ประกาศชื่อผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา

  1. หน้าแรก
  2. ประกาศชื่อผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา

ชื่อผลงาน วันประกาศ ชื่อผู้ประกาศ files

การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง 08 เมษายน 2564 นายฐิติวัชร อรุณสันติวงศ์

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง

ข้อเสนอ/แนวคิด การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ชื่อผู้ประกาศ นายฐิติวัชร อรุณสันติวงศ์

ครั้งที่ประกาศ 44/2564/2564

วันประกาศ 08 เมษายน 2564

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 1187

หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีภาวะซึมเศร้า 31 มีนาคม 2564 นางกัญญ์ณนันท์ สิงห์สาครเดชา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีภาวะซึมเศร้า

ข้อเสนอ/แนวคิด แนวทางการฝึกทักษะการมีสติในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ป่วยจิตเวชติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีภาวะซึมเศร้าในหอผู้ป่วยแยกโรค (cohort ward)

ชื่อผู้ประกาศ นางกัญญ์ณนันท์ สิงห์สาครเดชา

ครั้งที่ประกาศ 11/2564/2564

วันประกาศ 31 มีนาคม 2564

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว18 ขอรับเงินประจำตำแหน่ง

เลขที่ 511

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

การพัฒนาและประเมินการใช้แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการใช้ยาที่มี ความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลสวนปรุง 31 มีนาคม 2564 นางสาวพรทิพย์ อภิวัฒน์นากร

ชื่อผลงาน การพัฒนาและประเมินการใช้แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการใช้ยาที่มี ความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลสวนปรุง

ข้อเสนอ/แนวคิด การพัฒนาระบบการเริ่มและเพิ่มขนาด Clozapine, Valproate และ Benzodiazepines สำหรับผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวพรทิพย์ อภิวัฒน์นากร

ครั้งที่ประกาศ 41/2564/2564

วันประกาศ 31 มีนาคม 2564

ตำแหน่งขอประเมิน เภสัชกรปฏิบัติการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 3809

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสิทธิประโยชน์การลาของบุคคลากร 31 มีนาคม 2564 นายชญานนท์ สุวรรณชัย

ชื่อผลงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสิทธิประโยชน์การลาของบุคคลากร

ข้อเสนอ/แนวคิด การพัฒนาแอพพลิเคชั่นข้อมูลสุขภาพบุคลากร

ชื่อผู้ประกาศ นายชญานนท์ สุวรรณชัย

ครั้งที่ประกาศ 43/2564/2564

วันประกาศ 31 มีนาคม 2564

ตำแหน่งขอประเมิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 2853

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

อาการและอาการแสดงของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (Sing and Symptoms complaints of elderly depression in Songkhla rajanakarindra Psychiatric Hospital) 31 มีนาคม 2564 นางสาวจุฬาพันธุ์ เหมกูล

ชื่อผลงาน อาการและอาการแสดงของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (Sing and Symptoms complaints of elderly depression in Songkhla rajanakarindra Psychiatric Hospital)

ข้อเสนอ/แนวคิด เพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวจุฬาพันธุ์ เหมกูล

ครั้งที่ประกาศ 42/2564/2564

วันประกาศ 31 มีนาคม 2564

ตำแหน่งขอประเมิน นายแพทย์ชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

เลขที่ 3606

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

โปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้า 31 มีนาคม 2564 นางวัชรา ศรศักดา

ชื่อผลงาน โปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้า

ข้อเสนอ/แนวคิด โครงการฝึกทักษะชีวิตผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอายุ 13 – 15 ปี โดยครอบครัวมีส่วนร่วม หอผู้ป่วยใน 5 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ชื่อผู้ประกาศ นางวัชรา ศรศักดา

ครั้งที่ประกาศ 12/2564/2564

วันประกาศ 31 มีนาคม 2564

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว18 ขอรับเงินประจำตำแหน่ง

เลขที่ 1385

หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน (Quality of life of the elderly in community) 30 มีนาคม 2564 นางสาวกานต์พิชชา อินเทียน

ชื่อผลงาน คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน (Quality of life of the elderly in community)

ข้อเสนอ/แนวคิด คู่มือการจัดประชุม และการจัดทำบันทึกการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวกานต์พิชชา อินเทียน

ครั้งที่ประกาศ 39/2564/2564

วันประกาศ 30 มีนาคม 2564

ตำแหน่งขอประเมิน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 3646

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

กรณีศึกษาผู้ป่วย upper trapezius muscle pain 30 มีนาคม 2564 นายธนชาติ แสนช่าง

ชื่อผลงาน กรณีศึกษาผู้ป่วย upper trapezius muscle pain

ข้อเสนอ/แนวคิด ผลกระทบของ upper trapezius muscle pain ที่มีต่อกระดูกสันหลังและระดับคอและอก

ชื่อผู้ประกาศ นายธนชาติ แสนช่าง

ครั้งที่ประกาศ 40/2564/2564

วันประกาศ 30 มีนาคม 2564

ตำแหน่งขอประเมิน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 261

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทแบบหวาดระแวงที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 25 มีนาคม 2564 นางสาวพิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทแบบหวาดระแวงที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ข้อเสนอ/แนวคิด การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเภทแบบหวาดระแวงที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวพิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย

ครั้งที่ประกาศ 10/2564/2564

วันประกาศ 25 มีนาคม 2564

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว18 ขอรับเงินประจำตำแหน่ง

เลขที่ 1670

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 25 มีนาคม 2564 นางสาวกมลชนก มนตะเสวี

ชื่อผลงาน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

ข้อเสนอ/แนวคิด การพัฒนาชุดแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับอาสาสมัครเรือนนอนใช้คัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวกมลชนก มนตะเสวี

ครั้งที่ประกาศ 38/2564/2564

วันประกาศ 25 มีนาคม 2564

ตำแหน่งขอประเมิน นายแพทย์ชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

เลขที่ 1736

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

หมายเหตุ ส่งผลงานภายใน 6 เดือน หลังประกาศคัดเลือก
หากมีผู้ทักท้วงให้ทักท้วงหรือแจ้งความประสงค์ขอดูเอกสารฉบับเต็ม มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต โทร 0 2590 8025 ภายใน 30 วัน นับต้ัง แต่วันที่ประกาศ