ประกาศชื่อผลงานวิชาการรระดับชำนาญการลงมา

  1. หน้าแรก
  2. ประกาศชื่อผลงานวิชาการระดับรระดับชำนาญการลงมา

ชื่อผลงาน วันประกาศ ชื่อผู้ประกาศ files

บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการจัดการรายกรณี ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่มีปัญหาพฤติกรรมและมีปัญหาครอบครัวยุ่งยากซับซ้อน 29 มีนาคม 2567 นางสาววันทนีย์ สมบูรณ์ชัย

ชื่อผลงาน บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการจัดการรายกรณี ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่มีปัญหาพฤติกรรมและมีปัญหาครอบครัวยุ่งยากซับซ้อน

ข้อเสนอ/แนวคิด การพัฒนาระบบการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่มีปัญหาทางสังคมจิตใจยุ่งยากซับซ้อนด้วยกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์จิตเวช

ชื่อผู้ประกาศ นางสาววันทนีย์ สมบูรณ์ชัย

ครั้งที่ประกาศ 20/2567

วันประกาศ 29 มีนาคม 2567

ตำแหน่งขอประเมิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 771

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

การให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง (Drug adherence in major depressive disorders) : กรณีศึกษา 26 มีนาคม 2567 นางภัทรียา สวัสดี

ชื่อผลงาน การให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง (Drug adherence in major depressive disorders) : กรณีศึกษา

ข้อเสนอ/แนวคิด ผลการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง

ชื่อผู้ประกาศ นางภัทรียา สวัสดี

ครั้งที่ประกาศ 19/2567

วันประกาศ 26 มีนาคม 2567

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 314

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

การพยาบาลผู้ป่วยออทิสติกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว 26 มีนาคม 2567 นางสาวปรีย์วรา ถิ่นประชา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยออทิสติกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

ข้อเสนอ/แนวคิด การเสริมพลังอำนาจผู้ปกครองในการดูแลและจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติก

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวปรีย์วรา ถิ่นประชา

ครั้งที่ประกาศ 19/2567

วันประกาศ 26 มีนาคม 2567

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 2488

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) 15 มีนาคม 2567 นางวรัทยา อำนวยสัตย์

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

ข้อเสนอ/แนวคิด จัดทำสื่อวีดีทัศน์สุขภาพจิตศึกษา เรื่อง การดูแลตนเองภายหลังการป่วยเป็นโควิด-19

ชื่อผู้ประกาศ นางวรัทยา อำนวยสัตย์

ครั้งที่ประกาศ 18/2567

วันประกาศ 15 มีนาคม 2567

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 2581

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย 15 มีนาคม 2567 นายวุฒิชัย ชวนชนก

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย

ข้อเสนอ/แนวคิด โครงการโทรศัพท์ติดตามหลังจำหน่ายของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองก่อนมารับบริการที่แผนกจิตเวชฉุกเฉิน

ชื่อผู้ประกาศ นายวุฒิชัย ชวนชนก

ครั้งที่ประกาศ 18/2567

วันประกาศ 15 มีนาคม 2567

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 1228

หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

กรณีศึกษาการสังคมสงเคราะห์กับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 13 มีนาคม 2567 นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร

ชื่อผลงาน กรณีศึกษาการสังคมสงเคราะห์กับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

ข้อเสนอ/แนวคิด การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงแบบองค์รวม

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร

ครั้งที่ประกาศ 17/2567

วันประกาศ 13 มีนาคม 2567

ตำแหน่งขอประเมิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 690

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

การพยาบาลผู้ป่วยติดสุราที่กลับมารักษาซ้ำ 11 มีนาคม 2567 นางสาวมาริสา นาคะรังษี

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยติดสุราที่กลับมารักษาซ้ำ

ข้อเสนอ/แนวคิด การเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ป่วยติดสุรา

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวมาริสา นาคะรังษี

ครั้งที่ประกาศ 16/2567

วันประกาศ 11 มีนาคม 2567

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 3782

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้สารเสพติดร่วม 11 มีนาคม 2567 นางสาวรุ่งอรุณ คันศร

ชื่อผลงาน กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้สารเสพติดร่วม

ข้อเสนอ/แนวคิด การเสริมสร้างพลังแห่งตนต่อพฤติกรรมการไม่เสพยาซ้ำในผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวรุ่งอรุณ คันศร

ครั้งที่ประกาศ 15/2567

วันประกาศ 11 มีนาคม 2567

ตำแหน่งขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 1127

หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีเกิน 100,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 11 มีนาคม 2567 นางสาวมนชุดา นาสารี

ชื่อผลงาน คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีเกิน 100,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ข้อเสนอ/แนวคิด พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างใน cloud Service ของหน่วยงาน

ชื่อผู้ประกาศ นางสาวมนชุดา นาสารี

ครั้งที่ประกาศ 16/2567

วันประกาศ 11 มีนาคม 2567

ตำแหน่งขอประเมิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 2059

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 11 มีนาคม 2567 นายไพศาล ยิ้มกลาง

ชื่อผลงาน การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ข้อเสนอ/แนวคิด การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก Plus

ชื่อผู้ประกาศ นายไพศาล ยิ้มกลาง

ครั้งที่ประกาศ 15/2567

วันประกาศ 11 มีนาคม 2567

ตำแหน่งขอประเมิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประเมินเพื่อ ว14 ปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

เลขที่ 1397

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

หมายเหตุ ส่งผลงานภายใน 6 เดือน หลังประกาศคัดเลือก
หากมีผู้ทักท้วงให้ทักท้วงหรือแจ้งความประสงค์ขอดูเอกสารฉบับเต็ม มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต โทร 0 2590 8025 ภายใน 30 วัน นับต้ัง แต่วันที่ประกาศ