ประกาศชื่อผลงานวิชาการรระดับชำนาญการลงมา

  1. หน้าแรก
  2. ประกาศชื่อผลงานวิชาการระดับรระดับชำนาญการลงมา

ชื่อผลงาน วันประกาศ ชื่อผู้ประกาศ files

ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนหลังเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน 01 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา

ชื่อผลงาน ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนหลังเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน

ข้อเสนอ/แนวคิด การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการและหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูและผู้ดูแล ในการช่วยเหลือคัดกรองและดูแลเยียวยาจิตใจเบื้องต้นเมื่อมีผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน

ชื่อผู้ประกาศ นางวรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา

ครั้งที่ประกาศ 9/2566

วันประกาศ 01 กุมภาพันธ์ 2566

ตำแหน่งขอประเมิน นายแพทย์ชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

เลขที่ 210

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

การพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจ : กรณีศึกษา 01 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอำพร พลเศษ

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจ : กรณีศึกษา

ข้อเสนอ/แนวคิด การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ญาติผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจ

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวอำพร พลเศษ

ครั้งที่ประกาศ 8/2566

วันประกาศ 01 กุมภาพันธ์ 2566

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 338

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย : กรณีศึกษา 01 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอติพร สิทธิมงคล

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย : กรณีศึกษา

ข้อเสนอ/แนวคิด การให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวอติพร สิทธิมงคล

ครั้งที่ประกาศ 8/2566

วันประกาศ 01 กุมภาพันธ์ 2566

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 1505

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานหลักที่ 1 ชื่อกระบวนงานการพัฒนาวิชาการเพื่อสนุบสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต กระบวนงานย่อยที่ 1.1 ชื่อกระบวนงานการจีดการศึกษา วิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 25 มกราคม 2566 นางสาวสุวิมล อินทร์เชื้อ

ชื่อผลงาน คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานหลักที่ 1 ชื่อกระบวนงานการพัฒนาวิชาการเพื่อสนุบสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต กระบวนงานย่อยที่ 1.1 ชื่อกระบวนงานการจีดการศึกษา วิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ข้อเสนอ/แนวคิด MODEL การสร้างพลเมืองสื่อดิจิทัล Digital Citizenship เพื่อลดการสื่อสารในรูปแบบ Hate & Blame Speech

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวสุวิมล อินทร์เชื้อ

ครั้งที่ประกาศ 6/2566

วันประกาศ 25 มกราคม 2566

ตำแหน่งขอประเมิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 3619

หน่วยงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่องการจัดการความเครียดในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 25 มกราคม 2566 นางอมรรัตน์ ชวนไชยสิทธิ์

ชื่อผลงาน การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่องการจัดการความเครียดในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ข้อเสนอ/แนวคิด การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในร้านยาเครือข่าย

ชื่อผู้ประกาศ นางอมรรัตน์ ชวนไชยสิทธิ์

ครั้งที่ประกาศ 6/2566

วันประกาศ 25 มกราคม 2566

ตำแหน่งขอประเมิน เภสัชกรชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 3463

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมทำร้ายตนเองกรณีศึกษา 25 มกราคม 2566 นางสาวพิลาศลักษณ์ ราศีวรัตน์

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมทำร้ายตนเองกรณีศึกษา

ข้อเสนอ/แนวคิด การบำบัดปรับความคิดและพฤติกรรมผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวพิลาศลักษณ์ ราศีวรัตน์

ครั้งที่ประกาศ 7/2566

วันประกาศ 25 มกราคม 2566

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 1513

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ผลของการบูรณาการแนวการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกทักษะตามแนวคิดวิภาษวิธีในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งร่วมด้วย : กรณีศึกษา 25 มกราคม 2566 นางสาวณฐภัทร เวชกามา

ชื่อผลงาน ผลของการบูรณาการแนวการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกทักษะตามแนวคิดวิภาษวิธีในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งร่วมด้วย : กรณีศึกษา

ข้อเสนอ/แนวคิด ผลของโปรแกรมกลุ่มการจัดการความโกรธตามแนวการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยนิติจิตเวชที่เป็นเด็กและเยาวชน

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวณฐภัทร เวชกามา

ครั้งที่ประกาศ 5/2566

วันประกาศ 25 มกราคม 2566

ตำแหน่งขอประเมิน นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 3934

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น : โรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ 25 มกราคม 2566 นางสาวกิติยา กิติกุศล

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น : โรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ

ข้อเสนอ/แนวคิด การทำจิตบำบัดแบบประคับประคองเพื่อเสริมสร้างความมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น : โรคซึมเศร้า

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวกิติยา กิติกุศล

ครั้งที่ประกาศ 7/2566

วันประกาศ 25 มกราคม 2566

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 2482

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ : กรณีศึกษา 20 มกราคม 2566 นางสาวอโณทัย บับภาวัน

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ : กรณีศึกษา

ข้อเสนอ/แนวคิด การบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวอโณทัย บับภาวัน

ครั้งที่ประกาศ 4/2566

วันประกาศ 20 มกราคม 2566

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 1702

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

การพัฒนาและประเมินผลระบบการประสานรายการยาสำหรับผู้ป่วยในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 20 มกราคม 2566 นางสาวโสภาพรรณ ใจดีเจริญ

ชื่อผลงาน การพัฒนาและประเมินผลระบบการประสานรายการยาสำหรับผู้ป่วยในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ข้อเสนอ/แนวคิด การพัฒนากล่องยาฉุกเฉินของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวโสภาพรรณ ใจดีเจริญ

ครั้งที่ประกาศ 4/2566

วันประกาศ 20 มกราคม 2566

ตำแหน่งขอประเมิน เภสัชกรชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว10 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 1048

หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ ส่งผลงานภายใน 6 เดือน หลังประกาศคัดเลือก
หากมีผู้ทักท้วงให้ทักท้วงหรือแจ้งความประสงค์ขอดูเอกสารฉบับเต็ม มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต โทร 0 2590 8025 ภายใน 30 วัน นับต้ัง แต่วันที่ประกาศ