รายงานผลการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป

  1. หน้าแรก
  2. รายงานผลการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประเมินเพื่อ สถานะ

นางวราวรรณ ยศธรรมเสนี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

นางสาวมีนา นุ้ยแนบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประชุมแล้วรอออกคำสั่ง

หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปเป็นการดำเนินการออกคำสั่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ขอประเมิน