ข่าวกิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร
  3. ข่าวกิจกรรม
imaage description

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

imaage description

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมประกาศเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริต

imaage description

ประชุมเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคล ชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

imaage description

โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล