:37:56
สถาบันราชานุกูล รับสมัครลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 25632020-08-20 15:28:32
กรมสุขภาพจิตดําเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ2020-08-17 15:06:30
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 สิงหาคม 25632020-08-17 14:55:15
สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-13 16:05:39
สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-13 16:05:20
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-13 16:04:59
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-13 16:04:36
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2020-08-13 14:58:39
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-10 20:31:48
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-10 20:31:24
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ2020-08-10 20:30:59
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 11-18 สิงหาคม 25632020-08-06 17:00:11
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 25632020-08-06 16:59:51
รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 25632020-07-17 09:31:36
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 25632020-07-17 09:31:00
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 25632020-07-15 10:47:42
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 ตำแหน่ง ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2020-07-13 14:24:30
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2020-07-13 14:23:57
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 ก.ค.63 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ2020-07-13 14:05:42
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 25632020-06-15 12:26:45
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 25632020-06-11 19:42:21
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานประจำห้องทดลอง และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 25632020-06-11 19:41:46
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 25632020-05-25 12:27:09
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 25632020-05-13 12:30:45
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 เมษายน 25632020-04-28 15:10:32
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-04-24 12:39:22
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 เมษายน 25632020-04-16 16:27:31
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 25632020-04-10 13:01:40
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2020-03-31 14:06:19
ใบสมัครขอรับทุนการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปีการศึกษา 25642020-03-19 10:42:44
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 25632020-03-18 13:55:44
ประกาศกรมสุขภาพจิต รับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน2020-03-16 16:09:16
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่งและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 มีนาคม 25632020-03-11 10:09:31
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 25632020-03-06 11:08:56
สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มีนาคม 2563 2020-03-05 12:44:24
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับราชการการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุม ประจำปีการศึกษา 25642020-02-20 15:26:57
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 25632020-02-18 10:42:18
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 25632020-02-17 10:31:46
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-12 13:07:06
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 ก.พ.63 ในวันและเวลาราชการ2020-02-11 15:35:31
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ก.พ.63 ในวันและเวลาราชการ2020-02-11 15:31:49
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายคาบ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 2020-01-31 14:16:34
กรมสุขภาพจิตประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-01-23 15:07:15
กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน แล2020-01-22 16:23:46
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-01-08 12:36:39
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔2020-01-08 12:35:10
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 มกราคม 25632020-01-07 10:13:02
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำห้องยา ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 มกราคม 25632020-01-07 10:10:19
กรมการแพทย์ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-10 มกราคม 25632019-12-27 13:24:39
กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน2019-12-25 13:58:35
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 ม.ค. 63 ในวันและเวลาราชการ2019-12-24 10:30:04
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 2019-12-20 09:42:39
กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสา2019-12-13 14:56:09
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบ2019-12-11 15:06:59
กรมสุขภาพจิตรับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 25632019-11-21 11:11:45
กรมสุขภาพจิตรับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 25632019-11-21 11:10:28
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 14-22 พ.ย.62 2019-11-12 09:52:55
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2562 2019-11-07 11:01:56
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 29 พฤศจิกายน 2562 2019-11-01 14:55:55
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2562 2019-10-15 14:43:12
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 ต.ค. 62 ในวันและเวลาราชการ2019-10-04 15:19:12
สำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 25 พ.ย. 62 ในวันและเวลาราชการ2019-10-04 15:12:43