ชื่อหน่วยงาน
ชื่อ Bright Spot
รายละเอียด

๑. สำนักงานเลขานุการกรม
กองทุนสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม
๒. กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Happy Body กิจกรรม เพราะรักจึงอยากแชร์
๓. กองบริหารการคลัง
Happy Body (สุขภาพดี) : โครงการสุขภาพดี มีสุข กองบริหารการคลัง
๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ "นกเค้าแมว's Marketing"
๕. กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
การดำเนินกิจกรรม มิติ Happy Money
๖. กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
"ออกกำลังกาย ใช่ว่ายาก ถ้าเริ่มจากตัวเรา" ภายใต้มิติความสุข Happy Body กิจกรรมออกกำลังกาย (Healthy Time)
๗. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
Happy Brain กิจกรรม "ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Leaning"
๘. สำนักงานโครงการ To Be Number One
Happy Body (สุขภาพดี) การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับบุคลากรภายในสำนักงานโครงการ To Be Number One
๙. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
Happy Society โครงการเสบียงชีวิต
๑๐.สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
Happy Money "เก็บออมวันละนิด พาชีวิตมั่นคง"
๑๑.กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมสุขภาพจิต
Happy Heart : น้ำใจดี ลำดับกิจกรรมที่ ๒ "กิจกรรมรักษ์โลก"
๑๒.สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
โครการส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม
๑๓.สำนักฌทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม Tele-Conference ให้กับบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
๑๔.สำนักวิชาการสุขภาพจิต
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อสร้างความผูกพันองค์กร สำนักวิชาการสุขภาพจิต
๑๕.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
โครงการสร้างสุขทางการเงินของมนุษย์เงินเดือน "ตลาดนัดกัลยาณ์"
๑๖.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
"องค์กร สุขภาพดี (Happy Body)"
๑๗.สถาบันราชานุกูล
"ชาวราชา สร้างสุขกาย สุขภาพจิตดี ปัญญาเกิด สังคมสร้างสรรค์"
๑๘.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
กิจกรรมเสริมสร้างความสุขในรูปแบบ New Normal
๑๙.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม
๒๐.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม "Lunch talk การพัฒนาทักษะสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร"
๒๑.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
กิจกรรมวันเกิดบุคลากร Happy Heart
๒๒.โรงพยาบาลศรีธัญญา
แผนเผชิญเหตุ (Incident Reponse Plan) ในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
๒๓.โรงพยาบาลสวนปรุง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรจากภายในสู่การพัฒนาการทำงานอย่างยั่งยืน
๒๔.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
๒๕.โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
สติสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามผ่านกิจกรรม "จิตอาสา พาสุข"
๒๖.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
มีน้ำใจอารีย์ องค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
๒๗.โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
๒๘.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
สุขทุกมิติได้ แม้ภัยมา
๒๙.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
กิจกรรมปันสุขในในสถานการณ์ Covid-๑๙
๓๐.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
องค์กรดี คนทำงานมีสุข โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
๓๑.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
บุคลากรสุขสรรค์ องค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
๓๒.โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
๓๓.โรงพยาบาลยุวประสาทไวโยปถัมภ์
การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก โรงพยาบาลยุวประสาทไวโยปถัมภ์
๓๔.โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
การจัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
๓๕.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑
กิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความผูกพันของบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑
๓๖.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒
มิติสุขภาพกายดี Happy Body
๓๗.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ สร้างสุข ๙ มิติ
๓๘.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔
มิติ Happy Body โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหุ่นดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓๙.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕
กิจกรรมจิตอาสา เก้บขยะและทำบุญถวายสังฆทาน
๔๐.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖
แผนเสริมสร้างความสุขในองค์กร
๔๑.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗
ดูแลบุคลากรครอบคลุมทุกมิติเพื่อสร้างสุขภาวะองค์กร
๔๒.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘
กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรและครอบครัว ของบุคลากรในศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘
๔๓.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙
๔๔.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
ระบบการใช้รถออนไลน์
๔๕.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑
มิติ Happy Soul กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านพัฒนาบริหาร สร้างสมาธิและเจริญปัญญา
๔๖.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒
กิจกรรมฝึกการหายใจก่อนเริ่มการประชุมศูนย์ประจำเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒
๔๗.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓
มิติ Happy Soul กิจกรรมสร้างสติภายในองค์กร โดยทุกครั้งที่มีการประชุม (MIO)