ประกาศชื่อผลงานวิชาการรระดับชำนาญการลงมา

  1. หน้าแรก
  2. ประกาศชื่อผลงานวิชาการระดับรระดับชำนาญการลงมา

ชื่อผลงาน วันประกาศ ชื่อผู้ประกาศ files

การพยาบาลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย 19 กันยายน 2565 นางสาวน้ำผึ้ง บุญสุวรรณ์

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย

ข้อเสนอ/แนวคิด การป้องกันภาวะปอดอักเสบจากการสำลักในผู้ป่วยจิตเวชที่บกพร่องในการดูแลตนเอง

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวน้ำผึ้ง บุญสุวรรณ์

ครั้งที่ประกาศ 44/2565

วันประกาศ 19 กันยายน 2565

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 2705

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา 19 กันยายน 2565 นางสาวนฤมล ยอดดำเนิน

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา

ข้อเสนอ/แนวคิด การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดสุรา

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวนฤมล ยอดดำเนิน

ครั้งที่ประกาศ 44/2565

วันประกาศ 19 กันยายน 2565

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 2183

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

สร้างสุขในงานท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลากรสุขภาพ 14 กันยายน 2565 นางสาวธิดารัตน์ ทิพโชติ

ชื่อผลงาน สร้างสุขในงานท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลากรสุขภาพ

ข้อเสนอ/แนวคิด หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวธิดารัตน์ ทิพโชติ

ครั้งที่ประกาศ 43/2565

วันประกาศ 14 กันยายน 2565

ตำแหน่งขอประเมิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 3629

หน่วยงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย 14 กันยายน 2565 นางสาวสิริรัตน์ ปานเจริญ

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย

ข้อเสนอ/แนวคิด การจัดการความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนความคิดทางบวกสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวสิริรัตน์ ปานเจริญ

ครั้งที่ประกาศ 43/2565

วันประกาศ 14 กันยายน 2565

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 2824

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ภาวะพุทธิปัญญาบกพร่องและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนอกโรคจิตเภท 14 กันยายน 2565 นางสาวฐิติมา สงวนวิชัยกุล

ชื่อผลงาน ภาวะพุทธิปัญญาบกพร่องและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนอกโรคจิตเภท

ข้อเสนอ/แนวคิด การเปรียบเทียบผลของการได้ยาควบคุมอารมณ์ต่อปริมาณไฟฟ้าต่ำสุดที่ใช้ในการนำชักผู้ป่วยอารมณ์สองขั้วที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวฐิติมา สงวนวิชัยกุล

ครั้งที่ประกาศ 42/2565

วันประกาศ 14 กันยายน 2565

ตำแหน่งขอประเมิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประเมินเพื่อ ว10 ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

เลขที่ 3473

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้ป่วยโควิด-19 ที่รับบริการจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 14 กันยายน 2565 นายณัฐปกรณ์ โพธิ์ทอง

ชื่อผลงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้ป่วยโควิด-19 ที่รับบริการจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ข้อเสนอ/แนวคิด อาการซึมเศร้า ความวิตกกังวล อาการนอนไม่หลับ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย โควิด-19 หลังรักษาหายที่รับบริการจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อผู้ประกาศ นายณัฐปกรณ์ โพธิ์ทอง

ครั้งที่ประกาศ 42/2565

วันประกาศ 14 กันยายน 2565

ตำแหน่งขอประเมิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประเมินเพื่อ ว10 ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

เลขที่ 1018

หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ลักษณะของผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุที่มารับบริการแบบผู้ป่วยในที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 07 กันยายน 2565 นางพิชญา ชาญนคร

ชื่อผลงาน ลักษณะของผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุที่มารับบริการแบบผู้ป่วยในที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ข้อเสนอ/แนวคิด ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธิปัญญาบกพร่องในผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุที่รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อผู้ประกาศ นางพิชญา ชาญนคร

ครั้งที่ประกาศ 41/2565

วันประกาศ 07 กันยายน 2565

ตำแหน่งขอประเมิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประเมินเพื่อ ว10 ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

เลขที่ 3526

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

แนวทางการตรวจสอบบัญชีแยกประเภท “เงินสดในมือ” 07 กันยายน 2565 นางสาวเอื้อมพร ไกรสูงเนิน

ชื่อผลงาน แนวทางการตรวจสอบบัญชีแยกประเภท “เงินสดในมือ”

ข้อเสนอ/แนวคิด แนวทางการรับเงิน-นำเงินส่งคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวเอื้อมพร ไกรสูงเนิน

ครั้งที่ประกาศ 40/2565

วันประกาศ 07 กันยายน 2565

ตำแหน่งขอประเมิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 1410

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ผลการฝึกสมาธิภาวนาเพื่อจัดการความเครียดกับผู้ป่วยสารเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 120 วัน 02 กันยายน 2565 นางสาวพัชราภา สุนทรศิริทรัพย์

ชื่อผลงาน ผลการฝึกสมาธิภาวนาเพื่อจัดการความเครียดกับผู้ป่วยสารเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 120 วัน

ข้อเสนอ/แนวคิด แนวทางการบำบัดด้วยสติกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวพัชราภา สุนทรศิริทรัพย์

ครั้งที่ประกาศ 39/2565

วันประกาศ 02 กันยายน 2565

ตำแหน่งขอประเมิน นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 812

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาโดยใช้โปรแกรม การบำบัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาในผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่รับประทานยาต่อเนื่อง : กรณีศึกษา 31 สิงหาคม 2565 นางกนกวรรณ จังอินทร์

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาโดยใช้โปรแกรม การบำบัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาในผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่รับประทานยาต่อเนื่อง : กรณีศึกษา

ข้อเสนอ/แนวคิด โครงการฝึกทักษะทางสังคมสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

ชื่อผู้ประกาศ นางกนกวรรณ จังอินทร์

ครั้งที่ประกาศ 37/2565

วันประกาศ 31 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 1952

หน่วยงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

หมายเหตุ ส่งผลงานภายใน 6 เดือน หลังประกาศคัดเลือก
หากมีผู้ทักท้วงให้ทักท้วงหรือแจ้งความประสงค์ขอดูเอกสารฉบับเต็ม มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต โทร 0 2590 8025 ภายใน 30 วัน นับต้ัง แต่วันที่ประกาศ