ข่าวกิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร
  3. ข่าวกิจกรรม
imaage description

การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงาน PM กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

imaage description

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างสุขด้วยสติ (Mindfulness in Organization : MIO และการสร้างสมดุลงานและชีวิต (Work life Balance)

imaage description

โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565