ข่าวกิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร
  3. ข่าวกิจกรรม
imaage description

โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 2

imaage description

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

imaage description

การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงาน PM กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566