ประกาศชื่อผลงานวิชาการรระดับชำนาญการลงมา

  1. หน้าแรก
  2. ประกาศชื่อผลงานวิชาการระดับรระดับชำนาญการลงมา

ชื่อผลงาน วันประกาศ ชื่อผู้ประกาศ files

การศึกษาสุขภาพจิต (ความสุข) ผู้สูงอายุในประเทศไทย 18 กันยายน 2566 นายอานนท์ ฉัตรทอง

ชื่อผลงาน การศึกษาสุขภาพจิต (ความสุข) ผู้สูงอายุในประเทศไทย

ข้อเสนอ/แนวคิด โปรแกรมการเตรียมความพร้อมจิตใจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข (Happy pre-aging)

ชื่อผู้ประกาศ นายอานนท์ ฉัตรทอง

ครั้งที่ประกาศ 93/2566

วันประกาศ 18 กันยายน 2566

ตำแหน่งขอประเมิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 3635

หน่วยงาน กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

การศึกษาความชุกของภาวะโศกเศร้าซ้ำซ้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตสุขภาพที่ 7 18 กันยายน 2566 นางอมรรัตน์ ยาวิชัย

ชื่อผลงาน การศึกษาความชุกของภาวะโศกเศร้าซ้ำซ้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตสุขภาพที่ 7

ข้อเสนอ/แนวคิด ชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันและลดปัญหาการฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 7

ชื่อผู้ประกาศ นางอมรรัตน์ ยาวิชัย

ครั้งที่ประกาศ 93/2566

วันประกาศ 18 กันยายน 2566

ตำแหน่งขอประเมิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 3759

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แนวทางการสำรวจสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย ผ่าน Metal Health Check In 13 กันยายน 2566 นางสาวสาธิดา แรกคำนวน

ชื่อผลงาน แนวทางการสำรวจสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย ผ่าน Metal Health Check In

ข้อเสนอ/แนวคิด แนวทางการใช้ข้อมูล Metal Health Check In เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับพื้นที่

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวสาธิดา แรกคำนวน

ครั้งที่ประกาศ 88/2566

วันประกาศ 13 กันยายน 2566

ตำแหน่งขอประเมิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 3626

หน่วยงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

อุบัติการณ์และการจัดการของอาการยึกยือเหตุยาในผู้ป่วยจิตเวช: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังของโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง (Incidence and Management of Tardive Dyskinesia in Psychiatric Patients: A Retrospective Study in A Psychiatric Hospital) 13 กันยายน 2566 นายเจษฎา ทองเถาว์

ชื่อผลงาน อุบัติการณ์และการจัดการของอาการยึกยือเหตุยาในผู้ป่วยจิตเวช: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังของโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง (Incidence and Management of Tardive Dyskinesia in Psychiatric Patients: A Retrospective Study in A Psychiatric Hospital)

ข้อเสนอ/แนวคิด ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาโคลนาซีแพมในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการยึกยือเหตุยา: การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบ (Efficacy and safety of Clonazepam in patients with tardive dyskinesia: A randomized, double-blind, placebo-controlled study)

ชื่อผู้ประกาศ นายเจษฎา ทองเถาว์

ครั้งที่ประกาศ 90/2566

วันประกาศ 13 กันยายน 2566

ตำแหน่งขอประเมิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประเมินเพื่อ ว10 ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

เลขที่ 1804

หน่วยงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

กรณีศึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พึ่งสู่การมีงานทำ 13 กันยายน 2566 นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ

ชื่อผลงาน กรณีศึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พึ่งสู่การมีงานทำ

ข้อเสนอ/แนวคิด แนวทางการสังคมสงเคราะห์จิตเวชชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ

ครั้งที่ประกาศ 88/2566

วันประกาศ 13 กันยายน 2566

ตำแหน่งขอประเมิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 715

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ไม่ร่วมมือในการรับประทานยา 08 กันยายน 2566 นางสาวสุปราณี ผิวสะอาด

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ไม่ร่วมมือในการรับประทานยา

ข้อเสนอ/แนวคิด โครงการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือในการรับประทานยา สำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำ

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวสุปราณี ผิวสะอาด

ครั้งที่ประกาศ 86/2566

วันประกาศ 08 กันยายน 2566

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 465

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว 08 กันยายน 2566 นางสาวสุขรัตน์ มีสานุ

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

ข้อเสนอ/แนวคิด ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวสุขรัตน์ มีสานุ

ครั้งที่ประกาศ 86/2566

วันประกาศ 08 กันยายน 2566

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 354

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 08 กันยายน 2566 นางสาวกฤติยา สร้อยคำ

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย

ข้อเสนอ/แนวคิด การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยจิตบำบัดตามแนวคิด satir model

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวกฤติยา สร้อยคำ

ครั้งที่ประกาศ 86/2566

วันประกาศ 08 กันยายน 2566

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 496

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 08 กันยายน 2566 นางสาวธันย์ชนก ตานะรัตน์

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง

ข้อเสนอ/แนวคิด การลดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเภทโดยทักษะ 7 ขั้นตอนระงับความโกรธ

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวธันย์ชนก ตานะรัตน์

ครั้งที่ประกาศ 87/2566

วันประกาศ 08 กันยายน 2566

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 347

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย 08 กันยายน 2566 นางสาวภรณ์ระพี ปุญญมาโนชญ์

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย

ข้อเสนอ/แนวคิด การบำบัดโดยใช้แนวคิดซาเทียร์ต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวภรณ์ระพี ปุญญมาโนชญ์

ครั้งที่ประกาศ 87/2566

วันประกาศ 08 กันยายน 2566

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 431

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

หมายเหตุ ส่งผลงานภายใน 6 เดือน หลังประกาศคัดเลือก
หากมีผู้ทักท้วงให้ทักท้วงหรือแจ้งความประสงค์ขอดูเอกสารฉบับเต็ม มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต โทร 0 2590 8025 ภายใน 30 วัน นับต้ัง แต่วันที่ประกาศ