ผลการคัดเลือก Bright Spot องค์กรสร้างสุข กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563


                    ลำดับที่ 1    ชื่อเรื่อง มีน้ำใจอารีย์ องค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์    ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแแก่นราชนครินทร์

                    ลำดับที่ 2    ชื่อเรื่อง องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม    ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

                    ลำดับที่ 3    ชื่อเรื่อง โครงการสร้างสุขทางการเงินของมนุษย์เงินเดือน "ตลาดนัดกัลยาณ์"    ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

                                        ชื่อเรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างความสุขในรูปแบบ New Normal    ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

                                        ชื่อเรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรจากภายในสู่การพัฒนาการทำงานอย่างยั่งยืน    ของโรงพยาบาลสวนปรุง


โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

โรงพยาบาลสวนปรุง

กองบริหารการคลัง


กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักวิชาการสุขภาพจิต

สำนักงานโครงการ To Be Number One


สถาบันราชา

โรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13