image description

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

โรงพยาบาลสวนปรุง

สำนักงานเลขานุการกรมทั้งนี้ สามารถชมคลิปวีดีโอ (Bright Spot) หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพิ่มเติม คลิ๊ก!!